Upphävd författning

Förordning (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1352 i lydelse enligt SFS 2006:1366
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1565) med instruktion för Statens krigsförsäkringsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2 §  Nämnden skall

  1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt vad gäller behovet av statlig krigsförsäkring,
  2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden meddelar,
  3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkringsavtal.

Sammansättning

3 §  Nämnden består av högst nio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna skall finnas ersättare.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handlägging,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtade uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (2006:1366).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärende som är av det slaget att det inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

11 §  Vid sammanträdena skall protokoll föras.

Förordnanden

12 §  Ledamöter och ersättare utses av Finansinspektionen. Inspektionen utser även ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

13 §  Av 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. följer att nämndens beslut i försäkringsärenden inte får överklagas. Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen med undantag av beslut i anställningsärenden. Förordning (2006:1366).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2006:1366) om ändring i förordningen (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4, 13 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:842

Omfattning
upph.