Upphävd författning

Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
SFS 2007:160 i lydelse enligt SFS 2018:1600
Ikraft
2007-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-26

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av tillgång på medel, får ges för planeringsinsatser i syfte att klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

Stödmottagare

2 §  Stöd får ges till en kommun som

 1. har vindförutsättningar för utbyggnad av vindkraftsanläggningar,
 2. på grund av brister i det befintliga planeringsunderlaget har beslutat att med en planeringsinsats klarlägga förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsanläggningar i kommunen, och
 3. avsätter de medel eller andra resurser som, utöver stödet, behövs för den beslutade planeringsinsatsen.

3 §  Stöd får ges till en länsstyrelse som har beslutat att, i samverkan med de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

4 §  Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som beslutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar. Förordning (2010:1763).

Stödberättigande planeringsinsatser

5 §  Stödet får endast ges för planeringsinsatser som har beslutats efter utgången av år 2006 och som avses att slutföras före utgången av år 2011 och som omfattar

 1. framtagande av en ny översiktsplan, en fördjupning eller en komplettering av den befintliga översiktsplanen eller ett planeringsunderlag som har betydelse för den översiktliga planeringen,
 2. detaljerad vindkartering eller landskapsanalys, eller
 3. andra insatser som behövs.

6 §  Ett stöd får inte lämnas för en planeringsinsats som någon annan redan har fått stöd för enligt denna förordning.

Stödets storlek

7 §  Stödet skall uppgå till 50 procent av den beräknade kostnaden för insatsen, om inte en annan storlek är motiverad med hänsyn till

 1. planeringsinsatsens komplexitet i fråga om användningen av de berörda mark- eller vattenområdena,
 2. behovet av mellankommunal samverkan när flera kommuner berörs av en utbyggnad av vindkraftsanläggningar,
 3. omfattningen av de demokratiska förankringsprocesserna i de berörda kommunerna,
 4. vindförutsättningarna i de berörda kommunerna,
 5. att de mark- eller vattenområden som berörs av åtgärderna bedömts vara av riksintresse för vindkraft eller det finns ett dokumenterat och starkt enskilt intresse att använda de berörda mark- eller vattenområdena för utbyggnad av vindkraftsanläggningar, eller
 6. andra särskilda skäl.

Prövningen av ett stödärende

8 §  Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan av

 1. kommuner som i andra fall än som avses i 4 § deltar i en mellankommunal samverkan,
 2. länsstyrelser som samverkar, eller
 3. ett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som samverkar med en eller flera länsstyrelser och kommuner.

[S2]Boverket ska ge Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle att yttra sig över ansökan. Förordning (2010:1763).

9 §  Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

10 §  Stödmottagaren skall senast vid den tidpunkt som Boverket bestämmer lämna en rapport till Boverket om hur arbetet med planeringsinsatserna har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.

Utbetalning av stödet

11 §  Innan en sådan rapport som avses i 10 § har lämnats får Boverket betala ut högst 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren. Därefter får verket betala ut den resterande delen av stödet.

Uppföljning och utvärdering av slutförda planeringsinsatser

12 §  När en planeringsinsats har slutförts skall stödmottagaren redovisa resultatet av planeringsinsatsen till Boverket, Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelserna.

13 §  Boverket skall göra en uppföljning och utvärdering av planeringsinsatserna och senast den 31 december 2012 redovisa detta i en rapport till regeringen.

14 §  Stödmottagaren skall lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 13 §.

Återkrav

15 §  Boverket får besluta att kräva tillbaka ett stöd som har betalats ut, om

 1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och mottagaren borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts.

Bemyndigande

16 §  Boverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

17 §  Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

Ikraftträder
2007-05-01

Förordning (2010:1763) om ändring i förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:1600) om upphävande av förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.
Omfattning
upph.