Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:552 i lydelse enligt SFS 2019:932
Ikraft
2008-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får en region bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

[S2]Med människor med anknytning till Sverige avses

  1. svenska medborgare,
  2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
  3. i Sverige bosatta utlänningar. Lag (2019:932).

Prop. 2014/15:76: Ändringen i första stycket innebär att beslut om att inleda en katastrofmedicinsk insats kan fattas när många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. Detta är en utvidgning av personkretsen i förhållande till vad som gällde tidigare då enbart människor med hemvist i Sverige omfattades av lagen. Genom ändringen överensstämmer bestämmelsen med 1 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2010:813" ...

1 a §  Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får en region, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen. Lag (2019:932).

Prop. 2014/15:76: Paragrafen, som är ny, innebär att beslut kan fattas om att inleda en katastrofmedicinsk insats även då många människor som inte har anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. Bestämmelsen ger landsting befogenhet att även i dessa situationer bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen, dvs. tillhandahålla katastrofmedicinska insatser.

Syftet med lagen ...

2 §  Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de regioner som anges i 6 § första stycket. Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.

[S3]Det som sägs i denna lag om regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:932).

3 §  Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 §  Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §  Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser. Lag (2019:932).

Katastrofmedicinsk beredskap

6 §  Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av regionerna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

[S2]Övriga regioner får upprätthålla sådan beredskap. Lag (2019:932).

Ersättning till regioner

7 §  En region har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utfört enligt denna lag.

[S2]Regioner som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas. Lag (2019:932).

Bemyndigande

8 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning enligt 7 §.

Ändringar

Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2007/08:227, Prop. 2007/08:138, Bet. 2007/08:SoU18
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2014/15:199, Prop. 2014/15:76, Bet. 2014/15:SoU15
Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:932) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2020-01-01