Upphävd författning

Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Ändring införd
SFS 2008:142
Ikraft
2008-05-01
Upphäver
Förordning (2001:1254) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (2008:112) om ekodesign ska tillämpas på elektriska nätanslutna förkopplingsdon till lysrörsbelysning (förkopplingsdon).

[S2]Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG såvitt avser de produkter som nämns i första stycket.

2 §  Lagen (2008:112) om ekodesign ska inte tillämpas på förkopplingsdon som

  1. är inbyggda i lampor,
  2. är särskilt konstruerade för armatur avsedd att monteras in i möbler och som utgör en icke utbytbar del av armaturen och inte kan provas åtskilt från armaturen, eller
  3. ska exporteras från Europeiska gemenskapen, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur.

3 §  En maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon - lampor ska gälla för olika kategorier av förkopplingsdon.

[S2]Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

  1. definition och indelning i kategorier av förkopplingsdon,
  2. den maximalt tillförda effekt för kretsar förkopplingsdon - lampor som ska gälla för olika kategorier av förkopplingsdon,
  3. bedömning av överensstämmelse enligt 6 § lagen (2008:112) om ekodesign,
  4. försäkran om överensstämmelse enligt 7 § lagen om ekodesign,
  5. CE-märkning enligt 8 § lagen om ekodesign, och
  6. ersättning enligt 17 § lagen om ekodesign.

4 §  Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i fråga om förkopplingsdon enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

Ändringar

Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2011:1143) om upphävande av förordningen (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

Omfattning
upph.