Inaktuell version

Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09

Uppgifter

1 §  Försvarets materielverk har till uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt inom detta område biträda Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering och materielsystemkunskap.

2 §  Försvarets materielverk ska vara patentorgan för de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och handlägger ärenden som rör immaterialrättsliga frågor.

3 §  Försvarets materielverk ska, där det står i överenskommelse med svensk säkerhetspolitik samt bidrar till Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning, genomföra exportstödjande åtgärder.

4 §  Försvarets materielverk ska ansvara för kontakterna med andra stater när det gäller frågor om utländska exportlicenser när svenska staten är köpare samt i de fall frågor uppkommer om vidareexport av materiel som helt eller delvis omfattas av svenska statens slutanvändaråtaganden gentemot annan stat. Om särskilda arbetsgrupper upprättas för ändamålet ska kontakterna ske genom dessa.

5 §  Vid Försvarets materielverk finns ett certifieringsorgan som ska upprätta och driva en certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Försvarets materielverk ska verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat.

6 §  Försvarets materielverk får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster åt andra än Försvarsmakten.

Ledning

7 §  Försvarets materielverk leds av en styrelse.

8 §  Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

11 §  I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

14 §  Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:655) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1469) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:898) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:943) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:723) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1, 3, 3 b, 5 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:577) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:265) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-21

Förordning (2018:2101) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01