Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:353 i lydelse enligt SFS 2012:726
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

1 §  Vetenskapsrådet ska besluta i ärenden om godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

[S2]Vetenskapsrådet får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för godkännande. Förordning (2012:726).

2 §  Vetenskapsrådet ska hålla en förteckning tillgänglig över vilka forskningshuvudmän som är godkända enligt 1 § för att ta emot gästforskare.

[S2]Vetenskapsrådet ska informera Migrationsverket om ett beslut om att

  1. återkalla ett godkännande för en forskningshuvudman att ta emot gästforskare, eller
  2. avslå en ansökan om godkännande för en forskningshuvudman. Förordning (2012:726).

Belopp för gästforskares uppehälle och återresa

3 §  Vetenskapsrådet får meddela föreskrifter om storleken på de belopp som en gästforskare minst ska ha tillgång till för

  1. sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige, och
  2. sin återresa. Förordning (2012:726).

4 §  Det belopp som avses i 3 § 1 ska motsvara det belopp som en studerande högst kan få i studiemedel per vecka enligt 3 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395), omräknat till ett belopp per månad.

5 §  Det belopp som avses i 3 § 2 ska bestämmas till ett schablonbelopp som motsvarar skälig kostnad för återresa. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2 får innebära att olika belopp ska gälla beroende på vilket land eller vilken världsdel som återresan avser.

Ändringar

Förordning (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

CELEX-nr
32005L0071
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2012:726) om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2013-01-01