Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008:1038 i lydelse enligt SFS 2017:413
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Överväganden finns i avsnitt 5.1.

En EG-förordning är direkt tillämplig i varje medlemsstat och har företräde framför nationell rätt. I denna lag införs vissa bestämmelser som är avsedda att komplettera förordningen.

Ansökan

2 §  En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande ges in till tingsrätt.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafen är tingsrätt behörig domstol enligt den europeiska småmålsförordningen. Närmare bestämmelser om vilken tingsrätt som är behörig i det enskilda fallet finns i Bryssel I-förordningen, 10 kap. RB och annan lagstiftning som reglerar ...

Handläggning

3 §  Om inte annat följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande eller av denna lag, ska de bestämmelser som gäller för sådana tvistemål som avses i 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas i ett europeiskt småmålsförfarande.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen reglerar vilka nationella processrättsliga bestämmelser som ska tillämpas i europeiska småmål. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I paragrafen anges att det är rättegångsbalkens bestämmelser som gäller för tvistemål som avses i 1 kap. 3 d § RB (s.k. förenklade ...

4 §  Vid tillämpningen av rättegångsbalken eller denna lag ska en dom som har meddelats med stöd av artikel 7.3 i förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande anses vara en tredskodom.

[S2]En tredskodom ska delges parterna.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om vissa domar i europeiska småmål. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

Av första stycket framgår att en dom som har meddelats enligt artikel 7.3 i förordningen ska anses utgöra en tredskodom. Därmed blir rättegångsbalkens bestämmelser om tredskodom tillämpliga på sådana domar i ...

Återvinning och överklagande

5 §  En ansökan om återvinning av en tredskodom ska ha kommit in till tingsrätten inom en månad från den dag då parten delgavs tredskodomen.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen behandlar tidsfristen för återvinning av en tredskodom. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

Av 44 kap. 9 § RB följer att en tredskodom får återvinnas inom en månad från den dag då domen meddelades. I paragrafen anges att en tredskodom som har meddelats i ett europeiskt småmål i stället får återvinnas inom en månad från ...

6 §  Ett överklagande av en tingsrätts dom eller ett beslut som är intaget i en sådan dom ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då parten delgavs domen.

[S2]Har ena parten överklagat tingsrättens dom får motparten, utöver vad som följer av första stycket, överklaga domen inom en vecka från den dag då överklagandetiden för den förstnämnda parten gick ut.

[S3]Ett överklagande som avses i andra stycket förfaller, om det första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen behandlar tidsfristen för överklagande av tingsrätts dom enligt förordningen samt för beslut som intagits i en sådan dom och som får överklagas särskilt. Övervägandena finns i avsnitt 5.6.

I paragrafens första stycke anges, med avvikelse från <a href="https://lagen.nu/1942:740" ...

Förnyad prövning

6 a §  En ansökan om förnyad prövning enligt förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ska lämnas in till hovrätten. Vid rättens handläggning gäller bestämmelserna om resning i 58 kap. 5 §, 6 § första och andra styckena och 8 §rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2017:413).

Verkställighet

7 §  Vid verkställighet av en dom som har meddelats i en annan medlemsstat ska utsökningsbalkens bestämmelser om verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft tillämpas, om inte annat följer av artikel 15, 21, 22 eller 23 i förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

Prop. 2007/08:165: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighet. Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

I paragrafen föreskrivs att verkställighet i Sverige av en dom i ett europeiskt småmål som har meddelats i en annan medlemsstat ska ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser om verkställighet av svenska lagakraftvunna domar, om inte annat följer av ...

Ändringar

Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande

Förarbeten
Rskr. 2008/09:35, Prop. 2007/08:165, Bet. 2008/09:CU6
CELEX-nr
32007R0861
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2017:413) om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande

Förarbeten
Rskr. 2016/17:261, Prop. 2016/17:123, Bet. 2016/17:CU19
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2017-07-14