Inaktuell version

Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-01-25
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.
Förordning (1985:837) om PCB m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägsnande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som innehåller eller har förorenats med PCB-produkter.

[S2]För PCB-varor som är avfall finns bestämmelser i avfallsförordningen (2001:1063) och förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. För oljor som innehåller PCB finns också bestämmelser i förordningen (1993:1268) om spillolja.

2 §  Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande bestämmelser inte redan följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

Definitioner

3 §  Med PCB-produkt avses i denna förordning

 1. polyklorerade bifenyler (PCB),
 2. polyklorerade terfenyler (PCT),
 3. monometyltetraklordifenylmetan,
 4. monometyldiklordifenylmetan,
 5. monometyldibromdifenylmetan,
 6. varje blandning med en total halt av ämnena 1-5 överstigande 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm), och
 7. isolervätskor med en total halt av PCB överstigande 0,0002 viktprocent (2 vikt-ppm).

4 §  Med PCB-vara avses i denna förordning en PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.

[S2]Transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB- produkter är exempel på sådan utrustning som avses i första stycket.

5 §  En vara eller utrustning som är av ett sådant slag att den kan antas innehålla eller ha innehållit en PCB-produkt skall vid tillämpningen av denna förordning anses som en PCB-vara, om det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet finns godtagbara skäl för en annan bedömning.

6 §  Med dekontaminering avses i denna förordning alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt.

Förbud mot och villkor för viss hantering

7 §  En PCB-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas.

[S2]En PCB-vara får inte importeras från eller exporteras till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

[S3]Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta hur en vara som importerats i strid mot denna förordning skall hanteras.

8 §  En transformator eller en sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere (reaktivt) får inte användas om den innehåller en PCB-produkt.

9 §  En transformator får inte fyllas på med en PCB-produkt.

10 §  En PCB-vara skall förvaras så åtskild från alla lättantändliga ämnen att brandrisk undviks.

Undersöknings- och anmälningsplikt

11 §  Den som innehar en utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt skall omgående anmäla detta till Naturvårdsverket. För en elektrisk kondensator skall gränsvärdet fem kubikdecimeter PCB-produkt anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en fullständig enhet.

[S2]Den som är skyldig att göra anmälan skall också anmäla varje förändring i sitt innehav till Naturvårdsverket.

12 §  En anmälan enligt 11 § skall innehålla uppgift om

 1. innehavarens namn och adress,
 2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen,
 3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen,
 4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom utbyte, behandling eller dekontaminering, och
 5. datum för intyg som utfärdats för den anmälda utrustningen.

13 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. när en utrustning skall antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt,
 2. skyldighet att närmare undersöka förekomst av PCB-produkt i utrustning som kan antas innehålla en sådan produkt, och
 3. fullgörande av anmälningsplikten enligt 11 och 12 §§.

Dekontaminering

14 §  Den som avser att efter den 31 december 2010 inneha en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § skall se till att utrustningen innan dess har dekontaminerats på sätt som följer av 15 §.

15 §  En utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § får dekontamineras genom att den PCB-produkt som finns i utrustningen byts ut, om

 1. syftet med bytet är att i den PCB-produkt som finns i utrustningen reducera halten av de ämnen som anges i 3 § 1-5 till lägre än 0,0002 viktprocent (2 vikt-ppm) om det rör sig om isolerolja och 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm) om det rör sig om en annan PCB-produkt,
 2. ersättningsprodukten inte är en PCB-produkt före bytet,
 3. bytet medför märkbart mindre risker,
 4. bytet inte hindrar senare bortskaffande av PCB-produkterna, och
 5. den som utför bytet har tillstånd att dekontaminera PCB- varor.

[S2]Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om dekontaminering. Frågor om tillstånd att dekontaminera PCB- varor prövas av Naturvårdsverket.

Inventering och avlägsnande av PCB-produkter i byggnader och anläggningar

16 §  Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 skall undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt.

[S2]Ägaren skall senast den 30 juni 2008 till tillsynsmyndigheten redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt ange vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

17 §  Den som äger en industribyggnad som har uppförts eller renoverats åren 1956-1973 där fogmassa eller halkskyddad golvmassa, som innehåller mer än 0,050 viktprocent (500 vikt- ppm) av en sådan PCB-produkt som anges i 3 § 1-5 eller en blandning av sådana ämnen, har använts skall se till att PCB- produkten avlägsnas senast den 30 juni 2013. Med industribyggnad avses byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Den som äger en annan byggnad än som avses i första stycket eller en annan anläggning som har uppförts eller renoverats åren 1956-1969 där sådan fogmassa eller golvmassa som anges i första stycket har använts, skall se till att PCB-produkten avlägsnas senast den 30 juni 2011. Om fog- eller golvmassan har använts inomhus får den dock avlägsnas senast den 30 juni 2013.

[S3]Den som äger en annan byggnad än som avses i första stycket eller en annan anläggning som har uppförts eller renoverats åren 1970-1973 där sådan fogmassa eller golvmassa som anges i första stycket har använts, skall se till att PCB-produkten avlägsnas senast den 30 juni 2013.

[S4]Om en byggnad eller anläggning som omfattas av första-tredje styckena skall byggas om eller renoveras under de närmast följande åren efter det att PCB-produkten skulle ha avlägsnats enligt vad som följer av första-tredje styckena får tillsynsmyndigheten medge att avlägsnandet sker i samband med ombyggnaden eller renoveringen.

18 §  Innan en åtgärd enligt 17 § vidtas skall ägaren anmäla åtgärden till tillsynsmyndigheten. Anmälan skall innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma åtgärdens effekt på människors hälsa och miljön. Anmälan skall göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

19 §  Bestämmelserna i 16-18 §§ skall inte tillämpas på sådana en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

20 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur en PCB- produkt skall avlägsnas.

Bortskaffande

21 §  En PCB-vara som är avfall skall genast överlämnas för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2001:1063). Det som är föreskrivet där om PCB skall också tillämpas i fråga om PCB- produkter.

[S2]Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaranden tillämpas som i bilaga 5 till avfallsförordningen (2001:1063) betecknas D 9 eller D 10.

[S3]Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB skall också tillämpas i fråga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa möjliga teknik.

22 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om tillämpning av bortskaffningsförfarandena.

23 §  Den som bortskaffar PCB-varor skall föra ett register över de PCB-varor som bortskaffas. Av registret skall varornas mängd, ursprung, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Registret skall vara tillgängligt för allmänheten.

[S2]Den som bortskaffar PCB-varor skall utfärda ett mottagningsbevis för de PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset skall de mottagna varornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Beviset skall lämnas till den som överlämnat varorna för bortskaffande.

[S3]Det som sägs i första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer av avfallsförordningen (2001:1063) eller av bestämmelser som meddelats med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.

24 §  Den som har tagit emot PCB-varor för bortskaffande enligt denna förordning skall se till att varorna skaffas bort utan dröjsmål.

Märkning

25 §  Den som innehar en PCB-produkt eller utrustning som innehåller eller kan antas innehålla en PCB-produkt skall se till att produkten eller utrustningen är tydligt märkt med uppgift om att den innehåller en PCB-produkt. Sådan märkning skall också finnas på en förpackning eller annat emballage till produkten eller utrustningen.

[S2]Om en utrustning omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § skall även dörrarna till den lokal där utrustningen förvaras vara märkta med uppgift om att det där finns en PCB-produkt.

[S3]Det som sägs i första och andra styckena gäller inte fogmassa eller halkskyddad golvmassa som använts i byggnader eller andra anläggningar.

26 §  Efter ett byte som avses i 15 § skall utrustningen vara märkt på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Tillsyn, ansvar och överklagande

27 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

28 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

29 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Uppdatering av vissa uppgifter

30 §  Naturvårdsverket skall se till att det finns

 1. förteckningar över utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § och med den information som avses i 12 §,
 2. en plan för dekontaminering och bortskaffande av utrustning som förtecknats enligt 1 och av den PCB-produkt som utrustningen innehåller, och
 3. ett åtgärdsprogram för insamling och senare bortskaffande av sådana PCB-varor som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 11 §.

[S2]Naturvårdsverket skall regelbundet uppdatera sådana förteckningar som avses i första stycket 1.

Bilaga

Märkning av dekontaminerad utrustning enligt 26 §
Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med beständig text på svenska som skall utformas enligt följande.

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING

SOM INNEHÅLLIT PCB
Vätska som har innehållit PCB har ersatts:
 • med.................(namn på ersättning)
 • den.................(datum)
 • av...................(företag).
Koncentration av PCB i
 • den gamla vätskan...........viktprocent
 • den nya vätskan.............viktprocent.

Ändringar

Förordning (2007:19) om PCB m.m.

CELEX-nr
32006L0139
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2010:50) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Omfattning
ändr. 29 §; ny 15 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:963) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Omfattning
ändr. 2, 7, 17, 18, 25 §§; nya 17 a, 17 b §§
CELEX-nr
32008R0689
Ikraftträder
2010-08-16

Förordning (2011:44) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Omfattning
ändr. 2, 27 §§
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:691) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Omfattning
ändr. 14 §; nya 8 a, 14 a §§
CELEX-nr
32009R0596
Ikraftträder
2011-06-28

Förordning (2011:1003) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Omfattning
ändr. 1, 21, 23 §§
Ikraftträder
2011-10-18