Upphävd författning

Förordning (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Ändring införd
SFS 2008:141
Ikraft
2008-05-01
Upphäver
Förordning (1998:110) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (2008:112) om ekodesign ska tillämpas på nya nätanslutna kylskåp, frysar och kyl- och frysenheter under förutsättning att de är avsedda för hushållsbruk (kylskåp och frysar).

[S2]Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG såvitt avser de produkter som nämns i första stycket.

2 §  Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte tillämpas på kylskåp och frysar som

  1. även kan utnyttja andra energikällor än el från elnätet,
  2. bygger på absorptionsprincipen, eller
  3. tillverkas enligt särskilda specifikationer.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om vilka kylskåp och frysar som ska undantas från lagens tillämpning.

3 §  För kylskåp och frysar ska en högsta tillåtna elförbrukning gälla.

[S2]Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

  1. högsta tillåtna elförbrukning för olika slag av kylskåp och frysar,
  2. bedömning av överensstämmelse enligt 6 § lagen (2008:112) om ekodesign,
  3. försäkran om överensstämmelse enligt 7 § lagen om ekodesign,
  4. CE-märkning enligt 8 § lagen om ekodesign, och
  5. ersättning enligt 17 § lagen om ekodesign.

4 §  Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fråga om kylskåp och frysar enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

Ändringar

Förordning (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar

Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2011:1142) om upphävande av förordningen (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar

Omfattning
upph.