Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:1006 i lydelse enligt SFS 2023:824
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Definitioner

1 §  I denna lag avses med

 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,
 2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta eller i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5-12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, och
 4. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär att det läggs till en ny definition. Ändringarna i övrigt syftar till att förenkla terminologin i lagen.

Ändringen från valutaväxlingsrörelse till valutaväxling innebär inte någon saklig ändring.

Definitionen av annan finansiell verksamhet har sin grund i det s.k. penningtvättsdirektivet (91/308/EEG), i vissa avseenden ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001. Syftet med den valda ...

Prop. 1999/2000:145: Utgångspunkten för definitionen av betalningsöverföring är vad själva verksamheten avser, nämligen yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. Beställaren av överföringen och mottagaren kan vara samma person. För att ett företag skall omfattas av definitionen krävs att det ägnar sig åt betalningsöverföring på yrkesmässig grund. I begreppet yrkesmässig ligger att det är fråga om en verksamhet som bedrivs med självständighet, regelbundenhet och varaktighet samt i regel även i vinstsyfte. ...

Prop. 2018/19:150: 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta eller huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ...

Prop. 2022/23:124: 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta eller i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och

3. ...

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1 a §  Bestämmelser om att finansiella institut ska medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2023:824).

Registrering

2 §  En fysisk eller juridisk person som avser att bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering av sin verksamhet hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

 1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 6, 8, 9 och 11-13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
 2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

[S2]Finansinspektionen ska registrera den som har kommit in med en ansökan, om

 1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt som är förenligt med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, och
 2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.

[S3]Den som har blivit registrerad ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 11, 12 eller 13 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre bedriver verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i första stycket innebär inledningsvis att det genom uttrycket ”avser att driva” görs klart att anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Den ändringen kommer att omfatta även en fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring. Vidare görs en ändring till följd av de ändringar som föreslås i 2 § lagen (1993:768) ...

Prop. 1999/2000:145: Anmälningsskyldighet skall föreligga för samtliga företag som ägnar sig åt betalningsöverföring på yrkesmässig grund. Det innebär att samtliga företag som driver verksamhet i Sverige skall anmäla verksamheten till Finansinspektionen, oavsett om det rör sig om betalningsöverföringsföretag eller ombud för dessa. Bestämmelserna omfattar givetvis även andra mellanmän än ombud, så länge dessa yrkesmässigt ägnar sig åt betalningsöverföring.

Av bestämmelsen framgår att företag som omfattas ...

Prop. 2017/18:216: Paragrafen innebär skyldighet att anmäla viss verksamhet till Finansinspektionen och innehåller även undantag från anmälningsskyldigheten.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om registrering enligt lagen och vilka verksamheter som är undantagna från registreringsplikt.

Prop. 2020/21:206: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om registrering enligt lagen och vilka verksamheter som är undantagna från registreringsplikt. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Prop. 2022/23:124: 1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9 och 11–13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

2 a §  Ett finansiellt institut som avser att ändra sin verksamhetsinriktning ska ansöka om registrering av den nya verksamhetsinriktningen hos Finansinspektionen.

[S2]Den nya verksamhetsinriktningen ska registreras, om förutsättningarna i 2 § andra stycket är uppfyllda. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: ansöka om registrering av den nya verksamhetsinriktningen hos Finansinspektionen.

Den nya verksamhetsinriktningen ska registreras, om förutsättningarna i 2 § andra stycket är uppfyllda.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om registrering vid ändring av verksamhetsinriktning. Övervägandena finns i avsnitt ...

2 b §  Ett finansiellt institut ska snarast till Finansinspektionen anmäla ändringar av de förhållanden som institutet har angett i sin ansökan om registrering.

[S2]Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast till inspektionen anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning. Lag (2023:824).

Krav på ägare och ledning

3 §  Den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet eller har ett kvalificerat innehav i eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut ska vara lämplig för uppgiften. Vid lämplighetsbedömningen ska det särskilt beaktas om personen i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen är ny och införs i syfte att genomföra en rekommendation utfärdad av Financial Action Task Force on money laundring (FATF). Paragrafen skall läsas tillsammans med 9 §.

Paragrafen innehåller i första stycket en bestämmelse som innebär att viss allvarlig misskötsamhet och brottslighet utgör hinder mot att ägna sig åt anmälningspliktig verksamhet, dvs. valutaväxling i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet. För fysiska personer träffar ...

Prop. 1999/2000:145: Av förslaget till ändring av 2 § penningtvättslagen framgår att bestämmelserna i den lagen blir tillämpliga på betalningsöverföring enligt valutaväxlingslagen. Penningtvättslagen gäller redan i dag för betalningsöverföring som äger rum inom ramen för bankernas och de finansiella institutens verksamhet.

Penningtvättslagen skall gälla i sin helhet för företag som ägnar sig åt betalningsöverföring. Företagen skall ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vandelsprövning av den som bedriver registreringspliktig verksamhet, ägare och personer i ett finansiellt instituts ledning. Bestämmelserna innebär att den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ägna sig åt verksamhet som omfattas av lagen.

Prop. 2014/15:57: Ändringen i andra stycket är en följd av att numreringen av punkterna i 1 kap. 5 § LBF har ändrats (se prop. 2013/14:228, SFS 2014:982). Av förbiseende gjordes inte denna följdändring i samband därmed.

Prop. 2022/23:124: Paragrafen, som delvis utformas enligt Lagrådets förslag, innehåller ett allmänt lämplighetkrav för ägare av och ledning för finansiella institut. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Kravet i första stycket första meningen gäller tre grupper. Om det finansiella institutet är en fysisk person omfattar kravet näringsidkaren själv. Om det finansiella institutet är en juridisk person omfattar kravet ...

3 a § Har upphävts genom lag (2023:824).
4 § Har upphävts genom lag (2023:824).

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen

4 §  Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig

[S2]arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett finansiellt institut som är ett privat aktiebolag, om styrelsen har mer än en ledamot.

[S3]Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett finansiellt institut som är ett privat aktiebolag.

[S4]Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna innebär att bestämmelsen görs tillämplig även på fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt annan finansiell verksamhet enligt definitionen i 1 §.

Det faller inte inom ramen för detta lagstiftningsärende att överväga att i 4 §, såsom Nordiska Sparlån och JAK Medlemsbank efterfrågar, föra in rekvisitet ”i väsentlig omfattning” även för betalningsöverföring. ...

Prop. 1999/2000:145: I ett nytt andra stycke har förts in en hänvisning till bestämmelserna om konsumentskydd m.m. i lagen om betalningsöverföringar inom EES. Den lagen, som avser gränsöverskridande betalningar inom EES innehåller konsumentskyddsbestämmelser om bl.a. informationsskyldighet för företag som förmedlar betalningar. Några särskilda bestämmelser om konsumentskydd som avser betalningsöverföring tas inte in i valutaväxlingslagen.

Bestämmelsen ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller en upplysning om bestämmelserna i penningtvättslagen. Den ändras med anledning av att en ny penningtvättslag införs.

Prop. 2022/23:124: ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett finansiellt institut som är ett privat aktiebolag, om styrelsen har mer än en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ...

Konsumentskydd

5 §  Ett finansiellt institut som bedriver valutaväxling ska tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger institutets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i första stycket följer av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §.

Prop. 2022/23:124: Paragrafen innehåller konsumentskyddande bestämmelser.

Endast språkliga ändringar görs. Någon ändring i sak är alltså inte avsedd.

6 §  Om ett finansiellt institut som bedriver valutaväxling inte lämnar information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29- 36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen följer dels av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §, dels av att 4 § skall betecknas 5 §.

Prop. 2007/08:115: Av paragrafen framgår att marknadsstörningsavgift inte ska påföras vid en överträdelse av denna lag. Detta tydliggörande innebär ingen ändring jämfört med nuvarande reglering och har gjorts med anledning av

Lagrådets påpekande.

Prop. 2001/02:149: Ändringen har tillkommit på förslag av Lagrådet och innebär att på begäran av Finansinspektionen skall de företag som bedriver valutaväxlingsrörelse och betalningsöverföring lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. följs.

Prop. 2022/23:124: Paragrafen anger att marknadsföringslagen ska tillämpas om valutaväxlare bryter mot de konsumentskyddande bestämmelserna i 5 §.

Endast språkliga ändringar görs. Någon ändring i sak är alltså inte avsedd.

Samarbete och utbyte av information

7 §  Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin verksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med

7 a § Har upphävts genom lag (2023:824).

Tillsyn och ingripanden

8 §  Finansinspektionen ska ha tillsyn över att finansiella institut följer denna lag samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Flertalet ändringar följer av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §. I övrigt tydliggörs hänvisningar till 2 § första stycket.

Prop. 2016/17:173: I första stycket görs redaktionella ändringar med anledning av att ett ansökningsförfarande införs. En ändring av materiell art görs. Den innebär att Finansinspektionen ska förelägga en verksamhetsutövare att upphöra med verksamheten, om registrering vägras för en verksamhetsutövare som förelagts att inkomma med en ansökan enligt denna paragraf.

9 §  Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut.

[S2]En sådan undersökning får omfatta endast verksamhet som är registreringspliktig. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen, som är ny, innehåller dels en handlingsregel för Finansinspektionen, dels sanktionsregler. Alla är kopplade till 3 §. Paragrafens utformning försöker beakta Lagrådets synpunkt att vissa begränsningar i lagrådsremissens författningskommentar inte kom till klart uttryck i den där föreslagna lagtexten. Mot bakgrund av synpunkter lämnade av Lagrådet i annat sammanhang (se avsnitt 5.4.5.2) skiljer sig dock ...

Prop. 2022/23:124: En sådan undersökning får omfatta endast verksamhet som är registreringspliktig.

Paragrafen, som utformas efter synpunkter från Lagrådet, reglerar Finansinspektionens möjligheter att göra undersökningar på plats hos finansiella institut och vad sådana undersökningar får avse.

Paragrafen motsvarar nuvarande 7 a §. I andra stycket förtydligas att en platsundersökning endast får omfatta verksamhet som är registreringspliktig, ...

10 §  Om ett finansiellt institut bedriver registreringspliktig verksamhet utan att vara registrerat, ska Finansinspektionen förelägga institutet att komma in med en ansökan. Om föreläggandet inte följs eller om registrering vägras, ska inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

[S2]Finansinspektionen får även besluta att ett institut som bedriver eller har bedrivit verksamhet utan att vara registrerat ska betala en sanktionsavgift.

[S3]Om det är osäkert om verksamheten ska registreras, får Finansinspektionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär inledningsvis att bestämmelsen görs tillämplig på samtliga kategorier av finansiella institut.

Ändringarna innebär vidare att den bestämmelse som i dag finns i 8 § flyttas över till första stycket punkten 1. Till skillnad mot vad som föreskrevs i 8 § måste Finansinspektionen här ge företaget eller institutet möjlighet att göra rättelse innan detsamma föreläggs att upphöra med verksamheten på grund av att det inte lämnat upplysningar enligt bestämmelsen ...

Prop. 2022/23:124: vara registrerat, ska Finansinspektionen förelägga institutet att komma in med en ansökan. Om föreläggandet inte följs eller om registrering vägras, ska inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

Finansinspektionen får även besluta att ett institut som bedriver eller har bedrivit verksamhet utan att vara registrerat ska betala en sanktionsavgift.

Om ...

11 §  Om en anmälan enligt 2 b § avser ett förhållande som har betydelse för bedömningen av kravet i 3 § första stycket, ska Finansinspektionen pröva om kravet fortfarande är uppfyllt. En sådan prövning får även göras när det i övrigt finns behov av det.

[S2]Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten bedrivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

[S3]Om verksamheten bedrivs av en juridisk person får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om föreläggandet inte följs, får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten.

[S4]Om någon som har ett kvalificerat innehav inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringen följer av att 7–9 §§ skall betecknas 8–10 §§.

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse vid en överträdelse enligt 10 §. Vid överträdelser som inte är ringa får Finansinspektionen meddela beslut om sanktionsavgift mot finansiella institut som är juridiska personer.

Prop. 2022/23:124: bedömningen av kravet i 3 § första stycket, ska Finansinspektionen pröva om kravet fortfarande är uppfyllt. En sådan prövning får även göras när det i övrigt finns behov av det.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten bedrivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om verksamheten bedrivs av en juridisk ...

12 §  Ett finansiellt institut ska lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för tillsynen enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

[S2]Om institutet inte följer Finansinspektionens begäran enligt första stycket, får inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda upplysningarna. Om föreläggandet inte följs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

[S3]Om institutet har fått ett föreläggande enligt andra stycket, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en sanktionsavgift. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär för det första att ett beslut om att avföra ett finansiellt institut ur registret, när ett beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft, inte får överklagas. Skälet till detta är att beslutet om föreläggande att upphöra med verksamheten i sig är möjligt att överklaga.

För det andra görs en följdändring i paragrafen.

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att en styrelseledamot, den verkställande direktören eller personer som på motsvarande sätt kan företräda ett finansiellt institut, eller är ersättare för någon av dem, kan bli föremål för ingripande. Med ”på motsvarande sätt kan företräda” avses personer som på den högsta ledningsnivån själva eller som ledamot av ett kollektivt beslutsorgan kan fatta bindande beslut för den juridiska personens räkning, i juridiska personer som saknar en styrelse eller en verkställande ...

Prop. 2022/23:124: verksamheten som inspektionen begär för tillsynen enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om institutet inte följer Finansinspektionens begäran enligt första stycket, får inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda upplysningarna. Om föreläggandet inte följs, får inspektionen ...

13 §  Vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen får Finansinspektionen förelägga det finansiella institutet att göra rättelse och, vid överträdelser som inte är ringa, besluta om sanktionsavgift.

[S2]Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten. Lag (2023:824).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Den nya lydelsen i paragrafen innebär enligt första stycket att anmälningspliktiga finansiella institut är skyldiga att med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Av andra stycket framgår att regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om de avgifter som avses i första stycket. ...

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§.

Prop. 2022/23:124: finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen får Finansinspektionen förelägga det finansiella institutet att göra rättelse och, vid överträdelser som inte är ringa, besluta om sanktionsavgift.

Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

Paragrafen, som delvis utformas ...

14 §  Om det finansiella institutet är en juridisk person får Finansinspektionen vid en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen även ingripa mot en person som ingår i institutets styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder institutet, eller är ersättare för någon av dem.

[S2]Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett finansiellt institut eller på motsvarande sätt företräda ett sådant institut, eller vara ersättare för någon av dem, eller
 2. beslut om sanktionsavgift. Lag (2023:824).

Prop. 2016/17:173: I första stycket framgår att avgiften som lägst kan bestämmas till 5 000 kronor. Det högsta belopp som ska kunna bestämmas i ett enskilt ärende ska bestämmas enligt punkterna 1–3. Det beloppsspann som bestäms enligt denna paragraf utgör således ramarna för hur stor avgift som ska beslutas för en överträdelse. I 16 § anges de omständigheter som ska beaktas när avgiftens storlek fastställs inom detta spann.

Prop. 2022/23:124: en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen även ingripa mot en person som ingår i institutets styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder institutet, eller är ersättare för någon av dem

. ...

15 §  Sanktionsavgift får beslutas för en fysisk person endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen. Lag (2023:824).

16 §  Vid valet av ingripande enligt 10-14 §§ ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

[S2]I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i institutets ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

[S3]I förmildrande riktning ska det beaktas om

 1. institutet eller den fysiska personen i institutets ledning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
 2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen i institutets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av inspektionen. Lag (2023:824).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas när sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas vid ingripanden enligt 11 och 12 §§. Sanktionsavgiften ska bestämmas inom det spann som fastställs i 14 eller 15 §.

Prop. 2022/23:124: hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i institutets ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

17 §  Sanktionsavgiften för en juridisk person ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

 1. tio procent av institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, närmast föregående räkenskapsår,
 2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.

[S2]Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2023:824).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny. Den reglerar förfarandet för beslut om sanktioner mot fysiska personer samt innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om sanktionsavgifter.

18 §  Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till det högsta av

 1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner euro.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: 1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner euro. Avgiften tillfaller staten.

Paragrafen reglerar hur höga sanktionsavgifter Finansinspektionen får påföra fysiska personer. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2022/23:124#S5-3-4" ...

19 §  När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 16 § samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: omständigheter som anges i 16 § samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Paragrafen reglerar vilka hänsynstaganden som ska göras vid beslut om sanktionsavgiftens storlek.

Paragrafen ...

21 §  Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap.11-14 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift.

Paragrafen, som utformas enligt Lagrådets förslag, anger att vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas när Finansinspektionen beslutar om sanktionsavgift. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Paragrafen motsvarar nuvarande ...

22 §  Förelägganden enligt 10-13 §§ får förenas med vite.

[S2]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart.

Paragrafen reglerar möjligheten att förena förelägganden med vite.

Paragrafen motsvarar nuvarande 18 §.

23 §  En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite och en ansökan om utdömande av vitet har gjorts. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: föreläggande som har förenats med vite och en ansökan om utdömande av vitet har gjorts.

Paragrafen, som är ny, begränsar möjligheten att besluta om sanktionsavgift i den situationen att inspektionen redan har ansökt om utdömande av vite avseende samma överträdelse. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.1.

Paragrafen syftar till att förhindra att ...

Överklagande

24 §  Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 10 § tredje stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

[S2]Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om överklagande av Finansinspektionens beslut.

Paragrafen motsvarar nuvarande 19 §.

Avgifter

25 §  Finansiella institut ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag.

[S2]Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt denna lag. Lag (2023:824).

Prop. 2022/23:124: Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt denna lag.

I paragrafen finns bestämmelser om avgifter. Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

Första stycket motsvarar nuvarande 20 § första stycket. I förhållande till nuvarande lydelse tas ordet registrerat bort till följd av att väsentlighetskriteriet ...

Bemyndigande

26 §  Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 25 §. Lag (2023:824).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:17, Prop. 1999/2000:145, Bet. 2000/01:JuU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:268, Prop. 2001/02:149, Bet. 2001/02:JuU25
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring vid tidpunkten för lagens ikraftträdande skall senast den 1 januari 2005 till Finansinspektionen anmäla namnen på de personer på vilka det ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan inte görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.
 3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt punkten 2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt. Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte uppfyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan juridisk person som avses i punkten 2, får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft skall inspektionen enligt 2 § tredje stycket avföra den fysiska respektive juridiska personen ur registret. Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
upph. 8 §; nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§; nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:137, Prop. 2007/08:37, Bet. 2007/08:FiU16
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
CELEX-nr
32006R1781
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:146, Prop. 2014/15:57, Bet. 2014/15:FiU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på fysiska och juridiska personer som förts in i Finansinspektionens register före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. författningsrubr., 2, 3, 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2019:725) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:38, Prop. 2018/19:150, Bet. 2019/20:FiU15
Omfattning
ändr. 1 §; nya 7 b §, rubr. närmast före 7 b §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2021:900) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:11, Prop. 2020/21:206, Bet. 2021/22:FiU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-11-10

Lag (2023:824) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
 3. Den som vid ikraftträdandet redan bedriver verksamhet som inte tidigare omfattades av krav på registrering får fortsätta med verksamheten till och med den 31 mars 2024. Om en ansökan om registrering har getts in till Finansinspektionen före den 1 april 2024 får det finansiella institutet dock fortsätta med verksamheten till dess att ansökan prövats slutligt.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:60, Prop. 2022/23:124, Bet. 2023/24:FiU7
Omfattning
upph. 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 a, 4, 7, 8, 19, 20 §§; nuvarande 7 b, 14 §§ betecknas 7, 17 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; rubr. närmast före 7 b § sätts närmast före 7 §; nya 1 a, 2 a, 2 b, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 1 a, 4, 8, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2024-01-01