lagen.nu

Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1027
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-15

Definitioner

1 § I denna lag avses med

  • 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,
  • 2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och
  • 3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Lag (2010:759).

Anmälningsplikt

2 § En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av

  • 1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6, 17, 20 och 21 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
  • 2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört. Lag (2016:1027).

Ändringar/Förarbeten (7)

Krav på ägare och ledning

3 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen. Lag (2015:183).

Ändringar/Förarbeten (6)

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen

3 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. Detta gäller dock inte i fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:561).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:561

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 § Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2010:759).

Ändringar/Förarbeten (6)

Konsumentskydd

5 § En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling ska tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter. Lag (2010:759).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:319, 2010:759

6 § Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling inte lämnar information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:499).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:559, 2004:319, 2008:499

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut

7 § Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt 2 § första stycket ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Lag (2009:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 a § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av denna lag.

En sådan undersökning får endast omfatta den verksamhet som är anmälningspliktig enligt denna lag. Lag (2008:100).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:100

Ingripanden m.m.

8 § Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt sådan verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket utan att ha gjort anmälan, skall Finansinspektionen förelägga personen att göra anmälan. Om personen inte rättar sig efter föreläggandet, skall inspektionen förelägga den att upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om anmälningsskyldighet föreligger beträffande viss verksamhet, får Finansinspektionen förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet. Lag (2004:319)

9 § Finansinspektionen skall när en anmälan enligt 2 § första stycket eller 3 § tredje stycket kommer in, och därutöver minst en gång per år, kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga personen att upphöra med verksamheten.

Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen. Lag (2004:319).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:639, 2004:319

10 § Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse om

  • 1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller
  • 2. institutet, efter en anmälan enligt 2 § första stycket, överträder en bestämmelse i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller en föreskrift som har meddelats med stöd av den lagen eller en bestämmelse i förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringen av medel.

Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten. Lag (2009:67).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Förelägganden enligt 8-10 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall gälla omedelbart. Lag (2004:319).

Överklagande

12 § Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 8 § andra stycket får inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:319).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:319, 2017:639, 2017:639

Avgifter

13 § Anmälningspliktiga finansiella institut skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket. Lag (2004:319).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1996:1006

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1006

Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:951
Rubrik
Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:559
Rubrik
Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ikraft
2004-07-01
Omfattning
upph. 8 §;nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§;nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §;omtryck
SFS-nummer
2004:319
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring vid tidpunkten för lagens ikraftträdande skall senast den 1 januari 2005 till Finansinspektionen anmäla namnen på de personer på vilka det ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan inte görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.
  • 3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt punkten 2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt. Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte uppfyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan juridisk person som avses i punkten 2, får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft skall inspektionen enligt 2 § tredje stycket avföra den fysiska respektive juridiska personen ur registret. Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.
Rubrik
Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137, EUTL345/2006 s1
Ikraft
2008-04-01
CELEX-nr
32006R1781
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §;ny 7 a §
SFS-nummer
2008:100
Rubrik
Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:499
Rubrik
Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
Ikraft
2009-03-15
CELEX-nr
32005L0060
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
SFS-nummer
2009:67
Rubrik
Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:354
Rubrik
Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-07-15
SFS-nummer
2009:709
Rubrik
Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:759
Rubrik
Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:279
Rubrik
Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:561
Rubrik
Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-05-01
SFS-nummer
2015:183
Rubrik
Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1027
Rubrik
Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Omfattning
nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§;ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§;nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:639
Rubrik
Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation