Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
SFS 2010:630 i lydelse enligt SFS 2022:1090
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 §  I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lag (2018:1348).

Prop. 2015/16:176: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län till i förteckningen över de län som omfattas av lagens bestämmelser.

Prop. 2013/14:46: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

Paragrafen ändras med innebörden att lagens bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastrukturplanering gäller även Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen utgår förteckningen över län som omfattas av lagens bestämmelser, eftersom lagen omfattar samtliga län.

2 §  Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 §  Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5-10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Lag (2019:944).

Prop. 2015/16:176: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I paragrafen läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting till i förteckningen över de landsting som omfattas av lagens bestämmelser.

Prop. 2013/14:46: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att lagen även gäller Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

Prop. 2011/12:21: Paragrafen ändras med innebörden att Gotlands kommun inte är undantagen från 4 § i samma lag.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I paragrafen ersätts förteckningen över landsting som omfattas av lagens bestämmelser med benämningen ”landstingen”.

4 §  Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

[S2]Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas. Lag (2019:944).

Prop. 2015/16:176: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.

I tredje stycket läggs Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting till i uppräkningen av landsting för vilka beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid genomförande av allmänna val enligt vallagen (2005:837).

Prop. 2013/14:46: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.

I paragrafen görs tillägg om att beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid val även i Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting.

Prop. 2011/12:21: Tillägg har gjorts i paragrafen som ger Gotlands kommun möjlighet att besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Beteckningen kommunfullmäktige ska dock anges på valsedlar i samband med val.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

I första stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i denna lag” med ”ett landsting”.

I tredje stycket utgår uppräkningen av landsting för vilka beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837). I stället ...

Regionalt tillväxtarbete

5 §  En region ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
  2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt,
  3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2022:1090).

Transportinfrastruktur

Samverkan och samråd

8 §  En region ska samverka med

  1. länets kommuner, och
  2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2019:944).

9 §  En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2019:944).

Prop. 2017/18:206: Paragraferna behandlas i avsnitt 5.2.

I paragraferna ersätts benämningen ”de landsting som avses i denna lag” med ”ett landsting”.

Statliga myndigheter

10 §  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

[S2]Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2019:944).

Ändringar

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Förarbeten
Rskr. 2009/10:324, Prop. 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1193) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2011/12:31, Prop. 2011/12:21, Bet. 2011/12:KU7
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2013/13:158, Prop. 2013/14:46, Bet. 2013/14:KU30
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:473) om ändring i lagen (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2013/14:260, Prop. 2013/14:122, Bet. 2013/14:KU37
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§ i 2014:118

Lag (2016:945) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2016/17:15, Prop. 2015/16:176, Bet. 2016/17:KU2
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:758) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1348) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:944) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:1090) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Förarbeten
Rskr. 2021/22:411, Prop. 2021/22:159, Bet. 2021/22:UbU25
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2022-08-01