Inaktuell version

Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Version: 2009:1371

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008 i lydelse enligt SFS 2009:1371
Upphäver
Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

2 §  Transportstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift om 1 000 kronor av den som ansöker om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter ska under villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten. Förordning (2009:1371).

3 §  Om sökanden inte betalar in den ansökningsavgift som föreskrivs i 2 § ska Transportstyrelsen förelägga denne att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

[S2]Transportstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas. Förordning (2009:1371).

4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om storleken på de i 2 § andra meningen angivna avgifterna och när de ska betalas.

[S2]Avgifterna ska beräknas så att de ger full kostnadstäckning för Transportstyrelsens kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. Avgifterna ska vara lika över hela landet. Förordning (2009:1371).

5 §  Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 4 § ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket.

[S2]Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att samråda med verket. Förordning (2009:1371).

6 § Har upphävts genom förordning (2009:1371).

7 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 4 och 5 §§. Förordning (2009:1371).

Ändringar

Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:1371) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1613) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:953) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2012-01-01