Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:827 i lydelse enligt SFS 2024:189
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-04-04

Uppgifter

1 §  Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår att

  1. analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv,
  2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och
  3. ge underlag för omprövning och effektivisering. Förordning (2013:198).

1 a §  Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att

  1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
  2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen, och
  3. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen. Förordning (2013:198).

1 b §  Myndigheten ska redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. Förordning (2019:1058).

/Upphör att gälla U: 2024-05-01/

1 c §  Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Förordning (2016:1087).

/Träder i kraft I: 2024-05-01/

1 c §  Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Myndigheten ska också främja och samordna arbetet mot korruption i staten. Förordning (2024:189).

2 §  Myndigheten ska

  1. lämna förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, och
  2. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd. Förordning (2013:198).

3 §  Myndigheten ska, där så är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 §  Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Förordning (2008:1261).

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

8 a §  Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 1 § i enlighet med vad som anges i uppdrag till myndigheten. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1152).

9 §  Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 § 2, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2013:198).

10 §  Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och offentlig inköps- och resurssamordning enligt 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen (1992:191) trots de begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma förordning. Förordning (2011:1152).

Ändringar

Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1261) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:1152) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 2, 9 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före nya 8 a §; nya 8 a, 10 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:198) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2016:1087) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ny 1 c §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:146) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2019:1058) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2024:189) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Omfattning
ändr. 1 c §
Ikraftträder
2024-05-01