Upphävd författning

Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
SFS 2008:643 i lydelse enligt SFS 2009:1524
Ikraft
2008-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

[S2]Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor. Förordning (2008:800).

1 a §  I denna förordning regleras även sådan särskild befattningsutbildning som avses i 2 kap. 2 a § skollagen (1985:1100). Förordning (2009:1524).

2 §  Ett uppdrag enligt 1 § får gälla för högst sex år i taget.

3 §  Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga skolformer, förskola och fritidshem som regleras i skollagen (1985:1100) samt motsvarande verksamheter som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer.

Utbildningen

4 §  En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 § bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för.

[S2]Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

5 §  Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

[S2]Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan

  1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning,
  2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå, och
  3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.

[S3]Statens skolverk ska i samband med beställning av befattningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för utbildningen. Förordning (2008:800).

Utbildningens omfattning och innehåll

6 §  Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av kurserna

  1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),
  2. mål- och resultatstyrning (10 högskolepoäng), och
  3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

Avgifter

7 §  För befattningsutbildningen tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att den ger full kostnadstäckning.

Anmälan och urval

8 §  En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befattningsutbildningen.

9 §  Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand.

Kursbevis och betyg

10 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

11 §  Den som har gått igenom en kurs inom befattningsutbildningen med godkänt resultat eller har motsvarande utbildning från ett annat land har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller hon deltar i befattningsutbildningen.

12 §  En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna sig en eller två av de kurser som anges i 6 §, om han eller hon har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Annan utbildning eller yrkeserfarenhet

13 §  Om en rektor eller annan person med motsvarande ledningsfunktion genom tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som kan jämställas med befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon rätt att få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga redovisningen får inte användas för sådant tillgodoräknande som avses i 11, 12 eller 15 §.

Beslut om tillgodoräknande m.m.

14 §  Högskolan ska, på begäran av den som deltar i befattningsutbildningen och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne, pröva tillgodoräknanden enligt 11 och 12 §§. En högskola som anordnar befattningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga redovisningar som avses i 13 § ska lämnas. Skriftliga redovisningar får bara lämnas om både rektorn eller annan person med motsvarande ledningsfunktion och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

15 §  Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

Uppföljning

16 §  Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem genomgått befattningsutbildningen.

[S2]En högskola som anordnar befattningsutbildningen är skyldig att medverka i uppföljningen av utbildningen.

Överklagande

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:800) om ändring i förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2008-10-21

Förordning (2009:1524) om ändring i förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2010-03-15

Ändring, SFS 2011:183

Omfattning
upph.