Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:861 i lydelse enligt SFS 2020:1235
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-19

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. Kvinnors och mäns villkor ska belysas och analyseras när det är relevant.

[S2]Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret. Förordning (2018:266).

2 §  Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

/Upphör att gälla U: 2021-01-01/

3 §  Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

[S2]Forskningsinstitutet ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn. Förordning (2015:724).

/Träder i kraft I: 2021-01-01/

3 §  Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

Myndigheten ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportstödjande verksamhet inom försvarssektorn. Förordning (2020:1235).

3 a §  Totalförsvarets forskningsinstitut får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning. Förordning (2010:1470).

Ledning

4 §  Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Vid Totalförsvarets forskningsinstitut finns en överdirektör.

8 §  I fråga om anställning vid Totalförsvarets forskningsinstitut av den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid Totalförsvarets forskningsinstitut ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §  Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §  Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för sin verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:656) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1470) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:724) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:266) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
änr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-21

Förordning (2020:1235) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-01-01