Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:861 i lydelse enligt SFS 2020:1235
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på integritet, relevans och vetenskaplig kvalitet. Kvinnors och mäns villkor ska belysas och analyseras när det är relevant.

[S2]Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret. Förordning (2018:266).

2 §  Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunderrättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

3 §  Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

[S2]Myndigheten ska på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportstödjande verksamhet inom försvarssektorn. Förordning (2020:1235).

3 a §  Totalförsvarets forskningsinstitut får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning. Förordning (2010:1470).

Ledning

4 §  Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Vid Totalförsvarets forskningsinstitut finns en överdirektör.

8 §  I fråga om anställning vid Totalförsvarets forskningsinstitut av den som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid Totalförsvarets forskningsinstitut ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §  Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §  Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för sin verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:656) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1470) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:724) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:266) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
änr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-21

Förordning (2020:1235) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-01-01