Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
SFS 2007:623 i lydelse enligt SFS 2012:549
Ikraft
2007-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyresgaranti).

[S2]Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2010:41).

2 §  Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

  1. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en bostad med hyresrätt som är garanterad med hyresavtal,
  2. hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst två år, och
  3. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar.

4 §  En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket prövar ärenden om bidrag och sköter utbetalningen av bidragen. Förordning (2012:549).

5 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:549).

6 §  Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:549).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:222, Prop. 2006/07:100, Bet. 2006/07:FiU21
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2010:41) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2012:549) om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2012-10-01