Inaktuell version

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
SFS 2008 i lydelse enligt SFS 2014:346
Upphäver
Förordning (2000:672) om naturgasavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

  1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och
  2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift). Förordning (2012:277).

2 §  Avgifter enligt denna förordning ska betalas av en innehavare av en naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning.

[S2]Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift.

Beräkning av avgifter

3 §  Avgiften för innehavarna av överföringsledningar ska beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som innehavarna överför till distributionsledningar. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan överföringsledningen och distributionsledningen.

4 §  Avgiften för en innehavare av en distributionsledning ska beräknas på den mängd naturgas som innehavaren får överförd till sin ledning från en annan naturgasledning. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan den andra ledningen och distributionsledningen.

5 §  Avgiften för en innehavare av en lagringsanläggning eller förgasningsanläggning ska beräknas på den mängd naturgas som innehavaren överför till överföringsledningar. Därvid ska mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen och ledningen.

Tillsynsavgift

6 §  Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

7 §  För en innehavare av överföringsledningar uppgår tillsynsavgiften per kalenderår till 0,1125 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,225 öre.

[S2]För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår avgiften per kalenderår till 0,225 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Förordning (2014:346).

Försörjningstrygghetsavgift

8 §  Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten.

[S2]Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle. Förordning (2012:277).

9 §  För en innehavare av överföringsledningar uppgår försörjningstrygghetsavgiften per kalenderår till 0,0875 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Detta gäller dock endast om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,175 öre.

[S2]För andra avgiftsskyldiga än innehavare av överföringsledningar uppgår avgiften per kalenderår till 0,175 öre per normalkubikmeter överförd naturgas. Förordning (2014:346).

Rapportering

10 §  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten. Förordning (2012:277).

Betalning

11 §  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal.

Bemyndigande

12 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras. Förordning (2012:277).

Överklagande

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.
  3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad.
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:859) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2012:277) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 12 §§
CELEX-nr
32010R0994
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:346) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:297) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. 2, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1566) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-10-08