Upphävd författning

Förordning (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-02-14
Ändring införd
SFS 2008:48
Ikraft
2008-04-01
Upphäver
Förordning (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får lämnas för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som anordnas enligt bestämmelserna i denna förordning. De hantverksyrken som avses anges i bilagan.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning besluta att lämna statsbidrag för utbildning till andra hantverksyrken än de som anges i bilagan. Högst tio av det totala antal årsstudieplatser som regeringen har beslutat om enligt 8 § får upptas av deltagare i utbildning till hantverksyrken utöver de som anges i bilagan.

2 §  Statsbidrag lämnas till huvudman som avses i 3 § och i den omfattning regeringen beslutar särskilt.

[S2]Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansvarig huvudman

3 §  För varje lärlingsutbildning som genomförs med statsbidrag enligt denna förordning ska det finnas en ansvarig huvudman, som utses av regeringen.

Utbetalning

4 §  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning betalar ut statsbidrag efter rekvisition. Statsbidrag får endast betalas ut för de veckor lärlingsutbildning pågått.

Återkrav

5 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

[S2]Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Lärlingsutbildningen

6 §  Lärlingsutbildningen ska bedrivas så att de deltagare som inte får gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis efter avslutad utbildning ges förutsättningar att få det efter ytterligare lärlingsskap.

[S2]Utbildningen ska utformas i samråd med företrädare för de berörda hantverken.

7 §  Lärlingsutbildningen får omfatta högst 80 veckor och ska bedrivas på heltid. Utbildningen ska bestå av dels teoretiska studier, dels lärlingsskap hos en hantverkare i yrket. Minst en femtedel av utbildningstiden ska bestå av teoretiska studier.

8 §  Regeringen beslutar särskilt om antalet årsstudieplatser och om hur detta antal ska fördelas om regeringen har utsett mer än en ansvarig huvudman.

Utbildningsbevis

9 §  Efter avslutad lärlingsutbildning ska deltagaren få ett utbildningsbevis som beskriver utbildningens innehåll och deltagarens uppnådda mål.

Behörighet

10 §  För tillträde till lärlingsutbildning krävs att den sökande har slutfört för hantverksyrket relevant gymnasial utbildning eller genom yrkesverksamhet eller annan för yrket relevant verksamhet har förvärvat motsvarande kunskaper. Den ansvariga huvudmannen ska se till att sådana kunskaper dokumenteras skriftligt.

[S2]Den ansvariga huvudmannen får ställa särskilda krav på yrkeserfarenhet som är av betydelse för utbildningens inriktning eller den yrkeskategori som utbildningen förbereder för.

Urval

11 §  Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande, ska ett urval göras.

[S2]Den ansvariga huvudmannen ska göra ett urval som är godtagbart i förhållande till lärlingsutbildningens inriktning. Huvudmannen bör härvid särskilt beakta att det finns yrkesområden där det råder stor brist på hantverksutbildad arbetskraft.

[S3]Vid urvalet ska hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningsplaner

12 §  Inom lärlingsutbildningen ska det finnas utbildningsplaner. En utbildningsplan får omfatta flera yrkesområden. Utbildningsplanerna ska godkännas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

13 §  Av varje utbildningsplan ska det framgå

  1. lärlingsutbildningens omfattning och uppläggning,
  2. de kompetenskrav som finns för undervisande och handledande personal,
  3. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för utbildningen,
  4. de urvalsgrunder som tillämpas för tillträde till utbildningen,
  5. formerna för uppföljning och bedömning av de studerandes prestationer, och
  6. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

Individuell studieplan

14 §  För varje deltagare ska det finnas en individuell studieplan som beslutas av den ansvariga huvudmannen. Av planen ska deltagarens utbildningsmål framgå.

[S2]Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med deltagaren och ska vid behov revideras.

Avgifter

15 §  Deltagaravgifter som tas ut ska vara skäliga med hänsyn till de kostnader som den ansvariga huvudmannen har för lärlingsutbildningen, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för utbildningen.

Tillsyn m.m.

16 §  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska ha tillsyn över lärlingsutbildningar som genomförs med statsbidrag enligt denna förordning. Myndigheten initierar även uppföljning och utvärdering av sådana utbildningar.

17 §  De som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska följa upp och utvärdera sin verksamhet med lärlingsutbildning och medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. De ska till myndigheten lämna de uppgifter som myndigheten begär.

Överklagande

18 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förteckning över lärlingsutbildningar för vilka statsbidrag kan lämnas
Lärlingsutbildningar till någon av följande yrkeskategorier kan få statsbidrag enligt denna förordning:
attributmakare
bagare/konditor
bildhuggare
bilsadelmakare
bokbindare
borstbindare
brodör
båtbyggare
dekorationsmålare
dekormålare/patinör
djurkonservator
dockmakare
etuimakare
finsnickare
förgyllare
gardindekoratör
glasblåsare
glas-/keramikrestauratör
gravör
guldsmed
gördelmakare
handpressförgyllare
handvävare
hattmakare
hovslagare
juvelfattare
kakelugnsmakare
kapellmakare
konstgjutare
konstglasmästare
konststoppare
korgmakare
krukmakare
låssmed
maskör
mattrestauratör
metallkonservator
metalltryckare
modellbyggare
modist
murare
musikinstrumentmakare
målningskonservator
möbelkonservator
möbelrestaurerare
möbeltapetserare
papperskonservator
pappersmakare
parkettläggare
perukmakare
rammakare
ridsportsadelmakare
riggare
segelmakare
silversmed
skeppstimmerman
skomakare
skräddare
skyltmakare
smed
stuckatör
tapetmakare
tenngjutare
timmerman
trädgårdsanläggare
tygtryckare
väskmakare
ädelstensslipare

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008, då förordningen (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken ska upphöra att gälla. Utbildning som har påbörjats enligt den upphävda förordningen ska omfattas av den nya förordningen.
Ikraftträder
2008-04-01

Ändring, SFS 2009:130

Omfattning
upph.