Inaktuell version

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
SFS 2008 i lydelse enligt SFS 2008:844
Upphäver
Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S2]De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder och referenspriser

2 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

 1. vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna (ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder), samt
 2. referenspriser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärderna. Förordning (2008:844).

3 §  Tandvårdsåtgärder där amalgam har använts som material är inte ersättningsberättigande.

Allmänt tandvårdsbidrag

4 §  Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

[S2]För patienter som fyller lägst 20 år och högst 29 år eller lägst 75 år under det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300 kronor om året.

Tandvårdsersättning

5 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

 1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader under en ersättningsperiod ska överstiga för att tandvårdsersättning ska kunna lämnas, samt
 2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader överstigande beloppet enligt 1 som tandvårdsersättning ska lämnas. Förordning (2008:844).

6 §  Om en protetisk behandling behöver göras om och den nya behandlingen

 1. inte är ersättningsberättigande enligt vad som anges i bilaga 1 till denna förordning, och
 2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som behöver göras om,

[S2]får Försäkringskassan lämna ersättning till den vårdgivare som gör om behandlingen med ett belopp motsvarande det belopp som får krävas åter eller räknas av från en annan fordran enligt 4 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S3]Ersättning enligt första stycket får dock inte överstiga det lägsta av följande belopp:

 • vårdgivarens pris för att göra om behandlingen för den aktuella patienten, och
 • referenspriset för att göra om behandlingen.

[S4]Om den nya behandlingen är mer omfattande eller i övrigt består av andra ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder än den behandling som behöver göras om, får tandvårdsersättning lämnas för kostnaderna för dessa åtgärder enligt vad som anges i 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd. Kostnaderna får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande skillnaden mellan kostnaden för den nya behandlingen och kostnaden för den behandling som behöver göras om. Beräkningen av kostnaderna för de åtgärder som ingår i behandlingarna ska ske med utgångspunkt i referenspriserna för dessa åtgärder, dock högst vårdgivarens pris för den aktuella patienten.

7 §  Ersättning lämnas inte för en tandvårdsåtgärd som har utförts utan att en förhandsprövning har gjorts där sådan krävs. Detta gäller dock inte om åtgärden har varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja åtgärden innan en förhandsprövning har gjorts.

Vårdgivarens ansvar gentemot patienten

8 §  Vårdgivaren ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om

 1. vårdgivarens priser samt referenspriser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren utför,
 2. vilka garantier som vårdgivaren lämnar för sina arbeten, samt
 3. patientens rätt att på begäran få skriftlig information om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

9 §  Om vårdgivaren föreslår en tandvårdsåtgärd som inte är ersättningsberättigande, ska vårdgivaren upplysa patienten huruvida det finns någon annan åtgärd som kan berättiga till statligt tandvårdsstöd.

10 §  Om en patient behöver behandlas vid mer än ett tillfälle, ska vårdgivaren ge patienten en preliminär skriftlig prisuppgift över den totala behandlingskostnaden.

[S2]Om patienten behöver en mer omfattande behandling, ska vårdgivaren även ge patienten en skriftlig behandlingsplan. Behandlingsplanen ska innehålla uppgifter om

 1. vilken diagnos som har ställts,
 2. den föreslagna behandlingen och skälen för denna,
 3. eventuella alternativa behandlingsförslag,
 4. huruvida tandvårdsåtgärderna är ersättningsberättigande, samt
 5. vårdgivarens priser, referenspriser och åtgärdskoder för tandvårdsåtgärderna.

11 §  På det kvitto som patienten får över erlagd betalning, ska vårdgivaren ange

 1. sitt pris för varje utförd tandvårdsåtgärd för den aktuella patienten,
 2. referenspris och åtgärdskod för varje utförd tandvårdsåtgärd, samt
 3. i förekommande fall den ersättning som lämnas enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S2]Om tandtekniskt arbete har ingått i behandlingen, ska det till kvittot fogas en kopia av det underlag som det tandtekniska laboratoriet lämnat över kostnaderna för det tandtekniska arbetet.

12 §  Efter varje undersökning som inte enbart har avsett enstaka tänder eller ett enstaka problem, ska vårdgivaren upprätta ett undersökningsprotokoll. Protokollet ska lämnas till patienten direkt efter undersökningen.

13 §  Vårdgivaren ska, om det inte finns särskilda skäl, efter utförd undersökning eller behandling erbjuda patienten att få en kallelse till en ny undersökning inom lämplig tid.

14 §  Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla uppgifter enligt 4 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om

 1. huruvida patienten omfattas av rätten till statligt tandvårdsstöd,
 2. patientens utnyttjande av allmänt tandvårdsbidrag,
 3. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under pågående ersättningsperiod,
 4. vilket datum pågående ersättningsperiod började löpa,
 5. vilket datum den senast slutförda ersättningsberättigande tandvårdsåtgärden slutfördes, samt
 6. förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod för och vilken tandvård som omfattas av ett sådant avtal.

[S2]Uppgifterna får endast avse patienter som vårdgivaren står i begrepp att behandla eller har behandlat.

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

15 §  Vårdgivaren ska upprätta ett underlag för uppföljning och statistik samt för beräkning av statligt tandvårdsstöd för samtliga ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren har utfört på en patient. Underlaget ska ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att respektive tandvårdsåtgärd har slutförts.

[S2]Underlaget ska innehålla uppgifter om

 1. behandlande tandläkares eller tandhygienists namn och personnummer,
 2. patientens namn och personnummer,
 3. datum när åtgärden slutfördes,
 4. diagnos- respektive åtgärdskod för den åtgärd som är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,
 5. diagnos- respektive åtgärdskod för den faktiskt utförda åtgärden, om denna inte är ersättningsberättigande i det enskilda fallet,
 6. tandnummer och tandposition, samt
 7. vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten.

[S3]I samband med begäran om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag ska vårdgivaren även lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal kvarvarande respektive intakta tänder.

[S4]Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gällande abonnemangsavtal.

16 §  När ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd har ingåtts eller upphört att gälla i förtid, ska vårdgivaren inom två veckor från det att avtalet har ingåtts eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till Försäkringskassan.

[S2]När ett avtal har ingåtts ska uppgift lämnas om

 1. abonnemangsperioden,
 2. vilken tandvård som omfattas av avtalet, och
 3. avgiften för abonnemanget.

Inlämnande av uppgifter

17 §  Underlag enligt 15 § första och andra styckena, uppgifter enligt 15 § tredje stycket och 16 § samt ansökan om förhandsprövning och ansökan om ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska lämnas på elektronisk väg.

[S2]Försäkringskassan får meddela föreskrifter om i vilka fall uppgifter får lämnas på annat sätt.

Anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd

18 §  Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. Ansökan ska vara skriftlig och ges in till Försäkringskassan.

[S2]För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara legitimerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på annat sätt, anlita sådan personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet ska vidare ha F-skattsedel för att bli ansluten till systemet.

19 §  Försäkringskassan får besluta att anslutningen till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren

 1. skriftligen begär att anslutningen ska upphöra,
 2. har upphört att bedriva tandvård,
 3. inte längre uppfyller de krav som anges i 18 § andra stycket, eller
 4. inte har påbörjat verksamheten senast sex månader efter det att Försäkringskassan meddelat beslut om anslutning.

Övriga bemyndiganden

20 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

 1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
 2. abonnemangstandvård,
 3. anmälan om ny ersättningsperiod enligt 2 kap. 4 § lagen om statligt tandvårdsstöd och om när en sådan period ska börja löpa,
 4. anslutningen till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd,
 5. vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om statligt tandvårdsstöd,
 6. ansökan om förhandsprövning,
 7. prislistor enligt 8 §,
 8. behandlingsplaner enligt 10 §, samt
 9. undersökningsprotokoll enligt 12 §.

[S2]Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om statligt tandvårdsstöd och av denna förordning.

21 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

 • SOSFS 2008:13: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

22 §  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 4 kap.5 och 6 §§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Förordning (2008:844).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa ska upphöra att gälla.
 2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre ersättningsbestämmelser.
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. bil. 1

Förordning (2008:790) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2008-11-10

Förordning (2008:844) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008. De upphävda bilagorna och 5 § i sin äldre lydelse gäller dock fortfarande för sådana tandvårdsåtgärder som har påbörjats före utgången av december 2008.
Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:844).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2008:844).
Omfattning
upph. bil.; ändr. 2, 5 §§; ny 22 §
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2011:83) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:307) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 14, 15, 22 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2011:1469) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:784) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 19 a §; ny 4 d §, rubr. närmast före 4 d §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:785) om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 15 § i 2011:1184

Förordning (2016:1289) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 18 §; nya 18 a, 18 b §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:433) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:917) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-04-15

Förordning (2018:1593) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:114) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 3, 18 a, 18 b, 19 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:432
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Omfattning
ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraftträder
2019-04-15