Upphävd författning

Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2008-01-17
Ändring införd
SFS 2008:20 i lydelse enligt SFS 2017:674
Ikraft
2008-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Boverket får lämna statlig kreditgaranti (förvärvsgaranti) till kreditgivare för lån till förvärv av bostad enligt denna förordning. Förordning (2012:551).

2 §  Med kreditgivare avses i denna förordning

  1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
  2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet,
  3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige genom filial, samt
  4. finansiella institut som är registrerade hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

[S2]Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med förvärvsgaranti. Förordning (2017:674).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:246).
4 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

Omfattning och villkor

5 §  Som förutsättning för att förvärvsgaranti ska lämnas gäller att låntagaren

  1. förvärvat
    1. egnahem, eller
    2. andel i en juridisk person, om det med medlemskap i den juridiska personen eller andelen i sig följer en nyttjanderätt till en bostad i Sverige, avsedd att användas som permanentbostad för eget bruk, och
  2. inte tidigare har förvärvat egnahem eller andel som avses i 1.

[S2]Med egnahem avses i denna förordning en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus som låntagaren äger.

6 §  Förvärvsgarantin får avse ränta upp till 100 000 kr under en garantitid på högst tio år.

Avgift

7 § Har upphävts genom förordning (2011:245).
8 § Har upphävts genom förordning (2011:246).

Eftergift

9 §  Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

[S2]För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket. Förordning (2012:551).

Övriga bestämmelser

10 §  Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:551).

11 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:551).

12 §  För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:246).

Ändringar

Förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Förarbeten
Rskr. 2007/08:104, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:CU1
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2011:245) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Omfattning
upph. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:246) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Omfattning
upph. 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 4, 8 §§; ändr. 9 §; ny 12 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:551) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2017:674) om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1290) om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Omfattning
upph.