Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:835 i lydelse enligt SFS 2017:1042
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Statens överklagandenämnd har till uppgift att pröva överklaganden av

  1. beslut i anställningsärenden,
  2. beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor, och
  3. beslut som rör totalförsvarspliktiga i enlighet med vad som föreskrivs särskilt.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av minst sju ledamöter. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna.

[S2]Av ledamöterna ska en vara ordförande och minst en vara vice ordförande. Ordförande och vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2017:1042).

Organisation

4 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ett ärende av principiell betydelse handläggs, ska samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2013:1001).

6 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

7 §  Ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt myndigheten enligt 4 § får avgöra ärenden som har återkallats samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt myndigheten enligt 4 § att avgöra ärenden som inte ankommer på nämnden enligt 1 §.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock besluta om muntlig handläggning av ett ärende.

[S2]Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 §§ inte behöver föredras. Förordning (2013:1001).

Årlig redogörelse

10 §  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2013:1001).

Anställningar och uppdrag

11 §  Vice ordförande utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]15 och 16 §§ om beslutförhet, och

[S4]20 § om föredragning.

Ändringar

Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2013:1001) om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2017:1042) om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01