Inaktuell version

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
SFS 2008
Upphäver
Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S2]De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser

2 §  Av bilaga 1 till förordningen framgår vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna.

[S2]Av bilaga 2 till förordningen framgår vad som ingår i respektive ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd samt referenspriset för åtgärden.

3 §  Tandvårdsåtgärder där amalgam har använts som material är inte ersättningsberättigande.

Allmänt tandvårdsbidrag

4 §  Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

[S2]För patienter som fyller lägst 20 år och högst 29 år eller lägst 75 år under det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300 kronor om året.

Tandvårdsersättning

5 §  När patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, beräknade enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, under en ersättningsperiod överstiger 3 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med

 • 50 procent av den del av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor, och
 • 85 procent av den del som överstiger 15 000 kronor.

6 §  Om en protetisk behandling behöver göras om och den nya behandlingen

 1. inte är ersättningsberättigande enligt vad som anges i bilaga 1 till denna förordning, och
 2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som behöver göras om,

[S2]får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som gör om behandlingen med ett belopp motsvarande det belopp som får krävas åter eller räknas av från en annan fordran enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S3]Ersättning enligt första stycket får dock inte överstiga det lägsta av följande belopp:

 • vårdgivarens pris för att göra om behandlingen för den aktuella patienten, och
 • referenspriset för att göra om behandlingen.

[S4]Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Kostnaderna får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande skillnaden mellan kostnaden för den nya behandlingen och kostnaden för den behandling som behöver göras om. Beräkningen av kostnaderna för de åtgärder som ingår i behandlingarna ska ske med utgångspunkt i referenspriserna för dessa åtgärder, dock högst vårdgivarens pris för den aktuella patienten.

7 §  Ersättning lämnas inte för en tandvårdsåtgärd som har utförts utan att en förhandsprövning har gjorts där sådan krävs. Detta gäller dock inte om åtgärden har varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja åtgärden innan en förhandsprövning har gjorts.

Vårdgivarens ansvar gentemot patienten

8 §  Vårdgivaren ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om

 1. vårdgivarens priser samt referenspriser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren utför,
 2. vilka garantier som vårdgivaren lämnar för sina arbeten, samt
 3. patientens rätt att på begäran få skriftlig information om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

9 §  Om vårdgivaren föreslår en tandvårdsåtgärd som inte är ersättningsberättigande, ska vårdgivaren upplysa patienten huruvida det finns någon annan åtgärd som kan berättiga till statligt tandvårdsstöd.

10 §  Om en patient behöver behandlas vid mer än ett tillfälle, ska vårdgivaren ge patienten en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

[S2]Om patienten behöver en mer omfattande behandling, ska vårdgivaren även ge patienten en skriftlig behandlingsplan. Behandlingsplanen ska innehålla uppgifter om

 1. vilken diagnos som har ställts,
 2. den föreslagna behandlingen och skälen för denna,
 3. eventuella alternativa behandlingsförslag,
 4. huruvida tandvårdsåtgärderna är ersättningsberättigande, samt
 5. vårdgivarens priser, referenspriser och åtgärdskoder för tandvårdsåtgärderna.

11 §  På det kvitto som patienten får över erlagd betalning, ska vårdgivaren ange

 1. sitt pris för varje utförd tandvårdsåtgärd för den aktuella patienten,
 2. referenspris och åtgärdskod för varje utförd tandvårdsåtgärd, samt
 3. i förekommande fall den ersättning som lämnas enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S2]Om tandtekniskt arbete har ingått i behandlingen, ska det till kvittot fogas en kopia av det underlag som det tandtekniska laboratoriet lämnat över kostnaderna för det tandtekniska arbetet.

12 §  Efter varje undersökning som inte enbart har avsett enstaka tänder eller ett enstaka problem, ska vårdgivaren upprätta ett undersökningsprotokoll. Protokollet ska lämnas till patienten direkt efter undersökningen.

13 §  Vårdgivaren ska, om det inte finns särskilda skäl, efter utförd undersökning eller behandling erbjuda patienten att få en kallelse till en ny undersökning inom lämplig tid.

14 §  Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla uppgifter enligt 4 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om

 1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt tandvårdsstöd,
 2. patientens utnyttjande av allmänt tandvårdsbidrag,
 3. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under pågående ersättningsperiod,
 4. vilket datum pågående ersättningsperiod började löpa,
 5. vilket datum den senast slutförda ersättningsberättigande tandvårdsåtgärden slutfördes, samt
 6. förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod för och vilken tandvård som omfattas av ett sådant avtal.

[S2]Uppgifterna får endast avse patienter som vårdgivaren står i begrepp att behandla eller har behandlat.

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

15 §  Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient. Underlaget ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att respektive tandvårdsåtgärd har slutförts.

[S2]Underlaget ska innehålla uppgifter om

 1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
 2. patientens namn och personnummer,
 3. datum när åtgärden slutfördes,
 4. diagnos- respektive åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,
 5. diagnos- respektive åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om denna inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,
 6. tandnummer och tandposition, samt
 7. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten.

[S3]I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal kvarvarande respektive intakta tänder.

[S4]Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gällande abonnemangsavtal.

16 §  När ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd har ingåtts eller upphört att gälla i förtid, ska vårdgivaren inom två veckor från det att avtalet har ingåtts eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan.

[S2]När ett avtal har ingåtts ska uppgift lämnas om

 1. abonnemangsperioden,
 2. vilken tandvård som omfattas av avtalet, och
 3. avgiften för abonnemanget.

Inlämnande av uppgifter

17 §  Underlag enligt 15 § första och andra styckena, uppgifter enligt 15 § tredje stycket och 16 § samt ansökan om förhandsprövning och ansökan om ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska lämnas på elektronisk väg.

[S2]Försäkringskassan får meddela föreskrifter om i vilka fall uppgifter får lämnas på annat sätt.

Anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd

18 §  Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och ges in till Försäkringskassan.

[S2]För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara legitimerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på annat sätt, anlita sådan personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska vidare ha F-skattsedel för att bli ansluten till systemet.

19 §  Försäkringskassan får besluta att anslutningen till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren

 1. skriftligen begär att anslutningen ska upphöra,
 2. har upphört att bedriva tandvård,
 3. inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket, eller
 4. inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter det att Försäkringskassan meddelat beslut om anslutning.

Övriga bemyndiganden

20 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

 1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
 2. abonnemangstandvård,
 3. anmälan om ny ersättningsperiod enligt 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd och om när en sådan period ska börja löpa,
 4. anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd,
 5. vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om statligt tandvårdsstöd,
 6. ansökan om förhandsprövning,
 7. prislistor enligt 8 §,
 8. behandlingsplaner enligt 10 §, samt
 9. undersökningsprotokoll enligt 12 §.

[S2]Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om statligt tandvårdsstöd och av denna förordning.

21 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

 • SOSFS 2008:13: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa ska upphöra att gälla.
 2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre ersättningsbestämmelser.
Bilaga 1 Ersättningsregler
För ersättningsreglerna används följande huvudrubriker:

A. Undersökningar och utredningar

B. Hälsofrämjande insatser

C. Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

D. Reparativ vård

E. Rehabiliterande och habiliterande vård

Diagnoskod Diagnos/tillstånd Koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder Villkor för ersättning
(kodförklaring, se bilaga 2)
1001 Basundersökning - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 141, 161, 162, 163, 191
1301Mindre omfattande under-
sökning Omfattar enstaka tand eller enstaka problem103, 105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 141, 161,
162, 163, 191
1302Utredning, omfattande-104, 105, 106, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 141, 161, 162, 163, 191
DiagnoskodDiagnos/tillståndVillkor för
ersättning
(kodförklaring, se nedan)Koder för
ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)
2021Förhöjd risk för karies B.1161, 162,
201, 202, 203, 204, 362
2041Förhöjd risk för parodontitB.1201, 202,
203, 204, 362
2061 käkfunktionsstörningFörhöjd risk för bettdysfunktion/B.1201, 362, 604, 605
2071Förhöjd risk för erosion/
abrasionB.1201, 202, 203, 204, 362
För hälsofrämjande insatser gäller, i den mån det anges för respektive diagnos/tillstånd, följande villkor för ersättning.
B.1 Dokumentation
Riskbedömning ska dokumenteras.
Diagnoskod Diagnos/tillstånd Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan) ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder Koder för
(kodförklaring, se bilaga 2)
3021 Initialkaries - 161, 162, 201, 202,
203, 204, 311, 321, 362
3022 Ilning, känslig tandhals - 301, 302,
362
3041 Gingivit (akut och kronisk) - 162, 203,
301, 302, 303, 311, 341, 342, 362
3042 Mucosit (inflammation i slemhinnan runt implantat) - 162, 203, 301, 302, 303, 311, 341, 342,
362, 491, 492
3043 Parodontit (akut, aggressiv, med genetisk koppling och kronisk tandlossning) - 162, 203, 301, 302, 303, 311, 341, 342, 362, 401, 402, 403, 404, 441, 442, 492
3044 Peri-implantit - 162, 301, 302, 303, 311, 341, 342, 362, 405, 429, 441, 443, 491, 492, 882
3045 Pericoronit - 301, 302, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491
3046 Andra sjukdomar och tillstånd i tandköttet och vävnaderna kring tänder och tandimplantat - 162, 163, 301, 302, 303, 311, 341, 342, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 441, 442, 443, 492
3051 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna C.1 163, 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 541, 591
3061Luxation av tand vid trauma-301, 302,
303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491
3062Gingival påbitning-301, 302, 303, 362,
604, 605, 691
3063 Rotfraktur, tvär C.1 362, 401, 402, 403, 404, 405, 441, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591
3064Rotfraktur, längs-301, 302, 303, 362,
401, 402, 403, 404, 405, 491
3065 Kron-rotfraktur C.1 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591
3071Afte inklusive traumatiskt sår-301, 302,
303, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 492, 831
3072Protesstomatit-301, 302, 303, 491,
831, 833, 891
3073Protes, skavsår -301, 831
3111 munslemhinna, läppar, tunga och angränsande vävnaderInflammationer och andra besvär i spottkörtlar, 162, 163, 301, 302, 303, 362, 405, 441, 491-
3121Retinerade tänder-163, 301, 302, 303,
362, 401, 402, 403, 404, 405, 491
3161Käkfunktionsstörning-301, 302, 303, 311,
362, 491, 604, 605, 691
För behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd gäller, i den mån det anges för respektive diagnos/tillstånd, följande villkor för ersättning.
C.1. Undantag rotbehandlingsåtgärder
Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för tand i position 8.
Diagnoskod Diagnos/tillstånd Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan) Koder för
ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)
4001 Defekt i tand p.g.a. primärkaries D.2, D.4, D.5 161, 162, 301, 302, 303, 311, 321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591, 701, 702, 703, 704, 705, 706
4002Omfattande defekt i tand p.g.a. primärkaries D.1, D.2, D.3, D.5161, 162, 301, 302, 303, 311,
321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891
4011 Defekt i tand p.g.a. sekundärkaries D.2, D.4, D.5 161, 162, 301, 302, 303, 311, 321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591, 701, 702, 703, 704, 705, 706
4012Omfattande defekt i tand p.g.a. sekundärkaries D.1, D.2, D.3, D.5161, 162, 301, 302, 303, 311,
321, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891
4071 Defekt i tand p.g.a. erosion eller abrasion D.2, D.4, D.5 202, 203, 301, 302, 303, 311, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
4072 Omfattande defekt i tand p.g.a. abrasion/tandslitage in i dentinet D.1, D.2, D.3, D.5 202, 203, 301, 302, 303, 311, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591
och
 1. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
eller
 1. 801, 802, 803, 891
4073 Omfattande defekt i tand p.g.a. erosion in i dentinet på lingualytan D.1, D.2, D.3, D.5 202, 203, 204, 301, 302, 303, 311, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591, 801, 802, 803, 891
4074Defekt i tand p.g.a. extern resorbtionD.1, D.4,
D.5362, 401, 402, 403, 404, 405, 441, 492, 701, 702,
703, 704, 705
4075InfraocklusionD.4362, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707
4076Infraocklusion där minst
1/3 av kronhöjden är under ocklusionsplanetD.1, D.5362
och
a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
eller
b) 801, 802, 803, 891
4077 omfattningMineraliseringsstörning med defekt av ringaD.1, D.4, D.5
Ersättningsberättigande endast för tand i position 3-3. 362, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
4078Extremt missfärgad tand D.1, D.5
Ersättningsberättigande endast för rotfylld tand i position 3-3 i överkäken. Missfärgningen ska vara extrem. 362, 801, 802, 803, 891
4079 Symptomgivande sprickbildning i kuspar D.1, D.2, D.4, D.5 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 591, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
4080Substansförlust i tand. Fraktur av kronsubstans. D.2, D.4, D.5301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
4081 Omfattande substansförlust i tand. Fraktur av kronsubstans. D.1, D.2, D.3, D.5 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591
och
 1. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
eller
 1. 801, 802, 803, 891
4471Bristande kontaktpunkt mellan två tänderD.1, D.4,
D.5
Villkoret är att minst en av de approximala tandytorna har en fyllning. 341, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
4771 Förlust av fyllningsmaterial, fyllningsfraktur utan samtidig karieslesion D.1, D.4, D.5 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
4772 Omfattande förlust av fyllningsmaterial, fyllningsfraktur D.1, D.2, D.3, D.5 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 591
och
 1. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
eller
 1. 801, 802, 803, 891
4881Lossnad fasad på krona 301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491,D.1, D.4, D.5
701, 702, 703, 704, 705, 811, 891
4882Lossnad krona eller frakturerad kronaD.1, D.2,
D.5301, 302, 303, 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491,
523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 811, 891
För reparativ vård gäller generellt följande villkor för ersättning.
Reparativ vård är ersättningsberättigande endast vid en aktiv skada.
För reparativ vård gäller vidare dels de villkor som anges specifikt för olika diagnoser/tillstånd, dels, i den mån det anges för respektive diagnos/tillstånd, följande villkor för ersättning.
D.1 Dokumentation
Innan åtgärden påbörjas ska diagnos/tillstånd dokumenteras med röntgen, foto eller modell.
D.2 Undantag rotbehandlingsåtgärder
Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för tand i position 8.
D.3 Kronregel
Vid en omfattande defekt är kronterapi ersättningsberättigande för tand i position 1-6 eller i position 7 förutsatt att tand 6 saknas och antagonist finns.
Omfattande defekt innebär a) att defekten omfattar minst fyra av fem ytor på premolar/molar och tre av fyra ytor på framtand/hörntand samt inbegriper incisalskäret, eller b) att 2/3 av tandens kronvolym är förlorad. Defekt inbegriper även ytor som har ersatts av fyllningsmaterial.
Omfattande defekt vid abrasion och tandslitage innebär att dentinet blottats och att tandens kliniska krona reducerats med minst 1/3.
Omfattande defekt vid erosion innebär att dentinet på lingual- och ocklusalytan har blottats och en övervägande del av emaljen har försvunnit.
D.4 Utbyte av åtgärd, krona
Om patienten väljer en behandling i form av en krona (åtgärd 801 och 802 eller åtgärd 801 och 803), beräknas tandvårdsersättning för åtgärd 703 om defekten avser en fram- eller hörntand, eller för åtgärd 706 om defekten avser en molar eller premolar. Tandvårdsersättning beräknas dock på det lägsta av följande tre belopp: referenspriset för den ersättningsberättigande åtgärden (703 för fram- eller hörntand, 706 för molar eller premolar), eller referenspriserna eller vårdgivarens priser för den aktuella patienten för de faktiskt utförda åtgärderna (åtgärd 801 och 802 eller åtgärd 801 och 803).
D.5 Fast protetik som görs om
Inom två år efter slutförande av en fast protetisk åtgärd 801- 803 är ny åtgärd 801-803 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
Undantag då fast protetik görs om
I följande fall är åtgärd 801 och 802 eller åtgärd 801 och 803, efter förhandsprövning, ersättningsberättigande inom två år från det att åtgärderna slutförts:
 1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
 2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller
 3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.
Diagnoskod Diagnos/tillstånd Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan) Koder för
ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)
5001 Helt tandlös underkäke E.2, E.3, E.7, E.8,
E.9 362, 891
och
a) 827, 829
eller
b) 423, 424, 425, 426, 491, 492, 865
eller
c) 871, 874, 878
5002 Helt tandlös överkäke 362, 891 E.2, E.3, E.7, E.8, E.9
och
a) 828, 829
eller
 1. 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 491, 492, 861, 862, 863
eller
 1. 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878
5005 Partiell tandlöshet oavsett antal tänder och där tandlöshetstillståndet ska åtgärdas med avtagbar protes E.5, E.8, E.9
Urtagskrona (åtgärd 801 och 802 eller 803) ersätts där det behövs. 362, 801, 802, 803, 806, 808, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 835, 891
5011 position 5-8 saknasEnkelsidig friändstandlöshet där samtliga tänder i E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Behandling med tandstödd bro (åtgärderna 801x2, 804x1, vid rotfyllda stödtänder 802 och/eller 803 (högst 2 totalt)) med högst två stöd (åtgärd 801) och ett broled (åtgärd 804) distalt placerat är ersättningsberättigande. 362, 801(högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 1), 891
5012 position 4-8 saknasEnkelsidig friändstandlöshet där samtliga tänder i E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Behandling med tandstödd bro (åtgärd 801-804) med två stöd (åtgärd 801) och ett hängande broled (åtgärd 804) är ersättningsberättigande.
Vid implantatstödd protetik är högst två implantat (åtgärd 851) ersättningsberättigande. Hängande broled (åtgärd 853) är inte en ersättningsberättigande åtgärd. 362, 891
och
 1. 801 (högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 1)
eller
 1. 421, 422, 423, 424, 427, 428, 430, 491, 492, 851 (högst 2), 852 (högst 2)
5013 position 3-8 saknasEnkelsidig friändstandlöshet där samtliga tänder i E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Vid implantatstödd protetik är högst två implantat (åtgärd 851) och ett hängande broled (åtgärd 853) ersättningsberättigande. 362, 891
och
 1. 801 (högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 1)
eller
 1. 421, 422, 423, 424, 427, 428, 430, 491, 492, 851 (högst 2), 852 (högst 2), 853 (högst 1)
5014 position 2-8 saknasEnkelsidig friändstandlöshet där samtliga tänder i E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Vid implantatstödd protetik är högst tre implantat (åtgärd 851) och ett hängande broled (åtgärd 853) eller högst två implantat och två hängande broled ersättningsberättigande. 362, 891
och
 1. 801 (högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 1)
eller
 1. 421, 422, 423, 424, 427, 428, 430, 491, 492, 851 (högst 3 enligt villkor), 852 (högst 3 enligt villkor), 853 (högst 2 enligt villkor)
5015 position 1-8 saknasEnkelsidig friändstandlöshet där samtliga tänder i E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Vid implantatstödd protetik är högst tre implantat (åtgärd 851) och två hängande broled (åtgärd 853) eller högst två implantat och tre hängande broled ersättningsberättigande. 362, 891
och
 1. 801 (högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 1)
eller
 1. 421, 422, 423, 424, 427, 428, 430, 491, 492, 851 (högst 3 enligt villkor), 852 (högst 3 enligt villkor), 853 (högst 3 enligt villkor)
5016 Friändstandlöshet där samtliga tänder i position 1 och bakåt saknas samt tandlöshet som går över på motstående sida E.2, E.3, E.6, E.9
Implantatstödd protetik ersätts enligt följande. Då sex tandluckor åtgärdas, räknat från position 5 och framåt, är högst fyra implantat (åtgärd 851) och två hängande broled (åtgärd 853) eller högst tre implantat och tre hängande broled ersättningsberättigande.
Då sju tandluckor åtgärdas, räknat från position 5 och framåt, är högst fyra implantat och tre hängande broled eller högst tre implantat och fyra hängande broled ersättningsberättigande.
Då åtta tandluckor åtgärdas, räknat från position 5 och framåt, är högst fem implantat och tre hängande broled eller fyra implantat och fyra hängande broled, eller tre implantat och fem hängande broled ersättningsberättigande i överkäken.
Då nio tandluckor åtgärdas, räknat från position 5 och framåt, är högst fem implantat och fyra hängande bro- 362, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 491, 492, 851 (högst 5 enligt villkor), 852 (högst 5 enligt villkor), 853 (högst 5 enligt villkor), 891
led eller fyra implantat och fem hängande broled ersättningsberättigande i överkäken.
5031 Entandslucka inom position
5-5 E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9 362, 801 (högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 1), 805 (högst 2), 891
5033Tvåtandslucka inom position
5-5E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Vid tandlöshet i position 5 och 6 kan bron utsträckas till position 7. 362, 801 (högst 2), 802 eller 803 (högst 2 totalt), 804 (högst 2), 805 (högst 2), 891
5034 tänder varav minst en inom position 5-5. E.9Tretandslucka. Avsaknad av tre bredvidliggande E.2, E.3, E.5, E.6,
Åtgärd för tandstödd bro (åtgärderna 801-805) är ersättningsberättigande vid tretands-lucka enligt följande. Saknade tänder inom position 5-5 ersätts med ett hängande led (åtgärd 804) per saknad tand. Ett eller två brostöd (åtgärd 801) på var sida om tandluckan ersätts. Vid tandlöshet i position 4, 5 och 6 kan bron utsträckas till position 7. Saknas tre tänder i position 5, 6 och 7 är tandstödd bro med två stöd (åtgärd 801) och ett hängande led (åtgärd 804) ersättningsberättigande.
Implantatstödd protetik (åtgärderna 421-424, 851-853) är ersättningsberättigande enligt följande. Saknade tänder inom position 5-5 ersätts med högst två implantat (åtgärd 851) då två bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5 och med två implantat (åtgärd 851) och ett hängande broled (åtgärd 853) när tre bredvidliggande tänder saknas inom position
5-5.362, 891
och
 1. 801 (högst 4), 802 eller 803 (högst 4 totalt), 804 (högst 3), 805 (högst 4)
eller
 1. 421, 422, 423, 424, 427, 428, 491, 492, 851 (högst 2), 852 (högst 2), 853 (högst 1)
5035 Fyr- eller flertandslucka. Avsaknad av fyra eller fler bredvidliggande tänder varav minst två inom position 5-5. E.2, E.3, E.5, E.6, E.9
Åtgärd för tandstödd bro (åtgärderna 801-805) är ersättningsberättigande vid fyr- eller flertandslucka enligt följande. Saknade tänder inom position 5-5 ersätts med ett hängande led (åtgärd 804) per saknad tand. Ett eller två brostöd (åtgärd 801) på var sida om tandluckan ersätts.
Implantatstödd protetik (åtgärderna 421-426, 851-853) är ersättningsberättigande enligt följande. Saknade tänder inom position 5-5 ersätts med högst
 • två implantat (åtgärd 851) när två bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5, 362, 891
och
 1. 801 (högst 4), 802 eller 803 (högst 4 totalt), 804 (högst 4), 805 (högst 4)
eller
 1. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 491, 492, 851 (högst 5 enligt villkor), 852 (högst 5 enligt villkor), 853 (högst 5 enligt villkor)
 • två implantat (åtgärd 851) och ett hängande led (åtgärd 853) när tre bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5,
 • tre implantat och ett hängande led eller två implantat och två hängande led när fyra bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5,
 • tre implantat och två hängande led eller två implantat och tre hängande led när fem bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5,
 • fyra implantat och två hängande led eller tre implantat och tre hängande led när sex bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5,
 • fyra implantat och tre hängande led eller tre implantat och fyra hängande led när sju bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5,
 • fem implantat och tre hängande led i överkäken eller fyra implantat och fyra hängande led eller tre implantat och fem hängande led när åtta bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5,
 • fem implantat och fyra hängande led i överkäken eller fyra implantat och fem hängande led när nio bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5.
När tio bredvidliggande tänder saknas inom position 5-5 ersätts antal helkäksimplantat enligt diagnos/tillstånd 5001 eller 5002.
5036 Entandslucka inom position 5-5 där ändstödet är bräckligt E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Bron kan utsträckas med ett led åt aktuell sida om något av brostöden inte bedöms ge tillräckligt god långsiktig prognos för konstruktionen p.g.a.:
 • rotfyllt stöd med bräcklig rot,
 • kort rot,
 • parodontal nedbrytning,
 • ogynnsam påbitning, eller
 • kort/bräcklig klinisk krona.
Ersättningsberättigande åtgärd är tandstödd bro (åtgärd 801- 805) med högst två stöd (åtgärd 801) på var sida om tandluckan. 362, 801 (högst 4), 802 eller 803 (högst 4 totalt), 804, 805 (högst 4), 891
5037Tvåtandslucka inom position
5-5 där ändstödet är bräckligtE.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9
Bron kan utsträckas med ett led åt aktuell sida om något av brostöden inte bedöms ge tillräckligt god långsiktig prognos för konstruktionen p.g.a.:
 • rotfyllt stöd med bräcklig rot,
 • kort rot,
 • parodontal nedbrytning,
 • ogynnsam påbitning, eller
 • kort/bräcklig klinisk krona.
Ersättningsberättigande åtgärd är tandstödd bro (åtgärderna 801-805) med högst två stöd (åtgärd 801) på var sida om tandluckan. Vid tandlöshet i position 5 och 6 kan bron utsträckas till position 7. 362, 801 (högst 4), 802 eller 803 (högst 4 totalt), 804 (högst 2), 805 (högst 4), 891
5041Ofullständig rotfyllningE.1
Ett villkor för ersättning är att tanden ska bli föremål för restaurerings- eller rehabiliteringsåtgärd. 362, 401, 402, 403, 404, 405, 491, 501, 502, 503, 504, 521, 522, 523, 541, 591
5042 Partiell tandlöshet vid abraderat bett där betthöjd behöver sonderas Temporär semipermanent bro är ersättningsberättigande för abraderat bett motsvarande 1/3 av kronhöjden på affekterade tänder och där sonderande behandling och betthöjdsbestämning behöver utföras. 362, 605, 691, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 807, 891
5043Partiell tandlöshet hos patient med sviktande hälsa E.5, E.9
Temporär semipermanent bro är ersättningsberättigande för patient med sviktande hälsa, vars hälsotillstånd förhindrar att hela tandvårdsbehovet kan tillgodoses, samt vid tveksam prognos hos restbettet och tveksam kooperation på grund av ohälsa. 362, 802, 803, 807, 891
5044 Partiell tandlöshet i bett med tveksam prognos E.5, E.9
Temporär semipermanent bro är ersättningsberättigande för bett med tveksam prognos eller då ingen ytterligare protetisk behandling planeras. 362, 802, 803, 807, 891
5045 Partiell tandlöshet där utvärdering av kariologisk, endodontisk, bettfysiologisk eller parodontal behandling behöver göras före permanent rehabilitering E.5, E.9
Temporär semipermanent bro är ersättningsberättigande vid partiell tandlöshet där utvärdering av behandling av karies, rotbehandling eller behandling av käkfunktionsstörning behöver göras under en längre tid, p.g.a. att prognosen är osäker för den permanenta behandlingen. 362, 802, 803, 807, 891
5051Avsaknad av retentionE.1
Ersättningsberättigande om tillståndet kräver behandling inför rehabilitering (800-åtgärderna). 362, 441, 491, 492, 501, 502, 503, 504, 522, 523, 591
5061 Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering eller ersättning. Parodontalt ej sanerat bett. E.5, E.9
Ersättningsberättigande förutsatt ökad tandmobilitet av minst grad II samt benförlust på motsvarande minst halva rothöjden på 70% av antalet tänder i aktuell käke regio 6-6. 70% av 12 eller 11 tänder motsvarar 8 tänder, av 10 tänder motsvarar 7 tänder, av 9 eller 8 tänder motsvarar 6 tänder, av 7 tänder motsvarar 5 tänder och av 6 tänder motsvarar 4 tänder. 362, 492, 802, 803, 807, 821, 823, 891
5062 Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering eller ersättning. Parodontalt sanerat bett. E.5, E.9
Ett villkor för ersättning är att patienten har genomgått parodontal sanering och att sjukdomsprogressionen har avstannat.
Ersättningsberättigande vid behandlad parodontit, förutsatt ökad tandmobilitet av minst grad II samt benförlust på motsvarande minst halva rothöjden på 70% av antalet tänder i aktuell käke regio 6-6. 70% av 12 eller 11 tänder motsvarar 8 tänder, av 10 tänder motsvarar 7 tänder, av 9 eller 8 tänder motsvarar 6 tänder, av 7 tänder motsvarar 5 tänder och av 6 tänder motsvarar 4 tänder. 362, 492, 801, 802, 803, 804, 808, 824, 825, 826, 891
5443 av reparation 832, 833, 834, 835, 891Trasig eller illapassande protes hel käke, i behov -301, 302, 303, 362, 821, 831,
5444 Trasig, illapassande delprotes i behov av reparation eller delprotes som måste byggas till E.8, E.9 301, 302, 303, 362, 821, 826, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 878, 891
5445 Fraktur eller skada i fastsittande brokonstruktion (täcker då även in då ett stöd har behövt extraheras under bron och kronan byggs om till en pontic chairside) - 301, 302, 303, 362, 701, 702, 703, 704, 705, 811, 812, 813, 814, 891
5446 Fraktur, annan skada eller slitage i implantatkonstruktion. Skadade komponenter i implantatkonstruktion. Käke med delimplantat inom position 5-5 där samtliga kvarvarande tänder 5-5 förlorats och konstruktionen utökas till ett helkäks-implantat (åtgärd 864, 867). E.3, E.6, E.7, E.9 301, 302, 303, 362, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 491, 492, 821, 822, 823, 852, 853, 864, 867, 874, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 891
5901 Bett och tandpositionsavvikelse orsakad av parodontal sjukdom E.10
Framtändernas position har påtagligt förändrats p.g.a. parodontal sjukdom. Elongation av tänder, solfjäderformad spridning, traumatisk påbitning som ej kan korrigeras med bettslipning. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5903Ansikts- och käkanomaliE.10
Medfödda eller förvärvade ansikts- eller käkmissbildningar. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5904Bettavvikelse, inkompetent läppslutE.10
Bettavvikelse med tydligt störande inkompetent läppslut som orsakats av avvikelsen. Tandreglering ersätts för behandling av två käkar. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5905Sagitell bettavvikelseE.10
Utseendemässigt eller funktionellt tydligt störande överbitning (överbett eller underbett). Tandreglering ersätts för behandling av två käkar. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5906Vertikal bettavvikelseE.10
Omfattande avsaknad av tandkontakt mellan tandbågarna vid sammanbitning som orsakar en tydlig funktionell störning. Tandreglering ersätts för behandling av två käkar. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5907Funktionell bettavvikelseE.10
Funktionellt påtagligt störande tvångsföring. Tandreglering ersätts för behandling av en käke men om tvångsföringen orsakas av avvikelser i båda käkarna ersätts även för behandling av två käkar. Motivet för detta måste framgå av journal eller dokumentation. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5908Vävnadsskadande bettavvikelseE.10
Bettavvikelser som tydligt orsakar tand- eller mjukvävnadsskada. Tandreglering ersätts för behandling av två käkar. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5909Tandpositionsavvikelse, trångställningE.10
Påtagligt störande trångställning i överkäkens främre del från tand i position 5-5. Extrem trångställning i underkäkens främre del position 5-5. Tandreglering ersätts för behandling i underkäkens främre del endast i de fall där trångställningen är så pass uttalad att det 401, 402, 403, 404, 405, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
 1. 1) föreligger risk för eller redan finns en vävnadsskada, exempelvis en gingival retraktion som kan härledas till tandpositionsavvikelsen, eller
 2. 2) en tand är helt utblockerad ur tandbågen.
Tandreglering ersätts för behandling av två käkar i de fall behandlingen i ena käken kräver att behandling måste genomföras i den andra käken för att bettfunktionen ej ska påverkas eller att tandbågen i andra käken inte ska påverkas negativt.
5910 Tandpositionsavvikelse, glesställningE.10
Påtagligt störande glesställning i överkäkens främre del. Tandreglering ersätts för behandling av lokaliserad glesställning i fall av påtagligt störande diastema mediale. Tandreglering ersätts för behandling av två käkar i de fall behandlingen av överkäken kräver att behandling måste genomföras i underkäken för att tandförflyttningen i överkäken inte ska hindras. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5911Tandpositionsavvikelse, felställningE.10
Påtaglig felställning av tand eller tänder i överkäkens främre del position 5-5.
Ersättning för behandling i andra positioner i tandbågarna och då även i underkäken vid
 1. 1) kombinationsbehandling med protetik för att räta upp tänder och därigenom undvika rotbehandling, eller
 2. 2) felställning som orsakar funktionell störning som inte kan åtgärdas med bettslipning. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5912Tandpositionsavvikelse, tandretentionE.10
Tand i position 5-5 som är viktig för funktionen eller orsakar en störande tandlucka, exempelvis retinerad tand där tandlucka finns. Ersättning gäller behandling i en käke om inte behandling av båda käkarna krävs för att behålla bettfunktionen och erhålla önskad tandförflyttning. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
5913Tandpositionsavvikelse, avvikande frambrottE.10
Tand i position 5-5 med avvikande frambrott eller frambrottsriktning som stör eller är viktig för funktionen eller som orsakar en tydligt störande tandlucka. Ersättning gäller behandling i en käke om inte behandling av båda käkarna krävs för att behålla bettfunktionen och erhålla önskad tandförflyttning. 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 990
För rehabiliterande och habiliterande vård gäller generellt följande villkor för ersättning.
Innan åtgärden påbörjas ska diagnos/tillstånd dokumenteras med röntgen, foto eller modell.
För rehabiliterande och habiliterande vård gäller vidare dels de villkor som anges specifikt för olika diagnoser/tillstånd, dels, i den mån det anges för respektive diagnos/tillstånd, följande villkor för ersättning.
E.1 Undantag rotbehandlingsåtgärder
Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för tand i position 8.
E.2 Begränsning implantatstödd protetik
Implantatstödd protetik (åtgärderna 421-426, 851-853) är inte ersättningsberättigande för tänder i position 6, 7 eller 8.
Under en ersättningsperiod ersätts högst sex implantat (åtgärd 851) i överkäken och fyra implantat (åtgärd 851) i underkäken.
Vid implantat i del av käke ska övriga tänder i käken ha god prognos, vilket innebär avsaknad av apikal eller grav parodontal sjukdom samt att de bedöms kunna fungera i bettet i minst två år från det att implantatbehandlingen slutförts.
E.3 Fabrikat
Fabrikat på använt implantat ska anges.
E.4 Utbyte av åtgärd, implantat
Om patienten vid diagnos/tillstånd 5011, 5031 eller 5036 väljer en behandling i form av ett singelimplantat (åtgärderna 421, 422, 851, 852), beräknas tandvårdsersättning utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande belopp:
 1. referenspriserna för åtgärderna 801x2 och 804x1,
 2. vårdgivarens priser för de faktiskt utförda åtgärderna för den aktuella patienten, och
 3. referenspriserna för de faktiskt utförda åtgärderna.
Om patienten vid tvåtandslucka (diagnos/tillstånd 5033 eller 5037) väljer en behandling i form av implantat (åtgärderna 421- 424, 851, 852) beräknas tandvårdsersättning utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande belopp:
 1. referenspriserna för åtgärderna 801x2 och 804x2,
 2. vårdgivarens priser för de faktiskt utförda åtgärderna för den aktuella patienten, och
 3. referenspriserna för de faktiskt utförda åtgärderna.
E.5 Fast protetik som görs om
Inom två år efter slutförande av protetiska åtgärder 801-804, 808, är ny åtgärd 801-804, 808 eller åtgärd 851-852 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
E.6 Implantat som görs om, del av käke
Inom två år efter slutförande av implantatkirurgiska åtgärder 421-428 samt protetiska åtgärder 851-853 är ny åtgärd 421-428, 851-853 eller åtgärd 801-804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition eller för ett stöd på vardera sida vid en- eller tvåtandslucka och två stöd på vardera sidan vid tre- eller fyrtandslucka.
E.7 Implantat som görs om, hel käke
Inom två år efter slutförande av kirurgiska och protetiska åtgärder vid implantatprotetik (åtgärd 423-428, 861-863, 865) är ny åtgärd 423-428, 861- 863, 865 eller åtgärd 864, 867, 871- 878, 881 eller åtgärd 883-889 inte ersättningsberättigande för samma käke.
Inom två år efter slutförande av åtgärd 864, 867 är ny åtgärd 864, 867 eller åtgärd 881, 883-889 inte ersättningsberättigande för samma käke.
Inom två år efter slutförande av åtgärd 874-876 är ny åtgärd 874-876 inte ersättningsberättigande för samma käke.
Inom ett år efter slutförande av åtgärd 871-873, 878 är ny åtgärd 871-873, 878 eller åtgärd 832-837, 877 eller åtgärd 885- 886 inte ersättningsberättigande för samma käke.
E.8 Avtagbar protetik som görs om
Inom ett år efter slutförande av en avtagbar protetisk åtgärd 824-828 är ny åtgärd 824-828 eller åtgärd 832-837 inte ersättningsberättigande för samma käke.
E.9 Undantag från E.5-E.8
I följande fall är åtgärd 421-428, 801-804, 808, 851-853, 861- 867 eller åtgärd 874-876, efter förhandsprövning, ersättningsberättigande inom två år från det att åtgärderna slutförts:
 1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
 2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld, eller
 3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.
I följande fall är åtgärd 824-828, 871-873 eller åtgärd 878, efter förhandsprövning, ersättningsberättigande inom ett år från det att åtgärderna slutförts:
 1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller
 2. om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld.
E.10 Tandreglering
För tandreglering gäller att avvikelsen ska vara funktionellt eller utseendemässigt tydligt störande och av en omfattning som svarar mot följande behandlingsbehov:
 • stort behov: utseendemässigt eller funktionellt starkt störande anomalier, såsom prenormala tvångsbett, djupbett med gingival irritation, extrema öppna bett, tvångsförande och artikulationsstörande kors- och saxbett, uttalade frontala trång- eller glesställningar, postnormala bett med stort horisontellt överbett, retinerade hörntänder, estetiskt eller funktionellt störande rotationer eller omfattande aplasier i sidosegment,
 • mycket stort behov: utseendemässigt eller funktionellt handikappande anomalier, såsom LKG-defekter, extrema post- och prenormala bett, retinerade incisiver i överkäken eller omfattande aplasier.
Bilaga 2 Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder med referenspriser
För de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna används följande serier:
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
400 Kirurgiska åtgärder
500 Rotbehandling
600 Bettfysiologiska åtgärder
700 Reparativa åtgärder
800 Protetiska åtgärder
900 Tandreglering
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
I undersökningsåtgärderna ingår
 • upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa,
 • i förekommande fall erforderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering och dokumentation, samt
 • i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation.
Åtgärds-
kodÅtgärdReferenspris (kronor)
101Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
Åtgärden innefattar
 • kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom förenklad parodontal undersökning, bedömning av munslemhinnan och käkfunktionen samt identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av en kompletterande utredning,
 • bildtagning samt analys av upp till fyra intraorala bilder när indikation föreligger för undersökning med röntgen för diagnostiken av karies eller marginal parodontit,
 • riskbedömning,
 • hälsoinformation, inklusive rekommendationer om egenvård,
 • förebyggande åtgärder upp till fem minuter i form av enklare munhygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorbehandling av enstaka tänder, samt
 • i förekommande fall skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10 § denna förordning.
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 102 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 615
102 tandhygienistFullständig undersökning och diagnostik, utförd av
Åtgärden innefattar (inom en tandhygenists kompetensområde)
 • upptagande av anamnes och statusuppgifter samt diagnostik av karies, gingivit och parodontit,
 • identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av kompletterande utredning samt information till patienten avseende dessa,
 • riskbedömning,
 • hälsoinformation inklusive rekommendationer om egenvård,
 • bildtagning samt analys av upp till fyra intraorala bilder, när indikation föreligger för undersökning med röntgen för diagnostiken av karies och/eller marginal parodontit,
 • förebyggande åtgärder upp till 10 minuter i form av enklare munhygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorbehandling av enstaka tänder, samt
 • i förekommande fall skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10 § denna förordning.
I de fall behov av tillkommande utredning enligt åtgärd 103 eller 104 föreligger ska patienten erbjudas denna hos tandläkare. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 101 eller 105 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 565
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare
Åtgärden tillämpas
 • som en kompletterande åtgärd till 101 eller 102 där vidare utredning behövs utöver basundersökning i form av utredning inför bettrehabilitering eller utredning av smärtproblem, bettfysiologiska problem, slemhinneproblem, apikala tillstånd, kariesproblem eller parodontala problem,
 • vid utredning och diagnostik av akuta tillstånd,
 • vid kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat, samt
 • för utredning som utförs av annan behandlare (konsultation).
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 104 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 310
104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare
Åtgärden tillämpas
 • som en kompletterande åtgärd till 101 eller 102 där vidare utredning behövs utöver basundersökning i form av utredning inför omfattande bettrehabilitering eller utredning av omfattande smärtproblem, omfattande bettfysiologiska problem, omfattande slemhinneförändringar, omfattande apikala tillstånd, omfattande kariesproblem eller omfattande parodontala problem,
 • vid omfattande utredning och diagnostik av akuta tillstånd,
 • vid omfattande kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat, samt
 • för omfattande utredning som utförs av annan behandlare (konsultation).
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 103 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 1 445
105 behandlingsresultat, utförd av tandhygienistKompletterande eller akut undersökning, kontroll av
Åtgärden tillämpas
 • som en kompletterande parodontal undersökning efter åtgärd 101,
 • vid utvärdering av behandlingsresultat,
 • vid undersökning av akuta tillstånd hänförliga till tandhygienistens kompetensområde, samt
 • vid fördjupad kariesutredning inklusive kostanamnes.
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 102 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 440
106Specialistutredning
Åtgärden kan enbart debiteras för en patient som remitterats till tandläkare med erkänd odontologisk specialistkompetens. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 101, 102, 103 eller 104 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 950
120Röntgenåtgärder
I samtliga röntgenåtgärder ingår exponering, framtagning, analys, lagring av bilder samt skriftlig dokumentation. -
121Röntgenundersökning av enskild tand
Åtgärden innefattar erforderliga intraorala bilder. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 122, 123 eller 126 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 40
122Röntgenundersökning, delstatus
Åtgärden innefattar erforderliga intraorala bilder av mer än en tandposition. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 121, 123 eller 126 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 200
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan
Åtgärden avser helstatus och innefattar erforderliga intraorala bilder som täcker samtliga tänders apikala och marginala förhållanden samt käkben. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 121, 122, 124 eller 126 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden är ersättningsberättigande högst en gång per patient och ersättningsperiod. 680
124Panoramaröntgen
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 123 eller 126 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 455
125Röntgenundersökning, extraoral430
126Röntgenundersökning, omfattande
Åtgärden innefattar intraoralt helstatus och panoramaröntgen exponerade samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 121, 122, 123 eller 124 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden är ersättningsberättigande högst en gång per patient och ersättningsperiod. 830
141Studiemodell, för behandlingsplanering
Åtgärden innefattar studiemodell avseende båda käkarna och index. Åtgärden kan endast debiteras när studiemodell behövs för behandlingsplanering. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 500
161Salivsekretionsmätning
Åtgärden innefattar
- information om provtagningen,
- insamlande av saliv,
- mätning av sekretionsvärden,
- dokumentation, samt
- eventuellt remissvar.
Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 370
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
Åtgärden innefattar endast laboratoriekostnaden. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 225
163Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
Åtgärden innefattar tagande av biopsi samt kostnaden för den histologiska analysen, dokumentation samt skriftligt svar. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 1 305
191 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle
Åtgärden avser konsultation. Åtgärden kan endast debiteras av specialist i oral radiologi och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 635
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärderna i 200-serien innefattar information och förebyggande behandling vid risk för tandsjukdom.
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
201 gingival/Information och instruktion vid risk för karies,
parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning
Åtgärden innefattar
 • information till patienten om orsakssamband och om skötsel av munhygien i syfte att förebygga karies, parodontit, peri- implantit, samt
 • utförlig instruktion gällande egenvård (användning av tandborste, tandtråd, tandsticka, mellanrumsborstar m.m.).
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 101, 102, 301, 302, 303, 311, 321, 341 eller 342 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 335
202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd
Åtgärden innefattar
 • polering för avlägsnande av bakteriebeläggningar/biofilm med roterande instrument eller motsvarande och polerpasta,
 • avlägsnande av supragingival tandsten,
 • approximal rengöring, samt
 • erforderlig fluorbehandling.
Åtgärden omfattar cirka 10 minuter behandlingstid. Åtgärden kan endast kombineras med åtgärd 101 eller 102 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 120
203 kostrådgivningProfessionell tandrengöring, fluorbehandling och
Åtgärden innefattar
 • polering för avlägsnande av bakteriebeläggningar/biofilm med roterande instrument eller motsvarande och polerpasta,
 • avlägsnande av supragingival tandsten,
 • approximal rengöring, samt
 • erforderlig fluorbehandling.
Åtgärden omfattar cirka 30 minuter behandlingstid. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 101, 102, 103, 104, 105, 301, 302, 303, 311, 321, 341 eller 342 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 335
204Profylaxskena, per skena
Åtgärden innefattar avtryckstagning samt framställning, utprovning och utlämning av skena. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 550
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
301 behandlingSjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande
Åtgärden innefattar sjukdoms- och smärtbehandling av mindre omfattning, främst i form av justering vid skavsår (decubitus), enkel temporär fyllning, spolning vid pericoronit och andra infektioner, behandling av känsliga tandhalsar eller slipning av enstaka tand. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202, 203, 302 eller 303 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 340
302Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärden innefattar sjukdoms- och smärtbehandling, främst i form av långtidstemporär fyllning, incision, spolning och tamponad vid abscess inklusive bedövning, mjukrebasering av protes, en temporär krona, behandling av postoperativa besvär (när denna görs av annan än den som ursprungligen gjorde behandlingen), behandling vid dry socket, smärtbehandling vid tandfrakturer inklusive temporära fyllningar, behandling av ilningar eller behandling av akuta tillstånd i käkled eller käkmuskler som orsakat käkfunktionsstörning. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202, 203, 301 eller 303 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 625
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
Åtgärden innefattar omfattande sjukdoms- och smärtbehandling, främst i form av två eller flera långtidstemporära fyllningar, två eller flera temporära kronor, behandling av omfattande postoperativ blödning (med villkoret att primäringreppet är utfört på annan mottagning), splinting vid parodontit då mobila tänder bondas till varandra samt vid trauma då tidskrävande åtgärder utförs, såsom bonding till granntänder eller när exartikulerad-subluxerad tand reponeras och splintas mot granntänder. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202, 203, 301 eller 302 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 1 365
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit och käkfunktionsstörningar)
Åtgärden innefattar
 • information om orsakssamband och om skötsel av munhygien vid karies, parodontit eller peri-implantit,
 • utförlig instruktion gällande egenvård (användning av tandborste, tandtråd, tandsticka, mellanrumsborstar m.m.), samt
 • vid käkfunktionsstörning strukturerad patientundervisning rörande orsaker till symptomfria knäppningar och spänningstillstånd i käksystemet samt instruktion i enklare avslappningsövningar och rörelseträning.
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202 eller 203 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden är ersättningsberättigande högst fyra gånger per patient och ersättningsperiod. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 345
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom
Åtgärden innefattar professionell tandrengöring, såsom intensiv fluorbehandling som har evidens som tilläggsmetod till regelbunden användning av fluortandkräm eller antimikrobiell behandling, eller kostrådgivning. Om åtgärden debiteras vid en fördjupad kostrådgivning ska denna ha sin bakgrund i en kostanamnes. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202 eller 203 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 345
341 ellerSjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
peri-implantit, mindre omfattning
Åtgärden innefattar depuration/mekanisk infektionsbekämpning vid mindre paradontala problem på mindre än hälften av bettets tänder eller enstaka implantat. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202, 203 eller 342 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 355
342 ellerSjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
peri-implantit, större omfattning
Åtgärden innefattar omfattande behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat eller depuration/mekanisk infektionsbekämpning vid paradontala problem på mer än hälften av bettets tänder, då det finns ett flertal fördjupade tandköttsfickor och furkationsinvolveringar eller hårt sittande tandsten. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 201, 202, 203 eller 341 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 665
362Lustgassedering, per gång
Åtgärden innefattar information om lustgassedering, introduktion med syrgas, lustgasupptrappning, lustgasavtrappning, syrgasavtrappning samt kort övervakning efter slutförd sedering. 720
400 Kirurgiska åtgärder
Samtliga åtgärder i 400-serien innefattar handläggning av komplikationer och efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt i förekommande fall kontrollröntgen.
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
401Tanduttagning, en tand
Åtgärden innefattar tanduttagning av en tand, inklusive bedövning, blodstillning, eventuell sutur och postoperativ information. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient och tandnummer. 755
402Tanduttagning, en tand, komplicerad
Åtgärden innefattar tanduttagning av en tand i komplicerade fall, såsom extraktion som kräver separation av tanden eller friläggning. Åtgärden innefattar bedövning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient och tandnummer. 1 425
403Tanduttagning, tillkommande, enkel
Åtgärden innefattar tanduttagning av en tand. Åtgärden kan kombineras med åtgärd 401 eller 402 och avser situation där ett antal tänder som ska extraheras innefattas av samma lokalanestesi och är enkla att extrahera, såsom vid parodontal försvagning. Åtgärden debiteras per tillkommande tand. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient och tandnummer. 140
404 annan vävnad, per operationstillfälleOperativt avlägsnande av en eller flera tänder eller
Åtgärden innefattar operationsuppdukning för intraoral operation, fällande av lambå, vid behov friläggning, avlägsnande av käkben, separation av tand, sårtoilette med spolning, hemostas, sårförslutning samt postoperativ information och läkningskontroll. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärderna 401, 402 eller 403 i samma kvadrant, dvs. tänderna i position 1 upp till 8 på samma sida och i samma käke, för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient och tandnummer. 2 135
405Omfattande dentoalveolär kirurgi
Åtgärden innefattar operationsuppdukning för intraoral operation, fällande av lambå, vid behov friläggning, avlägsnande av käkben, separation av tand, sårtoilette med spolning, hemostas, sårförslutning samt postoperativ information och läkningskontroll.
Åtgärden innefattar operativt avlägsnande av tänder vid komplicerade förhållanden, slutning av oroantral kommunikation vid extraktionskomplikation, eller komplicerad operativ friläggning av tand, med anbringande av ortodontiskt förankringselement, samt sedering med perorala läkemedel. Komplicerade förhållanden kan vara närhet till mandibularkanal (underkäksnerven), mycket komplicerad rotanatomi, distoangulärt tippade tänder, inskränkt gapförmåga p.g.a. allmänsjukdom eller trauma, horisontellt liggande tänder eller extremt högt liggande tänder i överkäken. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 3 610
420Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik
Undersökning inför ingreppet ingår inte i implantatoperationsåtgärderna (421-429). Implantatkomponenter ingår ej. -
421 implantat, per operationstillfälleOperation avseende käkbensförankrade implantat, ett
Åtgärden innefattar operation inklusive för- och efterbehandling, samt sedering med perorala läkemedel. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 422 för samma patient och tandposition och under samma dag. 3 175
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle
Åtgärden avser friläggning med samtidig insättning av en distanskomponent. 1 275
423 eller tre implantat, per operationstillfälleOperation avseende käkbensförankrade implantat, två
Åtgärden innefattar operation inklusive för- och efterbehandling, samt sedering med perorala läkemedel. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 424 för samma patient och tandposition och under samma dag. 4 375
424 tvåstegsteknik, per operationstillfälleKirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid
Åtgärden avser friläggning med samtidig insättning av två eller tre distanskomponenter. 1 430
425 än tre implantat, per operationstillfälleOperation avseende käkbensförankrade implantat, fler
Åtgärden innefattar operation inklusive för- och efterbehandling, samt sedering med perorala läkemedel. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 426 för samma patient och tandposition och under samma dag. 6 125
426 tvåstegsteknik, per operationstillfälleKirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid
Åtgärden avser friläggning med samtidig insättning av fler än tre distanskomponenter. 1 895
427Benaugmentation med egen benvävnad
Åtgärden innefattar uppbyggnad av förlorat käkben inför implantatinstallation där ben hämtas från den egna benvävnaden, samt sedering med perorala läkemedel. Görs samtidig implantatinstallation ingår benaugmentationen i åtgärden för insättning av implantatet. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 421, 423, 425 eller 428 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden kan endast debiteras i kombination med åtgärd 491 eller 492. 4 375
428Benaugmentation med benersättningsmaterial
Åtgärden innefattar uppbyggnad av förlorat käkben inför implantatinstallation med benersättningsmaterial, samt sedering med perorala läkemedel. Görs samtidig implantatinstallation ingår benaugmentationen i åtgärden för insättning av implantatet. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 421, 423, 425 eller 427 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden kan endast debiteras i kombination med åtgärd 491 eller 492. 5 870
429Borttagande av implantat, per operationstillfälle
Åtgärden innefattar operativt avlägsnande av ett eller flera implantat samt sedering med perorala läkemedel. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång för samma patient och tandposition och under samma dag. 3 290
430Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi
Åtgärden innefattar lyft av käkhålans slemhinna för att skapa utrymme för implantatinsättning, särskild plastik vid slutning av extraktionsdefekt vid direktinstallation av implantat eller lokal benutfyllnad av incisivkanal vid installation av implantat. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 855
440Parodontalkirurgiska åtgärder-
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle
Åtgärden innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning av lambå. Åtgärden kan även användas för korrigerande mjukvävnadskirurgi, såsom återställande av papill, frenulumplastik eller vid preprotetisk friläggning med lambå. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 1 705
442 operationstillfälleKirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per
Åtgärden avser omfattande parodontal operation vid tre tänder eller fler och innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning av lambå. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 3 415
443 fler implantat, per operationstillfälleKirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller
Åtgärden avser omfattande paradontal operation och innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning av lambå. Åtgärden omfattar dock ej borttagande av implantatbro, vilket debiteras enligt åtgärd 882. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 2 990
491 per behandlingstillfälleKompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi,
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i oral kirurgi och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 370
492 per behandlingstillfälleKompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi,
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i paradontologi och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 370
500 Rotbehandling
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar all rotbehandling, såsom röntgen, bakterieprov och upprepade rensningar, fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning. I förekommande fall ingår även återbesök vid komplikationer.
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 502, 503 eller 504 för samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 2 015
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 501, 503 eller 504 för samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 2 555
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 501, 502 eller 504 för samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 3 510
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 501,502 eller 503 för samma patient och tand under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 4 150
521Akut endodontisk behandling
Åtgärden innefattar akut endodontisk behandling, såsom trepanation och cavumextirpation, samt provisorisk fyllning. Åtgärden kan debiteras om behandling görs akut hos annan behandlare än den som ska göra rotfyllningen färdig. Åtgärden kan under samma ersättningsperiod inte kombineras med annan rotbehandlingsåtgärd (åtgärd 501, 502, 503, 504, 522, 523, 541) för samma patient och tandnummer och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 645
522Komplicerad kanallokalisation
Åtgärden kan debiteras vid lokalisation av trånga oblitererade eller kraftigt krökta kanaler samt vid rensning genom krona. Vidgning av rotkanaler ingår inte i åtgärden. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, behandlare och ersättningsperiod. 640
523Stiftborttagning
Åtgärden innefattar avlägsnande av stift i rotkanal före rotfyllningsåtgärd eller vid ny stiftförankring vid protetik. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition och ersättningsperiod. 945
541Rotspetsoperation, per operationstillfälle
Åtgärden innefattar operation samt vid behov retrograd rotfyllning. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 2 820
591 behandlingstillfälleKompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i endodonti och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 250
600 Bettfysiologiska åtgärder
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
604 skenaMjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per
Åtgärden innefattar avtryck i båda käkar, index, anpassning och inslipning, samt uppföljning av skenans funktion och effekt under tre månader efter utlämnandet. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 1 910
605 indikationer, per skenaBettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska
Innefattar laboratorieframställd skena såsom stabiliseringsskena, shoreskena, molarstödsskena, avslappningsskena eller ledortopedisk skena. Åtgärden innefattar avtryck, anpassning och inslipning samt uppföljning av dess funktion och effekt under tre månader efter utlämnandet. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 3 010
691 per behandlingstillfälleKompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi,
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i bettfysiologi och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 125
700 Reparativa åtgärder
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), putsning och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen.
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 702, 703, 704, 705, 706 eller 707 eller ytterligare 701 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. 510
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 703, 704, 705, 706 eller 707 eller ytterligare 702 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. 800
703 hörntandFyllning av tre eller flera ytor på framtand eller
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 704, 705, 706 eller 707 eller ytterligare 703 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. 950
704Fyllning av en yta på molar eller premolar
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 705, 706 eller 707 eller ytterligare 704 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. 645
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 704, 706 eller 707 eller ytterligare 705 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. 955
706 premolarFyllning av tre eller flera ytor på molar eller
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 704, 705 eller 707 eller ytterligare 706 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. 1 250
707Krona i plastiskt material, klinikframställd
Åtgärden avser omfattande fyllning på tand, där samtliga väggar/ytor på molar, premolar, hörntand eller framtand är skadade. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701, 702, 703, 704, 705 eller 706 för samma patient och tandnummer under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 1 450
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
Åtgärden avser cementerat stift för fyllning i rotfylld kanal. Åtgärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 707. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandnummer, dag och behandlare. 460
800 Protetiska åtgärder
Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium torrläggning, cementering inklusive avlägsnande av överskott och eventuell polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad om inte annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen.
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
801Laboratorieframställd krona
Åtgärden avser både enstaka kronor och brostöd. 4 430
802 stiftLaboratorieframställd pelare med intraradikulärt
Åtgärden innefattar alla typer av gjutna pelare, med eller utan kappa samt i en eller flera rotkanaler. 2 725
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 115
804Hängande broled, per led1 885
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd1 500
806Radikulärförankring vid avtagbar protes
Åtgärden inkluderar pelare och rothätta med förankringselement. 3 205
807Semipermanent krona/bro, per led
Den semipermanenta ersättningen ska ha en beräknad livslängd om minst 6 månader. 1 905
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 2 915
810 protetikReparativa åtgärder förknippade med tandburen -
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad
Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare. 315
812Broreparation 1
Åtgärden innefattar broreparation utan tandteknikerinsats, såsom kompositlagningar av kronor och broar, reparation av lödfraktur, slitsning av en ränna och utfyllning/fixering med komposit, porslinsfraktur som lagas med komposit eller framställning av hängande broled när tandrot avlägsnats från krona i bro. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare. 1 210
813Broreparation 2
Åtgärden innefattar broreparation med tandteknikerinsats, såsom ny brodel som ska kopplas eller brokoppling med preparation, avtryck och teknikerframställning av brokopplingsdelar. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare. 3 735
814Broreparation 3
Åtgärden innefattar broreparation med omfattande tandteknikerinsats, såsom helt nytt akryl- eller porslinsarbete, slitsning, borttagning, lödning, bränning, nya fasader i komposit, porslin eller akrylat, inprovning och recementering. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare. 7 695
820Avtagbar protetik
Samtliga åtgärder i 820-serien innefattar kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges. Med slutförande av åtgärd avses datum för definitiv utlämning av protes enligt journalanteckning. -
821Protestand, per styck
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 827, 828, 829 eller 861-877 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. 50
822 tänderPartiell protes för temporärt bruk, en till tre
Åtgärden innefattar bockade klamrar samt kontroll och justering upp till en månad efter slutförande av åtgärden. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare. 3 145
823 tänderPartiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler
Åtgärden innefattar bockade klamrar samt kontroll och justering upp till en månad efter slutförande av åtgärden. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, tandposition, dag och behandlare. 4 215
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
Åtgärden innefattar gjutna klamrar och klamrar i draget material. 8 715
825 innerkrona eller attachmentsKomplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
Åtgärden innefattar gjutna klamrar och klamrar i draget material. 9 185
826Attachments, per styck, material85
827 prefabricerade tänderHel underkäksprotes inklusive erforderligt antal
Även dentalt stödd täckprotes kan debiteras enligt denna åtgärd. 5 830
828 prefabricerade tänderHel överkäksprotes inklusive erforderligt antal
Även dentalt stödd täckprotes kan debiteras enligt denna åtgärd. 5 830
829Immediatprotes

Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, käke, dag och behandlare. 5 830

Reparation av avtagbar protes -
831 Justering av avtagbar protes
Åtgärden innefattar justering av tidigare utförd protes, såsom justering av klamrar, avslipning av överextenderade delar och inslipning. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 300
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand
Åtgärden innefattar lagning av protes utan avtryck, tillsättning av lossad protestand m.m. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 1 010
833Rebasering av protes
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 834 eller 835 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 2 035
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs
Åtgärden innefattar lagning där avtryck krävs, såsom tillsättning av ny tand, ny klammer eller flyttning av klammer. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 833, 835, 836 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 1 610
835Rebasering och lagning av protes
Åtgärden innefattar rebasering och samtidig lagning av protes där avtryck krävs. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 833, 834, 836 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 2 590
836 fästen behövsKomplicerad lagning av protes där svetsning av nya
Åtgärden innefattar komplicerad lagning där svetsning av nya stöd eller fästen behövs. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 3 080
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
Åtgärden innefattar komplicerad lagning där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 836 för samma patient under samma dag och med samma behandlare. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning. 5 600
Protetiska åtgärder vid implantatbehandling-
851Implantat, per styck
Åtgärden innefattar implantat, täckskruv och inläkningsdistans. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 861, 862, 863, 864, 865, 867, 871, 872, 873 eller 877 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning. 2 040
852Implantatförankrad krona
Åtgärden innefattar krona inkluderande rak kopplingsdel (exempelvis distans) mot implantatet vid singel- och delimplantat samt protetisk cylinder och fästskruv. Åtgärden innefattar även förslutning. 7 070
853Hängande led vid implantatförankrad bro 1 885
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat
Åtgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. Åtgärden innefattar även förslutning. 41 405
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat
Åtgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. Åtgärden innefattar även förslutning. 45 755
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat
Åtgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. Åtgärden innefattar även förslutning. 50 190
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke
Åtgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder och fräst eller gjutet broskelett. Innefattar inte implantat eller implantatkomponenter. Åtgärden avser endast suprakonstruktionen, inklusive tandtekniska kopplingsdelar mot implantat, och används vid utbyggnad av tidigare delimplantat/täckprotes eller vid reparation. Åtgärden innefattar även förslutning. 29 030
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat
Åtgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder, fräst eller gjutet broskelett, implantat och implantatkomponenter. Åtgärden innefattar även förslutning. 40 455
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke
Åtgärden avser hel käke och innefattar prefabricerade tänder och fräst eller gjutet broskelett. Åtgärden innefattar inte implantat eller implantatkomponenter. Åtgärden avser endast suprakonstruktionen, inklusive tandtekniska kopplingsdelar mot implantat, och används vid utbyggnad av tidigare delimplantat/täckprotes eller vid reparation. Åtgärden innefattar även förslutning. 27 075
871Implantatstödd täckprotes, 2 implantat
Åtgärden innefattar prefabricerade tänder, implantat, implantatkomponenter och förankringselement.18 725
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat
Åtgärden innefattar prefabricerade tänder, implantat, implantatkomponenter och förankringselement. Åtgärden kan inte debiteras för underkäke. 24 745
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat
Åtgärden innefattar prefabricerade tänder, implantat, implantatkomponenter och förankringselement. Åtgärden kan inte debiteras för underkäke. 26 745
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 2 635
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 2 915
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 3 860
877 implantatkomponenter och förankringselementImplantatstödd täckprotes, exklusive implantat,
Åtgärden innefattar endast täckprotesen, såsom när en gammal täckprotes behöver göras om eller då en implantatförankrad bro behöver tas bort och ersättas med en täckprotes. 11 785
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 871, 872 eller 873 för samma patient och käke under samma dag och vid samma mottagning. 245
880 Reparation av implantat och implantatretinerad protetik -
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
Åtgärden innefattar broreparation utan tandteknikerinsats, såsom vid lossnad tand. 920
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro
Åtgärden innefattar avmontering av implantatförankrad bro, eventuellt byte av frakturerad fästskruv eller centrumskruv, återmontering samt förslutning. Åtgärden kan även användas då periimplantit behandlas kirurgiskt. 2 640
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats
Åtgärden innefattar reparation som medför att bron måste avmonteras och skickas till tandtekniker, utbyte av enstaka proteständer eller delar av basmaterialet, återmontering och efterkontroll. 3 685
884 tandteknikerinsats krävsReparation av implantatförankrad bro där omfattande
Åtgärden innefattar reparation som medför att bron måste avmonteras och skickas till tandtekniker, utbyte av samtliga proteständer eller delar av basmaterialet, eventuellt utförande av metallbacking, lasersvetsning alternativt lödning samt eventuell förstärkning, återmontering och efterkontroll. 8 815
885Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck
Åtgärden innefattar implantat, täckskruv och inläkningsdistans. Åtgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av delimplantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. Åtgärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864, 867, 877, 882, 883, 884, 886, 887, 888 eller 891. 2 040
886Distans inklusive centrumskruv, per styck
Åtgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av delimplantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. Åtgärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864, 867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888 eller 891. 1 150
887Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck
Åtgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av delimplantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. Åtgärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864, 867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889 eller 891. 275
888Fästskruv, per styck
Åtgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av delimplantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. Åtgärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864, 867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889 eller 891. 155
889Centrumskruv, per styck
Åtgärden kan endast debiteras vid reparation eller utbyggnad av delimplantat eller vid utbyggnad av täckprotes till helkäksimplantat. Åtgärden kan endast debiteras tillsammans med åtgärd 852, 853, 864, 867, 877, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888 eller 891. 545
891 behandlingstillfälleKompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i protetik och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 190
900 Tandreglering
Samtliga åtgärder för tandreglering innefattar fotodokumentation, kefalometrisk mätning och analys, fullständig behandling, allt ortodontiskt material av standardkaraktär, retentionsapparatur (fast eller avtagbar) samt besök för kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling tills behandlingen anses avslutad. I åtgärderna ingår inte någon utvidgad diagnostik, såsom en fördjupad röntgenutredning, eller nödvändiga kirurgiska ingrepp och extraktioner.
ÅtgärdskodÅtgärdReferenspris (kronor)
901Tandreglering, en käke, enkel behandling
Åtgärden innefattar en enklare behandling där aktiv behandlingstid är högst ett år. 12 805
902Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling
Åtgärden innefattar en okomplicerad behandling där aktiv behandlingstid är ett till ett och ett halvt år. 16 770
903Tandreglering, en käke, normal behandling
Åtgärden innefattar en normal behandling, ofta efter extraktioner av två eller flera tänder och där aktiv behandlingstid är ett och ett halvt till två år. 19 455
904Tandreglering, en käke, komplicerad behandling
Åtgärden innefattar en komplicerad behandling, såsom efter extraktioner av flera tänder eller framdragning av retinerade tänder, och där aktiv behandlingstid är betydligt mer än två år. Åtgärden innefattar också komplexa multidisciplinära svåranalyserade tandregleringsbehandlingar i samarbete mellan behandlare inom protetik/käkkirurgi/plastikkirurgi och ortodonti. 24 555
905Tandreglering, två käkar, enkel behandling
Åtgärden innefattar en enklare behandling där aktiv behandlingstid är högst ett år. 17 090
906Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling
Åtgärden innefattar en okomplicerad behandling där aktiv behandlingstid är ett till ett och ett halvt år. 21 675
907Tandreglering, två käkar, normal behandling
Åtgärden innefattar en normal behandling, ofta efter extraktioner av två eller flera tänder och där aktiv behandlingstid är ett och ett halvt till två år. 24 855
908Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling
Åtgärden innefattar en komplicerad behandling, såsom efter extraktioner av flera tänder eller framdragning av retinerade tänder, och där aktiv behandlingstid är betydligt mer än två år. Åtgärden innefattar också komplexa, multidisciplinära och svåranalyserade tandregleringsbehandlingar i samarbete mellan behandlare inom protetik/käkkirurgi/plastikkirurgi och ortodonti. 30 830
990 behandlingstillfälleKompletteringsåtgärd för specialist i ortodonti, per
Åtgärden kan endast debiteras av specialist i ortodonti och kan enbart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. Åtgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare. 0
A. Undersökningar och utredningar
2 SFS 2008:193-230
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. bil. 1

Förordning (2008:790) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2008-11-10

Förordning (2008:844) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
upph. bil.; ändr. 2, 5 §§; ny 22 §
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2011:83) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:307) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 14, 15, 22 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2011:1469) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:784) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 19 a §; ny 4 d §, rubr. närmast före 4 d §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:785) om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 15 § i 2011:1184

Förordning (2016:1289) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 18 §; nya 18 a, 18 b §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:433) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:917) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-04-15

Förordning (2018:1593) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:114) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 3, 18 a, 18 b, 19 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:432
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraftträder
2019-04-15