Lag (2007:772) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:772
Ikraft
2007-12-01
Tidsbegränsad
2008-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Muntlig bevisning skall vid vissa allmänna domstolar dokumenteras enligt denna lag. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka domstolar som omfattas av lagen.

2 §  I tingsrätt skall en berättelse som lämnas i bevissyfte dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, om det inte finns särskilda skäl mot det. En berättelse som lämnas i högre rätt får dokumenteras på samma sätt.

[S2]Om en berättelse som lämnas i bevissyfte inför domstol inte dokumenteras enligt första stycket, tillämpas 6 kap. 6 § rättegångsbalken.

3 §  Det som föreskrivs i 5 kap. 9 § rättegångsbalken om förbud mot fotografering hindrar inte att en ljud- och bildupptagning görs enligt 2 §.

Ändringar

Lag (2007:772) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:5, Prop. 2006/07:121, Bet. 2007/08:JuU2
Ikraftträder
2007-12-01