Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:759 i lydelse enligt SFS 2023:681
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:99) med instruktion för Konjunkturinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Uppgifter

1 §  Konjunkturinstitutet har till uppgift att

 1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin,
 2. analysera finans- och penningpolitikens inriktning vid framtagandet av prognoser och medelfristiga kalkyler,
 3. analysera den förda finanspolitikens effekter med särskild tonvikt på hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål,
 4. genomföra långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet,
 5. göra miljöekonomiska analyser, utvärdera den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling, pröva olika strategier för att nå dessa mål samt utveckla miljöekonomiska modeller,
 6. göra samhällsekonomiska analyser, som ska omfatta miljö- och klimatpolitiska styrmedel, och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljö- och klimatpolitik,
 7. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör institutets verksamhet och bedriva forskning i syfte att utveckla analys- och prognosmetoder,
 8. underhålla och utveckla metoder och modeller så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser förbättras,
 9. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och prognosdata för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med prognosmodeller och med miljöekonomiska analyser,
 10. framställa rapporter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen,
 11. framställa en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter,
 12. framställa månatlig statistik om svenska företags och hushålls syn på ekonomin,
 13. varje månad upprätta och publicera en indikator som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin,
 14. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda,
 15. i samråd med sådana myndigheter och sammanslutningar som arbetar inom närliggande områden verka för att statistiskt material av betydelse för studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,
 16. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och
 17. inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster. Förordning (2013:1012).

Samverkan

2 §  Myndigheten ska i arbetet med prognoser över statens inkomster och utgifter samverka med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2013:280).

3 §  Myndigheten ska samverka med Riksgäldskontoret när det gäller prognoser över statens lånebehov.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

4 a §  Myndigheten får upplåta lokaler och utföra administrativa uppgifter åt Finanspolitiska rådet enligt överenskommelse mellan myndigheterna. Förordning (2023:681).

Särskilda organ

Rådgivande organ

4 b §  Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet ska bistå myndigheten i frågor om metoder och relevanta modeller när det gäller myndighetens miljöekonomiska verksamhet samt den ekonomiska politikens lång- och kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling.

[S2]Rådet består av högst sex ledamöter som ska vara erfarna akademiskt verksamma forskare. Inom rådet ska minst en av ledamöterna vara verksam inom ämnesområdet ekonomi, minst en av ledamöterna vara verksam inom ämnesområdet naturvetenskap och minst en av ledamöterna vara verksam inom ämnesområdet statskunskap. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Förordning (2023:681).

Anställningar och uppdrag

5 §  Generaldirektören är myndighetschef.

5 a §  Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av myndigheten. Förordning (2011:473).

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

8 §  Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

8 a §  Myndigheten får ta ut avgifter från Finanspolitiska rådet för lokaler och för de administrativa uppgifter myndigheten utför åt rådet. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2023:681).

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar

Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1159 ) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:473) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Omfattning
ändr. 1 §; nya 4 a, 5 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:280) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:1012) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2023:681) om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 4 §; nuvarande 4 a § betecknas 4 b §, rubr. närmast före tidigare 4 a § sätts närmast före den nya 4 b §; nya 4 a, 8 a §, rubr. närmast efter 4 a §
Ikraftträder
2024-01-01