Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:553 i lydelse enligt SFS 2015:313
Ikraft
2008-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Med katastrofmedicinska insatser enligt denna förordning avses detsamma som i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

2 §  Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1027).

3 §  Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att styrelsen inom sitt område, i en situation då en katastrofmedicinsk insats ska genomföras utomlands, med kort varsel kan stödja utlandsmyndigheter och nödställda. Förordning (2015:313).

4 §  Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de beslut styrelsen fattar enligt 5 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands och om andra omständigheter av betydelse för genomförandet av den katastrofmedicinska insatsen.

5 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

  1. som behövs för att beredskapen för den katastrofmedicinska delen av insatser utomlands ska få en samordnad inriktning, och
  2. om ersättning enligt 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

Ändringar

Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1027) om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:313) om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-07-01