Inaktuell version

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Version: 2008:793

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-10-02
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden den 1 juli 2009- den 30 juni 2014.

[S2]Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning som

  1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program som närmast motsvarar spetsutbildningen, och
  2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

Villkor för huvudmannens deltagande

2 §  En kommunal huvudman deltar i försöksverksamheten genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning som anordnas av en kommun ska vara riksrekryterande. Riksrekrytering enligt denna förordning får beviljas om huvudmannen

  1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, och
  2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning.

[S2]Fristående gymnasieskolor som avses i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) får beviljas att delta i försöksverksamheten om de uppfyller de krav som anges i första stycket.

[S3]Skolverket får fatta beslut enligt första och andra stycket som avser högst 20 utbildningar, varav högst tio utbildningar vid det första ansökningstillfället. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i försöksverksamheten ska högst 10 utbildningar avse matematik eller naturvetenskapliga ämnen och högst 10 utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.

[S4]Skolverkets beslut ska fattas efter samråd med Högskoleverket.

Ansökan

3 §  Ansökan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom ramen för försöksverksamheten eller om att få delta i försöksverksamheten ska lämnas in till Statens skolverk första gången senast den 1 december 2008 och därefter senast den 15 september kalenderåret före det år utbildningen ska starta.

[S2]Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan ska innehålla och om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

Gymnasieförordningens tillämplighet

4 §  De föreskrifter i gymnasieförordningen (1992:394) som avser specialutformade program och riksrekryterande utbildning gäller för gymnasieutbildning som anordnas inom ramen för försöksverksamheten i tillämpliga delar, om inte något annat följer av denna förordning.

Hur skolarbetet ska förläggas

5 §  Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på annat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 5 § gymnasieförordningen (1992:394).

Urval

6 §  Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov som underlag för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Utbildningens innehåll

7 §  Utbildningen ska bedrivas som ett specialutformat program som är inrättat för en grupp elever.

[S2]Utöver vad som får förekomma på det nationella program som närmast motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen innehålla gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Betyg

8 §  I en elevs slutbetyg ska det antecknas att eleven har genomgått en utbildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbildning. Till slutbetyget ska fogas en beskrivning av spetsutbildningens innehåll.

Ersättning mellan huvudmän

9 §  Om en kommun har tagit in en elev på en riksrekryterande spetsutbildning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun enligt följande. För elever som har tagits in på en sådan utbildning i matematik eller naturvetenskapliga ämnen ska ersättning ges med det belopp som motsvarar ersättning för naturvetenskapsprogrammet enligt de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. För elever som har tagits in på en riksrekryterande spetsutbildning i samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen ska ersättning ges med det belopp som motsvarar ersättning för samhällsvetenskapsprogrammet enligt nämnda föreskrifter.

[S2]Om 9 kap. 8 a § andra stycket skollagen (1985:1100) inte kan tillämpas när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av första stycket.

Överklagande

10 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

11 §  De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

12 §  Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje år med början 2010, lämna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av den. Skolverket ska vid utvärderingen samråda med Högskoleverket.

Ändringar

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Ikraftträder
2008-11-15

Förordning (2010:233) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 7, 9 §§
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2011:522) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:727) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1001) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 9, 12 §§
Ikraftträder
2014-08-05

Förordning (2016:902) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-11-08

Förordning (2017:541) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2017-07-15