Inaktuell version

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2008-12-11
Ändring införd
SFS 2008:1330 i lydelse enligt SFS 2015:297
Ikraft
2009-02-01
Upphäver
Förordning (2000:672) om naturgasavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

 1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och
 2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift). Förordning (2012:277).

1 a §  Denna förordning är meddelad med stöd av

1 b §  Med undre värmevärde avses i denna förordning den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 normalkubikmeter gas efter värmning eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck om 1,01325 bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25 grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

[S2]I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403). Förordning (2015:297).

2 §  Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som innehar en naturgasledning och som överför naturgas i en uttagspunkt.

[S2]Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2015:297).

Beräkning av avgifter

3 §  Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i uttagspunkter på naturgasledningen. Förordning (2015:297).

4 § Har upphävts genom förordning (2015:297).
5 § Har upphävts genom förordning (2015:297).

Tillsynsavgift

6 §  Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle.

7 §  Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297).

Försörjningstrygghetsavgift

8 §  Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten.

[S2]Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle. Förordning (2012:277).

9 §  Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297).

Rapportering

10 §  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera energimängden i den naturgas som överförts i uttagspunkterna angivet i kilowattimmar undre värmevärde.

[S2]Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten. Förordning (2015:297).

Betalning

11 §  Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal.

Bemyndigande

12 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras. Förordning (2012:277).

Överklagande

13 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.
 3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad.
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:859) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2012:277) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 12 §§
CELEX-nr
32010R0994
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:346) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:297) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 4, 5 §§; ändr. 2, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1566) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-10-08