Upphävd författning

Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-02-22
Ändring införd
SFS 1996:103 i lydelse enligt SFS 2006:1233
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1994:644) med instruktion för Försvarets materielverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets materielverk är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt att inom detta område stödja Försvarsmaktens verksamhet. Myndigheten biträder Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering samt materielsystemkunskap.

[S2]Försvarets materielverk är patentorgan för de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och skall handlägga ärenden som rör immaterialrättsliga frågor.

[S3]Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster åt andra än dem som sägs i första och andra styckena.

1 a §  Av förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Försvarets materielverk skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2000:558).

2 §  Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.

2 a §  Försvarets materielverk skall, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. Förordning (1999:1019).

2 b §  Försvarets materielverk skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Förordning (2000:558).

2 c §  Försvarets materielverk är enligt 12 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. den behöriga myndigheten som avses i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. Förordning (2003:450).

Myndighetens ledning

3 §  Försvarets materielverk leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Materielverkets generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

[S3]Vid materielverket finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:558).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarets materielverk med undantag av 3, 6 och 12 §§.

[S2]Vad som sägs i 7 § 3 och 9 §verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

Internrevision

4 a §  Försvarets materielverk skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1233).

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Anställningar m.m.

6 §  Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Lag (2004:150).

7 §  I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Övriga bestämmelser

8 §  Försvarets materielverk skall, samtidigt som det lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarets materielverk ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:247).

Ändringar

Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

    Ikraftträder
    1996-04-01

Förordning (1999:1019) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 6 §; nya 2 a, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:558) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 3, 6 §§; nya 1 a, 2 b §§
Ikraftträder
2000-07-10

Förordning (2001:247) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:450) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ny 2 c §
Ikraftträder
2003-07-14

Förordning (2004:150) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2006:1233) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:854

Omfattning
upph.