Upphävd författning

Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:756 i lydelse enligt SFS 2018:1482
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1452) med instruktion för Lotteriinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2009:94 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier.

2 §  Utöver det som följer av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel, lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355), ska myndigheten

  1. svara för en enhetlig tillämpning av lagen om anordnande av visst automatspel, lotterilagen och kasinolagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll över att lagstiftningen följs,
  2. följa och underrätta regeringen om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt bistå regeringen med det underlag som behövs inom spelområdet,
  3. främja allmän kännedom om spel- och lotterilagstiftningen,
  4. verka för en sund utveckling inom tillsynsområdet,
  5. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån, och
  6. fullgöra de uppgifter som spelmyndigheten har enligt spellagen (2018:1138) och Spelinspektionen har enligt spelförordningen (2018:1475). Förordning (2018:1482).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en styrelse.

4 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

5 §  Vid myndigheten finns en chefsjurist och i övrigt de funktioner som myndighetens ledning bestämmer.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas endast i fråga om administrativa ärenden.

Avgifter

9 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 2 § 5 och besluta om avgifternas storlek. Förordning (2017:1252).

Ändringar

Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:94) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2012:618) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2017:671) om ändring i förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1252) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:1476

Omfattning
upph.

Förordning (2018:1482) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-08-01