Inaktuell version

Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

Version: 2007:842

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:842
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Krigsförsäkringsnämnden ansvarar för frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2 §  Myndigheten ska

  1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt när det gäller behovet av statlig krigsförsäkring,
  2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden meddelar, och
  3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkringsavtal.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas ersättare.

Organisation

5 §  Finansinspektionen utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Anställningar och uppdrag

6 §  Ledamöter och ersättare utses av Finansinspektionen för en bestämd tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

Ärendenas handläggning

7 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen bestämma eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

9 §  Vid sammanträdena ska protokoll föras.

Delegering

10 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som utför uppgifter åt nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]20 § om föredragning,

[S3]22 § om anställning av ledamöter m.m. i nämnder, och

[S4]24 § om myndighetschef.

Överklagande

12 §  Myndighetens beslut i försäkringsärenden får enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. inte överklagas. Myndighetens beslut i andra ärenden överklagas hos regeringen med undantag av beslut i anställningsärenden.

Ändringar

Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2016:1103) om ändring i förordningen (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

Omfattning
nuvarande 12 § betecknas 13 §; ändr. 2, 6, 11 §§, rubr. närmast före den tidigare 12 § sätts närmast före den nya 13 §; ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2016-12-21