Upphävd författning

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:86
Upphäver
Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 4 är inte med här. Bilaga 4 senast ändrad genom SFS 2010:86.
Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

/Träder i kraft I: 2010-03-15/

[K1]1 §  Denna förordning kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
 2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
 3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
 5. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, och
 6. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU. Förordning (2010:86).

[K1]2 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas för

 1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet (2 kap.),
 2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen (4 kap.),
 3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på landsbygden (5 kap.),
 4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskapsspridning (6 kap.) och
 5. åtgärder som genomförs inom ramen för leaderdimensionen (7 kap.).

/Träder i kraft I: 2010-03-15/

[K1]3 §  Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 20–21 b §§ och i 2–7 kap.

[S2]Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda. Förordning (2010:86).

Definitioner

[K1]4 §  I denna förordning förstås med

[S2]behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

[S3]betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksamhet,

[S4]brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader,

[S5]jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

[S6]jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver jordbruksverksamhet,

[S7]jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbrukare inom Sveriges gränser,

[S8]jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betesmark,

[S9]jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

[S10]klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

[S11]LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av länsstyrelsen,

[S12]landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007– 2013 som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

[S13]leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61–65 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

[S14]lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

[S15]mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

[S16]mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

[S17]nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/ 2005,

[S18]rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennäringsverksamhet,

[S19]rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver rennäringsverksamhet,

[S20]rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd av rennäringslagen (1971:437),

[S21]skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen (1979:429),

[S22]slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

[S23]träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark enligt 2 § skogsvårdslagen,

[S24]villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet,

[S25]åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete, och som är lämplig att plöja, och

Ändringar

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:65) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 6 kap 6 §, rubr. närmast före 2 kap 11, 16, 21 §§; ändr. 1 kap 4, 7, 8, 10, 10 a, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 §§, 2 kap 1, 6, 8, 16, 20, 30 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast 4 kap
CELEX-nr
32004R0796
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:191) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 8, 10, 10 a, 18, 21, 33 §§, 2 kap. 1, 6, 27, 30, 32, 33 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 1, 2 §§, bil. 1, 4; ny 1 kap. 8 a §
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:772) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 2 kap. 32 §
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2009:1042) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1579) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 10, 13 §§
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:86) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 4 kap. 4, 7 §§, 5 kap. 6, 11 §§; nuvarande 3 kap. 2 § betecknas 1 kap. 21 b §; ändr. 1 kap. 1, 3, 8 a, 11, 12, 15, 18, 21, den nya 21 b, 26, 30, 33, 35, 36 §§, 2 kap. 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32 §§, 3 kap. 1, 5, 6 §§, 4 kap. 6, 12, 14 §§, 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 26 §, bil. 1, 3, 4, rubr. närmast före 1 kap. 8 §; nya 1 kap. 14 a, 21 a §§, 2 kap. 8 a, 8 b, 26 a, 27 a §§
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2010-03-15

Förordning (2010:276) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 16, 21 b, 36 §§, 2 kap. 8 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 10 §, bil. 1; nya 1 kap. 13 a, 19 a, 28 a §§, 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h, 10 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 9 a, 10 §§
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2010:735) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
nya 1 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2010:2038) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 16 §§; ny p 7 övergångsbest.
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:589) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 1 kap. 27 §; ändr. 1 kap. 1, 14 a, 18, 22, 24, 25, 26, 29 §§, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 28 b §
CELEX-nr
32011R0065
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:50) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ny 1 kap. 30 a §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:539) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 1 kap. 30 a §, 2 kap. 8 a, 8 b, 22, 23, 24, 25 §§, 4 kap. 14, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap. 22, 24 §§, 4 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 14 a, 16, 18, 20, 21, 21 b, 22, 25, 36 §§, 2 kap. 1, 4, 8 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, rubr.till 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 11 §, bil. 1; nya 2 kap. 29 a §, 5 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§, rubr. närmast före 2 kap. 29 a §, 5 kap. 4 a §
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2012-08-15

Förordning (2013:678) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 16, 21 b §§
Ikraftträder
2013-08-15

Förordning (2013:732) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. p 7 övergångsbest.
Ikraftträder
2013-10-15

Förordning (2014:871) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 2 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 11, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 30, 32 §§; ändr. 1 kap. 1, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 36 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 17, 18 §§; nya 2 kap. 11 a, 11 b, 13 a §§, rubr. och närmast före 2 kap. 11 a, 11 b, 17 §§
CELEX-nr
32013R1310
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2015:406

Omfattning
upph.