Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
SFS 2007:624 i lydelse enligt SFS 2012:550
Ikraft
2007-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Boverket får lämna statlig kreditgaranti (ersättningsgaranti) till kreditinstitut enligt denna förordning.

[S2]Ersättningsgarantin får bara ersätta sådan kreditgaranti som är utfärdad av Statens bostadskreditnämnd med stöd av den upphävda förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder och som fortfarande gäller. Förordning (2012:550).

2 § Har upphävts genom förordning (2011:242).

Omfattning och villkor

3 §  En utfärdad kreditgaranti får ersättas med en ersättningsgaranti på högst samma belopp. Förordning (2008:21).

4 §  En ersättningsgaranti får beviljas längre garantitid än den kreditgaranti som den ersätter endast i den utsträckning andra kreditgarantier avvecklas eller minskas.

[S2]Garantitiden får uppgå till högst tio år längre tid än den kreditgaranti som den ersätter. Förordning (2008:21).

5 §  För ersättningsgaranti tillämpas följande bestämmelser i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.:

[S2]7 § om ersättning till kreditinstitutet,

[S3]9 § om eftergift, och

[S4]10 och 11 §§ med övriga bestämmelser. Förordning (2011:242).

Avgift m.m.

6 §  För garantier utfärdade före den 1 januari 1997 får Boverket ta ut en del av avgiften för ersättningsgarantin och kostnader som kan uppstå för skador och infriande av ersättningsgarantier från anslagsmedel inbetalda till garantireserven för äldre garantier. Förordning (2012:550).

7 §  För ersättningsgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:242).

Ändringar

Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Förarbeten
Rskr. 2006/07:222, Prop. 2006/07:100, Bet. 2006/07:FiU21
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2008:21) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Förarbeten
Rskr. 2007/08:104, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:CU1
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§; omtryck
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2011:242) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 5 §; ny 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:243) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:550) om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2012-10-01