Inaktuell version

Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:913 i lydelse enligt SFS 2014:426
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Arbetsmiljöverket är ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, med undantag för frågor som rör fartygsarbete.

2 §  Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att

 1. ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstidslagstift-ningen,
 2. ha tillsyn över arbetsmiljön enligt tobakslagstiftningen, 3. ha tillsyn över att miljölagstiftningen följs i den utsträckning som anges i miljötillsynsförordningen (2011:13),
 3. meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen,
 4. meddela föreskrifter och allmänna råd i den utsträckning som följer av förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,
 5. avgöra ärenden enligt lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,
 6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 7. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador där skillnader i arbetsskador mellan kvinnor och män särskilt ska belysas,
 8. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna ger anledning till,
 9. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,
 10. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa och främja företagshälsovårdens utveckling, och
 11. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet. Förordning (2014:426).

3 §  Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet. Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

4 §  Arbetsmiljöverket får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samråd

5 §  Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter samt med andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten.

6 §  Arbetsmiljöverket ska samråda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer innan myndigheten beslutar föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i förvaltningsärenden av större vikt.

Samverkan

7 §  Arbetsmiljöverket ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

8 §  Arbetsmiljöverket leds av en myndighetschef.

9 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

10 §  Generaldirektören ska inrätta partssammansatta samrådsorgan som stöd för verksamheten.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

12 § Har upphävts genom förordning (2010:166).

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid Arbetsmiljöverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §  Arbetsmiljöverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 §  Om inte annat är föreskrivet får Arbetsmiljöverket ta ut avgifter för uppgifter som verket efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador. Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Övriga bestämmelser

16 §  Arbetsmiljöverket får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid verket för sakskada som har uppstått i tjänsten.

Överklagande

17 §  Arbetsmiljöverkets beslut enligt 16 § får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:166) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Omfattning
upph. 12 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:52) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2014:426) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-15

Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§; nya 1 a, 4 a §§
Ikraftträder
2018-01-02

Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-04-21