Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:552 i lydelse enligt SFS 2019:932
Ikraft
2008-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-11

Inledande bestämmelser

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses

  1. svenska medborgare,
  2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
  3. i Sverige bosatta utlänningar. Lag (2015:312).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får en region bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

[S2]Med människor med anknytning till Sverige avses

  1. svenska medborgare,
  2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
  3. i Sverige bosatta utlänningar. Lag (2019:932).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 a §  Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får ett landsting, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen. Lag (2015:312).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 a §  Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får en region, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen. Lag (2019:932).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som anges i 6 § första stycket. Övriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som inte ingår i ett landsting. Lag (2017:61).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 §  Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de regioner som anges i 6 § första stycket. Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.

[S3]Det som sägs i denna lag om regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:932).

3 §  Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 §  Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

5 §  Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur landstingens resurser ska användas vid sådana insatser.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

5 §  Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser. Lag (2019:932).

Katastrofmedicinsk beredskap

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

6 §  Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av landstingen i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

Övriga landsting får upprätthålla sådan beredskap.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

6 §  Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av regionerna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

[S2]Övriga regioner får upprätthålla sådan beredskap. Lag (2019:932).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

Ersättning till landsting

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

Ersättning till regioner

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

7 §  Ett landsting har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som landstinget har utfört enligt denna lag.

Landsting som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga landsting efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

7 §  En region har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utfört enligt denna lag.

[S2]Regioner som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas. Lag (2019:932).

Bemyndigande

8 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning enligt 7 §.

Ändringar

Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2007/08:227, Prop. 2007/08:138, Bet. 2007/08:SoU18
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2014/15:199, Prop. 2014/15:76, Bet. 2014/15:SoU15
Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:932) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2020-01-01