Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2012-05-16
Ändring införd
SFS 2012:273 i lydelse enligt SFS 2023:383
Ikraft
2012-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010. Lag (2023:383).

Prop. 2017/18:251: Hänvisningen till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EU ändras och ersätts av en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010. Hänvisningen till EU-förordningen är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven ...

Prop. 2011/12:68: Lagförslaget har tillkommit med anledning av att det finns behov av kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG (gasförsörjningsförordningen). Bestämmelserna i lagen ersätter nuvarande 8 a kap. naturgaslagen (2005:403).

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som definieras i naturgaslagen (2005:403) har samma betydelse i denna lag.

Prop. 2011/12:68: Av paragrafen framgår att de definitioner som finns i naturgaslagen används i lagen.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Behörig myndighet

3 §  Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938. Lag (2018:1432).

Prop. 2017/18:251: Hänvisningen till förordning (EU) nr 994/2010 ändras med anledning av att den upphävs och ersätts av förordning (EU) 2017/1938. Det framgår av 1 § att hänvisningen till förordning (EU) 2017/1938 är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

Prop. 2011/12:68: I paragrafen finns en upplysning om att regeringen utser en sådan behörig myndighet som avses i gasförsörjningsförordningen. Av artikel 2.2 i förordningen framgår att den behöriga myndigheten är den nationella statliga myndighet eller den nationella tillsynsmyndighet som respektive medlemsstat har utsett som ansvarig för att säkerställa genomförandet av de åtgärder som fastställs i förordningen.

Den behöriga myndighetens uppgifter behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:68#S7" ...

Företagsplaner

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner).

Prop. 2011/12:68: Enligt paragrafen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet för företag att upprätta både en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet. Sådana planer betecknas med ett ord som företagsplaner.

Skyldigheten att upprätta företagsplaner följer inte av gasförsörjningsförordningen. Uppgifterna i en företagsplan kommer att utgöra värdefull information för den behöriga myndigheten, bl.a. när myndigheten upprättar ...

Solidaritet vid kris i gasförsörjningen

4 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. tekniska åtgärder för att gas ska kunna levereras enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, och
  2. vem som enligt artikel 13 i samma förordning ska ansvara för att
    1. begära solidaritet,
    2. den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och fördelas till dessa kunder, och
    3. skälig ersättning betalas till den medlemsstat som har bidragit med gas. Lag (2018:1432).

Prop. 2017/18:251: Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 aktualiseras. Bemyndigandet omfattar även bestämmelser om tekniska åtgärder för att gas ska kunna levereras enligt artikeln. Bestämmelser om ansvar och tekniska åtgärder finns i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning. Det ...

Lagring av gas

4 b §  Den som är systembalansansvarig enligt 7 kap.naturgaslagen (2005:403) ska, inom ramen för systembalansansvaret, ansvara för att det fyllnadsmål om lagring av gas och den fyllnadsbana med delmål som avses i artikel 6a i förordning (EU) 2017/1938 nås.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att den systembalansansvariges ansvar inte ska omfatta fyllnadsbanan med delmål. Lag (2023:383).

Prop. 2022/23:89: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om att den som är systembalansansvarig för gas har ett övergripande ansvar för att de mål om lagring av gas som fastställs i gasförsörjningsförordningen nås. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Tillsyn

5 §  Den behöriga myndigheten utövar tillsyn över att

  1. förordning (EU) 2017/1938 och de åtgärdsplaner och krisplaner som har upprättats enligt förordningen följs, och
  2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Lag (2018:1432).

Prop. 2017/18:251: Hänvisningen till förordning (EU) nr 994/2010 ändras med anledning av att den upphävs och ersätts av förordning (EU) 2017/1938. Det framgår av 1 § att hänvisningen till förordning (EU) 2017/1938 är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

Prop. 2011/12:68: 1. förordning (EU) nr 994/2010 och de åtgärdsplaner och krisplaner som har upprättats enligt förordningen följs, och

2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

I paragrafen finns bestämmelser om tillsyn som utövas av den behöriga myndigheten.

Enligt första punkten omfattar tillsynen gasförsörjningsförordningen och de planer ...

6 §  Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och denna lag. Lag (2018:1432).

Prop. 2017/18:251: Hänvisningen till förordning (EU) nr 994/2010 ändras med anledning av att den upphävs och ersätts av förordning (EU) 2017/1938. Det framgår av 1 § att hänvisningen till förordning (EU) 2017/1938 är utformad så att den avser förordningen i en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

Prop. 2011/12:68: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 994/2010 och denna lag.

Den behöriga myndigheten kommer att behöva information för att kunna utöva tillsyn enligt 5 §. Enligt första stycket kan myndigheten begära att få sådana uppgifter från en enskild aktör som ...

7 §  Den behöriga myndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att se till att de föreskrifter och planer som omfattas av tillsynen följs. Ett föreläggande får förenas med vite.

[S2]Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

[S3]Avgifter 8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt förordning (EU) 2017/1938 samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1432).

Prop. 2011/12:68: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.1, regleras den behöriga myndighetens befogenheter om det fordras ett ingripande mot en aktör som har skyldigheter enligt gasförsörjningsförordningen eller enligt lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Överklagande

9 §  Ett beslut om föreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Prop. 2011/12:68: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 9.1, finns bestämmelser om överklagande. Beslut som kan överklagas är den behöriga myndighetens beslut om förelägganden som syftar till att säkerställa efterlevnaden av de föreskrifter och planer som omfattas av myndighetens tillsyn enligt lagen.

Ändringar

Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:211, Prop. 2011/12:68, Bet. 2011/12:NU18
CELEX-nr
32010R0994
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2018:1432) om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

Förarbeten
Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 6, 8 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2023:383) om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

Förarbeten
Rskr. 2022/23:199, Prop. 2022/23:89, Bet. 2022/23:NU17
Omfattning
ändr. 1 §; ny 4 b §, rubr. närmast före 4 b §
Ikraftträder
2023-07-01