Inaktuell version

Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2007:933
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om jobbgaranti för ungdomar.

[S2]Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

2 §  Inom ramen för jobbgarantin för ungdomar ska Arbetsförmedlingen göra följande:

 1. Arbetsförmedlingen ska snarast genomföra en fördjupad kartläggning som kompletterar den individuella handlingsplan som ska ha upprättats enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den fördjupade kartläggningen ska visa vilka aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare kunna stärka sin position på arbetsmarknaden. Den individuella handlingsplanen ska revideras därefter.
 2. Arbetsförmedlingen ska lämna det intensifierade stöd som deltagaren bedöms behöva för att kunna uppfylla vad som överenskommits i den reviderade individuella handlingsplanen. Förordning (2007:933).

Anvisningar till jobbgarantin för ungdomar

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

3 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.

[S2]När Arbetsförmedlingen anvisar en enskild till jobbgarantin ska anvisningen ske när den enskilde varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under en period om tre sammanhängande månader.

[S3]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:933).

4 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får endast göras, om anvisningen helt täcker den enskildes arbetsutbud.

[S2]Om den enskildes arbetsutbud delvis täcks av arbete och den enskilde är berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, får en anvisning till jobbgarantin göras för den återstående delen av arbetsutbudet.

Vem som får anvisas till jobbgarantin för ungdomar

5 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person som

 1. har fyllt 16 men inte 25 år, och
 2. under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]En person som arbetar mindre än sitt arbetsutbud får anvisas till garantin endast om han eller hon är berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för ungdomar

6 §  Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar, inklusive sådan anställning eller utbildning som enligt 10 § andra stycket kan ingå i garantin, täcka den enskildes arbetsutbud inom garantin och omfatta

 • fördjupad kartläggning,
 • studie- och yrkesvägledning, och
 • jobbsökaraktiviteter med coachning.

[S2]Därefter bör aktiviteterna i första stycket kombineras med

 • arbetspraktik, och
 • utbildning.

[S3]Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik och utbildning motsvara minst fyra timmar per vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av coachen.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

7 §  Med arbetspraktik enligt 6 § andra stycket avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Arbetspraktik inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst tre månader. Förordning (2007:933).

8 §  Med utbildning enligt 6 § andra stycket avses följande:

 • kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få ett arbete, eller
 • kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utbildningsersättning.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

9 §  Aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdomar får genomföras i Arbetsförmedlingens regi eller upphandlas. Förordning (2007:933).

Hur lång tid man får ta del av jobbgarantin för ungdomar

10 §  Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av aktiviteterna inom garantin till dess han eller hon

 1. påbörjar en anställning med eller utan statligt stöd,
 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller
 3. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader.

[S2]Den påbörjade anställningen eller utbildningen måste pågå i mer än en månad för att den enskilde inte längre ska få delta i garantin.

Återinträde i jobbgarantin för ungdomar

11 §  Den som har lämnat jobbgarantin för ungdomar enligt 10 § första stycket 1 återinträder i garantin på samma ersättningsdag i garantin som när han eller hon lämnade den, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds annan anställning.

[S2]Den som lämnat garantin enligt 10 § första stycket 2 återinträder i garantin på samma ersättningsdag i garantin som när han eller hon lämnade den, under förutsättning att utbildningen pågått högst ett år.

Återkallelse av anvisning till jobbgarantin för ungdomar

12 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska återkallas om den som anvisats

 1. avvisar någon aktivitet inom garantin eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl eller inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter,
 2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
 3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

[S2]En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Ny anvisning till jobbgarantin för ungdomar

13 §  Om en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har återkallats enligt 12 § första stycket 1 eller 2 får den enskilde på nytt anvisas till garantin om han eller hon

 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts. I de 45 dagarna ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in.

[S2]Den som på nytt anvisas till garantin träder in i garantin på samma ersättningsdag som han eller hon lämnade den.

Ersättning till den enskilde

14 §  Ersättning till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar kan lämnas i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Tillsyn

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

15 §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till jobbgarantin för ungdomar. Förordning (2007:933).

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Omprövning m.m.

16 §  /Ny beteckning 16 a § U:2008-01-01/ Länsarbetsnämndens beslut att återkalla en anvisning får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsens beslut och andra beslut av länsarbetsnämnden än sådana som anges i första stycket får inte överklagas.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

16 a §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:933).

Verkställighetsföreskrifter

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

17 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:933).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.
 2. För ungdomar som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för deltagande enligt 5 §, och som har varit arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under en sammanhängande period som överstiger tre månader, gäller i stället för 3 § andra stycket att anvisning till jobbgarantin ska ske senast den 31 maj 2008.
 3. För en person som fullföljt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:816) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, ska i den period som avses i 5 § första stycket 2, inräknas den tid som personen deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:933) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
nuvarande 16 § betecknas 16 a §; ändr. 2, 3, 7, 9, 15, den nya 16 a, 17 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 §; ny 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:274) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1436) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:12) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2009:1604) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 §§; nya 4 a, 7 a, 9, 9 a, 10 a §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:64) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:82) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 6, 7 a, 9, 10 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 14 a, 14 c §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:262) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2010:398) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 11, 14 c, 16, 16 a §§, rubr. närmast före 14 c, 16, 17 §§; nya 14 d, 14 e, 14 f, 14 g, 14 h §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1465) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
upph. 7 a §; ändr. 6, 14 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1732) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4 a, 10 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2027) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2010:2033) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:151) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:171) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 8, 10 §§
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:609) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2012-11-15

Förordning (2012:690) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:986) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:688) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 12 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:702) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-09-04

Förordning (2014:879) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 10, 12, 13 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:148) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 14 a §§; nya 9 b, 9 c §§
Ikraftträder
2015-05-04

Förordning (2015:512) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 5, 10 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:950) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 5, 7, 8, 10 a §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:464) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:819) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:108) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 10 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:828) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1023) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraftträder
2018-07-01