Upphävd författning

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-09-06
Ändring införd
SFS 2007:713 i lydelse enligt SFS 2010:1759
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om

 1. regionalt tillväxtarbete,
 2. regionala utvecklingsprogram, och
 3. statliga myndigheters roll i det regionala tillväxtarbetet.

[S2]Bestämmelser om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken finns i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

[S3]Bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder för att genomföra strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt strukturfondsprogram för territoriellt samarbete finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Förordning (2010:493).

2 §  Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling.

[S2]Det regionala tillväxtarbetet består bland annat av att regionala utvecklingsprogram utarbetas och genomförs. Inom ramen för tillväxtarbetet kan regionala tillväxtprogram utarbetas.

[S3]Det regionala tillväxtarbetet benämndes tidigare regionalt utvecklingsarbete.

3 §  Det regionala tillväxtarbetet bedrivs i syfte att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt.

[S2]Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 är vägledande för det regionala tillväxtarbetet.

4 §  Det regionala tillväxtarbetet bör utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och nationell nivå. Arbetet kan också utformas och bedrivas i samarbete med aktörer på europeisk nivå. Samordning med regionala planer inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet, kommunernas översiktsplanering, landsbygdsprogrammet, program för de areella näringarna, lokala utvecklingsavtal samt länsplaner för regional transportinfrastruktur ska särskilt eftersträvas i arbetet. Vidare ska samordning med arbetet för energiomställningen eftersträvas.

Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

5 §  De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i dessa län.

[S2]I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka uppgifter på området regionalt tillväxtarbete som samverkansorganen har i de län där sådana har inrättats.

[S3]I övriga län ska länsstyrelsen ansvara för det regionala tillväxtarbetet. Förordning (2010:1759).

6 §  Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet innefattar skyldighet att

 1. utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet av programmet,
 2. löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i länet i förhållande till regionala och nationella mål, och
 3. följa upp, låta utvärdera och till regeringen årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

[S2]Med funktionell analysregion avses en region där människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelningen av landet i funktionella analysregioner görs av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över kommungränserna. Förordning (2009:160).

Regionala utvecklingsprogram

7 §  Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete. Utvecklingsprogrammet binder samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen.

[S2]Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser.

8 §  Det regionala utvecklingsprogrammet ska upprättas utifrån en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna i länen.

9 §  I det regionala utvecklingsprogrammet ska mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en plan för uppföljning och utvärdering.

10 §  Det regionala utvecklingsprogrammet ska utarbetas i samråd med kommuner och landsting. Samråd bör också ske med näringsliv och organisationer. Programmet ska ligga till grund för samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.

11 §  När det regionala utvecklingsprogrammet har fastställts ska den länsstyrelse eller det organ som ansvarar för programmet samordna insatserna för genomförandet. Samordningen ska ske i samverkan med kommuner och landsting. Samordning bör även ske med näringsliv, organisationer och statliga myndigheter.

12 §  Den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska löpande följa upp det regionala utvecklingsprogrammet och se till att det utvärderas på ett ändamålsenligt sätt.

13 §  När ett regionalt utvecklingsprogram har fastställts eller ändrats ska det gällande programmet ges in till regeringen.

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

14 §  Statliga myndigheter ska, inom sina verksamhetsområden, verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. I myndigheternas verksamhetsplanering ska därför insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsprogrammen och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas.

15 §  Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet.

16 §  De statliga myndigheterna ska

 1. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxtarbetet,
 2. beakta möjligheter till decentralisering av sina verksamheter,
 3. i god tid samråda med länsstyrelsen samt, i förekommande fall, det organ som samordnar det regionala tillväxtarbetet i länet i frågor om kommande beslut som är av väsentlig betydelse för regionens tillväxt,
 4. när verksamhetsminskningar övervägs samråda med andra berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och
 5. informera den länsstyrelse eller det organ som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående eller planerad verksamhet som har betydelse för regionens tillväxt.

17 §  De regionala statliga myndigheterna ska informera sig om det regionala utvecklingsprogrammets mål för länets utveckling och redovisa för den länsstyrelse eller det organ som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet hur myndigheterna i sina verksamhetsplaner avser att bidra till målen i de regionala utvecklingsprogrammen.

Särskilt om länsstyrelsens ansvar

18 §  Länsstyrelsen har i samtliga län ansvaret för att

 1. följa upp hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet,
 2. främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet, och
 3. i förekommande fall, löpande informera samverkansorganet eller självstyrelseorganet om andra statliga myndigheters insatser för regional tillväxt i länet.

Ändringar

Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:160) om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:493) om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2010:1759) om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2017:583

Omfattning
upph.