Förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:348 i lydelse enligt SFS 2010:1346
Ikraft
2008-07-01
Tidsbegränsad
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om

 1. lokala utvecklingsavtal,
 2. lokala partnerskap,
 3. strategiska stadsdelsplaner, och
 4. statliga myndigheters roll och ansvar.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]urbant utvecklingsarbete: kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samordnade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett utanförskap för att nå regeringens mål för urban utvecklingspolitik,

[S3]lokalt utvecklingsavtal: en överenskommelse mellan staten och en kommun som syftar till att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå bedriva ett gemensamt urbant utvecklingsarbete,

[S4]lokalt partnerskap: samverkan mellan olika aktörer för att genomföra det urbana utvecklingsarbetet i syfte att åstadkomma en effektiv användning av ordinarie resurser för att minska utanförskap i stadsdelarna, och

[S5]strategiska stadsdelsplaner: de lokala partnerskapens styrdokument för utvecklingsarbetet i stadsdelarna.

Lokala utvecklingsavtal

3 §  I ett lokalt utvecklingsavtal anges dels vilken eller vilka stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet, dels statens och kommunens åtgärder i fråga om

 1. lokala partnerskap,
 2. strategiska stadsdelsplaner,
 3. samverkansöverenskommelser,
 4. uppföljning av utvecklingsarbetet, och
 5. utvärdering och kunskapsspridning.

Lokala partnerskap

4 §  I ett lokalt partnerskap bör, utöver kommunen, ingå statliga myndigheter enligt bestämmelserna i 10 §. I de lokala partnerskapen bör även ingå andra aktörer som kan ha en aktiv roll i eller berörs av utvecklingsarbetet, såsom landsting, näringsliv, fastighetsägare, boendeorganisationer och andra organisationer.

5 §  De lokala partnerskapen ska samordna sitt arbete med det regionala tillväxtarbetet enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och ska bedriva det i samråd med aktörer på regional nivå. De lokala partnerskapen ska verka för en effektiv användning av resurser från de europeiska strukturfonderna i fråga om urbant utvecklingsarbete.

Strategiska stadsdelsplaner

6 §  De strategiska stadsdelsplanerna ska utgå från de behov och förutsättningar som stadsdelarna och deras invånare har och ska tas fram i samråd med stadsdelarnas invånare.

7 §  De strategiska stadsdelsplanerna ska upprättas med beaktande av kommunernas översiktsplanering, regionala utvecklingsprogram, strukturfondsprogram och andra relevanta dokument.

8 §  En strategisk stadsdelsplan ska innehålla

 1. en lägesbeskrivning utifrån fysiska, sociala och ekonomiska aspekter,
 2. en analys av stadsdelens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter,
 3. direkt uppföljningsbara mål för stadsdelens utveckling i fråga om arbete, utbildning, trygghet och tillväxt,
 4. en strategi för det urbana utvecklingsarbetet,
 5. en förteckning över insatser som förutses leda till måluppfyllelse,
 6. en beskrivning av planerade uppföljningsinsatser,
 7. en beskrivning av planerade utvärderingsinsatser, och
 8. en beskrivning av planerade insatser för att sprida erfarenheter och kunskaper och återföra dem till verksamheterna.

9 §  De strategiska stadsdelsplanerna ska årligen revideras utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns om det urbana utvecklingsarbetet i syfte att kontinuerligt höja kvaliteten på arbetet.

Statliga myndigheters roll och ansvar

10 §  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet av betydelse för utvecklingen i stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal och för deras invånare kan

 1. ingå i de lokala partnerskapen, eller
 2. på annat sätt stödja de lokala partnerskapen.

11 §  Statliga myndigheter som ingår i lokala partnerskap ska inom sina verksamheter

 1. träffa samverkansöverenskommelser med kommuner som har lokala utvecklingsavtal,
 2. genomföra insatser för att tillgodose behoven i stadsdelarna och hos deras invånare, och
 3. skapa förutsättningar för ett samordnat deltagande i de lokala partnerskapen.

[S2]Samverkansöverenskommelser ska utgå från de strategiska stadsdelsplanerna och revideras vid behov.

12 §  Statliga myndigheter som stöder de lokala partnerskapen ska utforma stödet i samråd med parterna i de lokala partnerskapen.

13 §  Statliga myndigheter som ingår i lokala partnerskap ska senast den 1 oktober varje år till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur samverkan inom partnerskapen fungerar, vilka insatser som genomförts och hur erfarenheter och kunskaper har tagits omhand.

[S2]Statliga myndigheter som aktivt stöder de lokala partnerskapen ska senast den 1 oktober varje år till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur detta arbete har genomförts.

Ändringar

Förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete

Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:1346) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete

Omfattning
forts. giltighet