Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1420
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (1993:1439) om pliktexemplar av dokument
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om sådant material som omfattas av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Bevarande av skrift och kombinerat material

2 §  Sådana dokument som avses i 5-8, 10 och 16 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument utgör nationalexemplar om de har lämnats till Kungl. biblioteket och nationella reservexemplar om de har lämnats till Lunds universitetsbibliotek. Dokumenten ska bevaras för framtiden.

[S2]Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som visar sig vara dubblett av ett redan lämnat dokument eller en oförändrad ny utgåva av ett tidigare lämnat dokument.

[S3]I fråga om de två exemplar av tryckta dagstidningar som lämnas till Kungl. biblioteket gäller skyldigheten att bevara bara det ena exemplaret.

3 §  Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet får meddela föreskrifter om bevarande av dokument som har lämnats till respektive universitetsbibliotek.

Bevarande av film, videogram, fonogram, vissa dokument för elektronisk återgivning samt ljudradio- och televisionsprogram

4 §  Sådana dokument som avses i 12, 14 och 18 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och som har lämnats till Kungl. biblioteket ska bevaras för framtiden.

[S2]Skyldigheten att bevara gäller inte sådana pliktexemplar som visar sig vara dubblett av ett redan lämnat dokument eller en oförändrad ny utgåva av ett tidigare lämnat dokument.

[S3]Upptagningar av ljudradio- eller televisionsprogram som har gjorts med stöd av 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får bevaras hos biblioteket endast om de har dokumentariskt värde eller rättighetshavarna har medgett att upptagningarna bevaras.

Tillhandahållande av skrift och kombinerat material

5 §  Sådana dokument som avses i 5-8, 10 och 16 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och som förvaras hos Kungl. biblioteket hålls tillgängliga i bibliotekets lokaler. Kungl. biblioteket får besluta om i vilken utsträckning dokumenten ska hållas tillgängliga.

[S2]Stockholms, Uppsala, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet får meddela föreskrifter om att hålla de dokument som förvaras hos respektive universitetsbibliotek tillgängliga. Lunds universitet får, efter att ha hört Kungl. biblioteket, meddela föreskrifter om att hålla de dokument som förvaras hos Lunds universitetsbibliotek tillgängliga.

[S3]I fråga om kombinerat material som förvaras hos bibliotek gäller utom vad avser skrift bestämmelserna i 6 och 7 §§.

Tillhandahållande av film, videogram, fonogram, vissa dokument för elektronisk återgivning samt ljudradio- och televisionsprogram

6 §  Sådana dokument som avses i 12, 14 och 18 §§ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och som förvaras hos Kungl. biblioteket hålls tillgängliga i bibliotekets lokaler och tillhandahålls med hjälp av bibliotekets apparatur. Kungl. biblioteket får besluta om i vilken utsträckning dokumenten ska hållas tillgängliga.

[S2]De dokument som avses i första stycket och som förvaras hos biblioteket får efter prövning i varje särskilt fall hållas tillgängliga på motsvarande sätt som föreskrivs i första stycket på en institution utanför biblioteket. Efter utnyttjandet ska dokumentet lämnas tillbaka till biblioteket.

[S3]Biblioteket eller institutionen får inte låna ut pliktexemplar av sådana dokument som avses i första stycket och som förvaras hos biblioteket eller har lämnats ut till en institution. Bestämmelser om utlåning av kopior finns i 7 §.

7 §  Bestämmelser om framställning av exemplar bl.a. inom Kungl. biblioteket finns i 16 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

[S2]När en kopia av ett pliktexemplar av dokument som avses i 6 § första stycket lånas ut utanför biblioteket ska biblioteket upplysa mottagaren om innebörden av tillämplig upphovsrättslig lagstiftning.

[S3]Efter utnyttjandet ska kopian återlämnas till biblioteket. Sådant exemplar får därefter bevaras hos biblioteket.

Övriga föreskrifter

8 §  Kungl. biblioteket ska besluta för vilka veckor som pliktexemplar av vissa ljudradio- och televisionsprogram ska lämnas enligt 18 § tredje stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

9 §  Kungl. biblioteket får vid vite förelägga om skyldighet att lämna pliktexemplar.

10 §  Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldighet att lämna pliktexemplar.

11 §  Kungl. biblioteket får meddela ytterligare föreskrifter om bevarande och tillhandahållande av pliktexemplar som lämnas till biblioteket.

Ändringar

Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument

Ikraftträder
2009-01-01