Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:860 i lydelse enligt SFS 2014:1381
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Statens haverikommission genomför undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och samverkar med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet. Haverikommissionen samverkar även med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som ligger inom myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Haverikommissionen är behörig myndighet för säkerhetsutredningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG. Förordning (2014:1381).

Ledning

2 §  Statens haverikommission leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §  Vid haverikommissionen ska det finnas haveriutredare.

4 §  Minst en av haveriutredarna vid myndigheten ska vara jurist och ha domarerfarenhet.

[S2]I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

5 §  För uppdrag att biträda med sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § får haverikommissionen anlita experter och sakkunniga. Förordning (2012:616).

Handläggningen av haverikommissionens undersökningar

6 §  Sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § leds av myndighetschefen eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2012:616).

7 §  När haverikommissionen ska genomföra en sådan undersökning eller säkerhetsutredning som avses i 1 § får den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen tillkalla de experter och sakkunniga som behövs. Förordning (2012:616).

8 § Har upphävts genom förordning (2012:616).

9 §  Vid sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § är haverikommissionen beslutför när den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen och minst en haveriutredare är närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en sådan undersökning eller säkerhetsutredning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (2012:616).

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören ska vara jurist och ha domarerfarenhet.

[S2]En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2012:616) om ändring i förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 9 §§
CELEX-nr
32010R0996
Ikraftträder
2012-11-20

Förordning (2014:1381) om ändring i förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01