Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-02-01
Ändring införd
SFS 2007:24 i lydelse enligt SFS 2007:723
Ikraft
2007-02-12
Tidsbegränsad
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är tillämplig på yrkesmässig trafik i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län med fordon som inte är registrerade i Sverige och som endast transporterar rundvirke som härrör från skogar som skadats som en följd av stormarna den 8 och 9 januari 2005 och vid stormen den 14 januari 2007.

2 §  Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § samt 4 kap. 4 § och 5 §andra stycketyrkestrafiklagen (1998:490) skall inte gälla för sådana transporter som avses i 1 §, förutsatt att transportföretaget innehar ett sådant gemenskapstillstånd som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden vid godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier.

3 §  Den som anlitar en förare för att utföra transporter som avses i 1 § skall upplysa föraren om de bestämmelser om vägtrafik och vägtransporter som är av särskild betydelse för transporterna.

4 §  Den som anlitar ett transportföretag som avses i 2 § skall

  1. upplysa företaget om innehållet i 9 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och
  2. föra anteckningar om de uppgifter som anges på företagets gemenskapstillstånd.

[S2]Anteckningar som avses i första stycket 2 skall bevaras under denna förordnings giltighetstid.

Ändringar

Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

CELEX-nr
31992R0881
Ikraftträder
2007-02-12

Förordning (2007:723) om fortsatt giltighet av förordningen (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)

Omfattning
forts. giltighet