Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2007-09-19
Ändring införd
SFS 2007:725 i lydelse enligt SFS 2023:598
Ikraft
2007-10-15
Upphäver
Förordning (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-01

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om

 1. expediering av regeringsbeslut (2-8 §§ ),
 2. regeringsbeslut som inte expedieras (9 § ),
 3. protokollföring vid regeringssammanträden (10-16 §§ ),
 4. protokollföring vid konseljer (17 § ),
 5. expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en departementschef avgör (18 och 19 §§ ), och
 6. underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där statsministern beslutar (20-22 §§ ). Förordning (2023:598).

Expediering av regeringsbeslut

Vilka beslut som ska expedieras

2 §  Regeringsbeslut ska expedieras, om besluten gäller något annat än förhållandena inom Regeringskansliet eller kommittéväsendet. Förordning (2023:598).

Hur beslut ska expedieras

3 §  Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar.

Huvudregler om vem som skriver under beslut

4 §  Ordföranden vid regeringssammanträdet och det statsråd som varit föredragande skriver under beslut om

 1. extra val till riksdagen, beslut att begära ett uppehåll i kammarens arbete och beslut att begära att ett uppehåll i kammarens arbete ska avbrytas,
 2. propositioner och skrivelser till riksdagen,
 3. utfärdande av grundlag eller riksdagsordning och utfärdande av lagar om ändring i en grundlag eller riksdagsordningen,
 4. utfärdande av andra lagar när dessa inte gäller ändring, förlängning eller upphävande av en lag, och
 5. anställningar som justitieråd, hovrättspresident, kammarrättspresident, landshövding eller chef för en myndighet som lyder direkt under regeringen och anställningar som är jämförbara med dessa. Förordning (2010:1809).

5 §  Andra beslut än som avses i 4 § och som ska expedieras enligt 2 §, skrivs under av det statsråd som varit föredragande vid regeringssammanträdet och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet. En chefstjänsteman kan dock bestämma att själv skriva under beslutet tillsammans med statsrådet.

Vem som skriver under när ordföranden har förhinder

6 §  Om ordföranden är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 §, ska ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet i ordförandens ställe. Den turordning som anges i 6 kap. 10 § regeringsformen ska användas. Förordning (2011:445).

Vem som skriver under när ordföranden är föredragande

7 §  När ordföranden är föredragande ska ett beslut som avses i 4 § skrivas under av ordföranden och ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet. Ordföranden eller den som enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av de andra statsråden som ska göra detta.

Vem som skriver under när den som varit föredragande har förhinder

8 §  Om det statsråd som varit föredragande är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 eller 5 §, ska ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet i den föredragandes ställe. Ordföranden eller den som enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av de andra statsråden som ska göra detta.

Regeringsbeslut som inte ska expedieras

9 §  För varje sådant regeringsbeslut som inte ska expedieras enligt 2 § ska det finnas en handling som innehåller beslutet i original. Förordning (2023:598).

Protokollföring vid regeringssammanträden

Huvudprotokoll och underprotokoll

10 §  Protokollet vid ett regeringssammanträde ska bestå av ett huvudprotokoll och ett underprotokoll för varje departement.

[S2]Underprotokollet för varje departement ska delas in i två serier, serie A och serie B. De delar av underprotokollet som innehåller uppgifter för vilka sekretess kan gälla bildar serie B. Övriga delar bildar serie A.

Vad huvudprotokollet ska innehålla

11 §  Huvudprotokollet ska innehålla

 1. uppgifter om vilka statsråd som är närvarande, vem som är ordförande och vem som är protokollförare, och
 2. en förteckning över de ärenden som handläggs vid sammanträdet och för varje ärende en uppgift om vilket statsråd som är föredragande.

Vad underprotokollen ska innehålla

12 §  Underprotokollen ska för varje ärende återge det beslut som expedierats enligt 2 § eller som finns i en handling enligt 9 §.

[S2]Skiljaktiga meningar ska också antecknas i underprotokollen. Förordning (2023:598).

Undantag för ärenden som hör till två eller flera departement

13 §  Regeringens beslut i ett ärende som hör till två eller flera departement kan tas in i huvudprotokollet och inte i underprotokollet. Detsamma gäller skiljaktiga meningar i ett sådant ärende.

Protokollförare

14 §  Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Underskrift och justering av protokoll

15 §  Protokollen skrivs under av protokollföraren.

16 §  Varje föredragande justerar underprotokollet för de ärenden som han eller hon har föredragit. Om ett beslut har tagits in i huvudprotokollet enligt 13 §, justerar föredraganden också huvudprotokollet.

[S2]Ordföranden justerar därefter huvudprotokollet.

Protokollföring vid konseljer

17 §  Protokoll förs vid konseljer.

[S2]Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

[S3]Protokollen skrivs under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en departementschef avgör

Expediering av beslut

18 §  Beslut i de regeringsärenden som en departementschef avgör med stöd av lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden skrivs under av departementschefen och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet.

[S2]Besluten ska expedieras. Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar. Förordning (2014:1043).

Protokollföring

19 §  Protokoll ska föras vid handläggningen av de regeringsärenden som avses i 18 §.

[S2]Protokollet ska upprättas i form av en förteckning över de ärenden som har avgjorts under en kalendermånad. Förteckningen ska ange när varje ärende avgjordes och vem som fattade beslutet. För varje ärende ska ett exemplar av det beslut som har expedierats fogas till förteckningen.

[S3]Protokollet skrivs under av departementschefen och visas upp för statsministern för påteckning före utgången av följande kalendermånad.

Underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där statsministern beslutar

Underskrift av beslut

20 §  Statsministern skriver under förordnanden för övriga statsråd, för departementschefer och för ställföreträdare för statsministern.

Protokollföring

21 §  Protokoll ska föras vid handläggningen av de ärenden där statsministern beslutar om

 1. förordnanden eller entlediganden av statsråd, departementschefer eller ställföreträdare för statsministern, och
 2. förordnanden att ett ärende eller en grupp av ärenden, som hör till ett visst departement, ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen.

22 §  Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

[S2]Protokollet skrivs under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Ändringar

Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Ikraftträder
2007-10-15

Förordning (2010:1809) om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:445) om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2014:1043) om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 12 §§, rubr. närmast efter 1 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2023-11-20