Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-09-06
Ändring införd
SFS 2007:704 i lydelse enligt SFS 2022:1076
Ikraft
2007-09-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran som har antagits av Europeiska unionens råd genom beslut 2010/413/GUSP av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP. Förordningen innehåller även föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010. Förordning (2016:1281).

Definitioner m.m.

2 §  För tillämpningen av denna förordning gäller samma definitioner som har beslutats i artikel 1 i rådets förordning (EU) nr 267/2012.

[S2]Med krigsmateriel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

[S3]Med paramilitär utrustning avses utrustning som är upptagen i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:1281).

3 §  Bestämmelserna om tillståndsmyndigheter i 613 §§ gäller i stället för motsvarande bestämmelser i 3 § förordningen (1997:969) om import- och exportreglering. Förordning (2016:1281).

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel och paramilitär utrustning

4 §  Det är inte tillåtet att från Iran köpa, importera eller transportera krigsmateriel och paramilitär utrustning samt reservdelar till sådan materiel och utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt ursprung inom Irans territorium eller inte.

[S2]Undantagna från förbudet är fordon, ej avsedda för strid, som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material och som är avsedda som skydd för Europeiska unionens och dess medlemsstaters personal i Iran. Förordning (2011:174).

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär utrustning till Iran

5 §  Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Iran eller för användning i eller till förmån för Iran, oavsett om utrustningen har sitt ursprung inom Sverige eller inte.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss materiel och teknik samt vissa tjänster

6 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran

 1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor eller teknik som avses i artikel 2a.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012, eller
 2. direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som avses i artikel 2a.1 b i förordningen,
 3. direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som avses i artikel 2a.1 c i förordningen.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller varor och teknik enligt bilaga I NSG del I till förordningen och produkter med dubbla användningsområden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden, kategori 0. I övriga fall meddelas tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2022:1076).

6 a § Har upphävts genom förordning (2016:1281).
6 b § Har upphävts genom förordning (2016:1281).
6 c § Har upphävts genom förordning (2016:1281).
6 d § Har upphävts genom förordning (2016:1281).

Gemensamma bestämmelser om transporter

7 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att ingå sådana avtal med iranska personer, enheter eller organ, eller andra personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, som avses i artikel 2a.1 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2016:1281).

Tillsyn m.m.

8 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att från Iran köpa, importera eller transportera varor, teknik eller programvara som avses i artikel 2a.1 e i rådets förordning (EU) nr 267/2012, oavsett om varorna, tekniken eller programvaran har sitt ursprung i Iran eller inte.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller varor och teknik enligt bilaga I NSG del I till förordningen och produkter med dubbla användningsområden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden, kategori 0. I övriga fall meddelas tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2022:1076).

9 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran

 1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor eller teknik som avses i artikel 3a.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012,
 2. direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som avses i artikel 3a.1 b i förordningen, eller
 3. direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som avses i artikel 3a.1 c i förordningen.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2016:1281).

10 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att ingå sådana avtal med iranska personer, enheter eller organ, eller andra personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, som avses i artikel 3a.1 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2016:1281).

11 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att från Iran köpa, importera eller transportera varor eller teknik som avses i artikel 3a.1 e i rådets förordning (EU) nr 267/2012, oavsett om varorna eller tekniken har sitt ursprung i Iran eller inte.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2016:1281).

12 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran

 1. sälja, leverera, överföra eller exportera programvara som avses i artikel 10d.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012,
 2. tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som avses i artikel 10d.1 b i förordningen, eller
 3. tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som avses i artikel 10d.1 c i förordningen.

[S2]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2016:1281).

13 §  Det är inte utan tillstånd tillåtet att till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran

 1. sälja, leverera eller överföra grafit, råmetaller och icke slutligt förädlade metaller som avses i artikel 15a.1 a i rådets förordning (EU) nr 267/2012,
 2. tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som avses i artikel 15a.1 b i förordningen, eller
 3. tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som avses i artikel 15a.1 c i förordningen.

[S2]Undantag från förbud enligt första stycket gäller enligt artikel 15a.6 i förordningen.

[S3]Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2016:1281).

14 §  Förbuden enligt 4 och 5 §§ gäller även transport av materiel på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige. Förordning (2016:1281).

15 §  Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 4 och 5 §§.

[S2]Inspektionen för strategiska produkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, Finansinspektionen och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 6 §.

[S3]Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 7 §.

[S4]Strålsäkerhetsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 8 §.

[S5]Inspektionen för strategiska produkter, Finansinspektionen och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 9 §.

[S6]Inspektionen för strategiska produkter ansvarar inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 10 §.

[S7]Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 11 §.

[S8]Inspektionen för strategiska produkter, Finansinspektionen och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbud enligt 12 och 13 §§.

[S9]Tullverket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn över förbud enligt 14 §.

[S10]Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen. Förordning (2016:1281).

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning
Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt upptas i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:
 1. Eldrörsvapen med kaliber < 20 mm.
 2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
 3. Vapensikten.
 4. Bomber och andra explosiva laddningar.
 5. Explosiva ämnen.
 6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
 7. Övningsmateriel för militär verksamhet.
 8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker.
 9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1-8.
 10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1-9.

Ändringar

Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

CELEX-nr
32007R0423
Ikraftträder
2007-09-13

Förordning (2008:470) om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:174) om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 8 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 b, 6 c, 6 d §§
CELEX-nr
32010R0961
Ikraftträder
2011-03-10

Förordning (2016:1281) om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

Omfattning
upph. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 b, 6 c, 6 d §§; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 14, 15 §§; ändr. 1, 2, 3, 6, den nya 15 §§; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2022:1076) om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2022-08-01