Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:349 i lydelse enligt SFS 2014:92
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

[S2]Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

2 §  Syftet med statsbidraget är att stödja organisationernas egna initiativ och verksamheter med ändamål att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

3 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:92).

Villkor för bidrag

4 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §  Bidrag får lämnas till en organisation som

 1. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 2. har ett huvudsakligt syfte som överensstämmer med 2 §,
 3. bedriver sin verksamhet i Sverige,
 4. själv bekostar en del av sin verksamhet,
 5. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande geografisk spridning i förhållande till organisationens medlemsunderlag,
 6. har bedrivit verksamhet med ett ändamål som överensstämmer med 2 § under minst två år, och
 7. har minst 500 betalande medlemmar eller har betalande medlemmar och organiserad verksamhet i minst fyra lokalföreningar eller avdelningar.

6 §  Bidrag får under en tre år lång etableringsperiod lämnas även om organisationen inte uppfyller de villkor som anges i 5 § 5-7.

7 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan

8 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar och uppgifter som styrelsen i ett enskilt fall beslutar.

[S2]Tillförlitligheten av uppgifterna om betalande medlemmar enligt 5 § 7 ska intygas av organisationens revisor. Förordning (2014:92).

Beslut och utbetalning

9 §  I ett beslut om bidrag ska sista dag för redovisning enligt 13 § anges.

[S2]Beslut om bidrag får förenas med villkor.

10 §  Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

11 §  Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ta hänsyn till antalet medlemmar och till verksamhetens omfattning. Hänsyn ska dessutom tas till om organisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet. Förordning (2014:92).

12 §  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. Förordning (2010:1736).

Redovisning

13 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.

[S2]Organisationens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:92).

14 §  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som styrelsen begär för granskning av redovisningen. Förordning (2014:92).

15 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2014:92).

Återbetalning och återkrav

16 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,
 4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller
 5. villkor i beslutet inte har följts.

17 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:92).

Bemyndigande

18 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:92).

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:1736) om ändring i förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:92) om ändring i förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck

Omfattning
ändr. 3, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18 §§
Ikraftträder
2014-04-01