Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning och statsbidrag för sådan utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-10-02
Ändring införd
SFS 2008:793 i lydelse enligt SFS 2023:481
Ikraft
2008-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-01
Övrigt
Rättelseblad 2010:233 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser om försöksverksamhet och statsbidrag

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om dels en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen, dels statsbidrag för att stimulera start av sådana utbildningar och utveckling av kvaliteten i dem. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009- 30 juni 2025.

[S2]Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning som

 1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, och
 2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Förordning (2023:481).

Försöksverksamhet

Villkor för huvudmannens deltagande

2 §  En kommunal huvudman får beviljas att delta i försöksverksamheten genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryterande. Enskilda huvudmän som har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket. Deltagande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen

 1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, och
 2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning.

[S2]Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst 25 utbildningar. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i försöksverksamheten ska högst 10 utbildningar avse matematik eller naturvetenskapliga ämnen, högst 10 utbildningar avse samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen och högst 5 utbildningar avse teknikvetenskapliga ämnen.

[S3]Skolverkets beslut enligt första stycket ska fattas efter samråd med Universitetskanslersämbetet. Förordning (2017:541).

Ansökan

3 §  Ansökan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom ramen för försöksverksamheten eller om att få delta i försöksverksamheten ska lämnas in till Statens skolverk första gången senast den 1 december 2008 och därefter senast den 15 september kalenderåret före det år utbildningen ska starta.

[S2]Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan ska innehålla och om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

Gymnasieförordningens tillämplighet

4 §  I gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i tillämpliga delar. Förordning (2011:522).

Hur skolarbetet ska förläggas

5 §  Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på annat sätt än vad som gäller enligt 3 kap.1 och 3 §§gymnasieförordningen (2010:2039). Förordning (2011:522).

Urval

6 §  Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov som underlag för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

Utbildningens innehåll

7 §  Utbildningen ska bedrivas som en särskild variant eller nationell inriktning inom ett nationellt program.

[S2]Utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen innehålla gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.

[S3]Eget examensmål får inte finnas på utbildningar inom ramen för försöksverksamheten. Förordning (2010:233).

Betyg

8 §  I en elevs examensbevis eller studiebevis ska det antecknas att eleven gått en utbildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbildning. Till beviset ska det fogas en beskrivning av spetsutbildningens innehåll. Förordning (2011:522).

Ersättning mellan huvudmän

9 §  Om en kommun har antagit en elev på en riksrekryterande spetsutbildning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun enligt följande.

[S2]Ersättning ska lämnas med det belopp som framgår för respektive program och i förekommande fall inriktning enligt de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).

[S3]Om 16 kap. 55 § första stycket skollagen (2010:800) inte kan tillämpas när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av andra stycket. Förordning (2014:1001).

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

9 a §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman som deltar i försöksverksamheten.

[S2]Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2023:481).

9 b §  Statsbidrag får inte lämnas för en utbildning som ersättning lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för en utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet. Förordning (2023:481).

Ansökan och beslut om statsbidrag

9 c §  Ansökan om statsbidrag lämnas till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget och betalar ut det.

[S2]Beviljat bidrag ska lämnas med ett belopp för varje elev som deltar i utbildningen den 15 oktober under bidragsåret.

[S3]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 d § andra stycket anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Förordning (2023:481).

Uppföljning och redovisning

9 d §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Skolverket som verket begär. Förordning (2023:481).

Anmälningsskyldighet

9 e §  Den som ansöker om eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Statens skolverk anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det. Förordning (2023:481).

Återbetalning och återkrav

9 f §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 3. den redovisning som avses i 9 d § andra stycket inte har lämnats, eller
 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. Förordning (2023:481).

9 g §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 f §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav. Förordning (2023:481).

9 h §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis avstå från krav på ränta. Förordning (2023:481).

Hinder mot utbetalning

9 i §  Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 9 f §. Beslutet gäller omedelbart. Förordning (2023:481).

Överklagande

10 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 i § får dock inte överklagas. Förordning (2023:481).

Bemyndigande

11 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:481).

12 § Har upphävts genom förordning (2019:571).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning och statsbidrag för sådan utbildning

Ikraftträder
2008-11-15

Förordning (2010:233) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010.
 2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
 3. För utbildning som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.
 4. De huvudmän vars utbildningar har beviljats riksrekrytering inom ramen för försöksverksamheten ska senast den 15 augusti 2010 anmäla till Statens skolverk inom vilket nationellt program och nationell inriktning de avser att bedriva utbildningen eller om utbildning ska bedrivas som en särskild variant inom ett nationellt program efter den 1 juli 2011. Om en huvudman inte gör en sådan anmälan får Skolverket besluta vilket nationellt program och vilken nationell inriktning huvudmannen får bedriva inom ramen för försöksverksamheten för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
 5. Fristående gymnasieskolor som deltar i försöksverksamheten ska ansöka hos Statens skolinspektion om rätt till bidrag för utbildning enligt förordningen (2010:232) om en förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010. I en sådan ansökan ska skolan göra en anmälan enligt 4. Om en sådan anmälan inte görs, gäller det som föreskrivs i 4 andra meningen.
 6. Försöksverksamheten får utvidgas med sex utbildningar för sådana huvudmän som avses i 2 § under förutsättning att ansökan avser en utbildning som den aktuella huvudmannen redan bedriver. I övrigt ska bestämmelserna i förordningen tillämpas.
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 7, 9 §§
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2011:522) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.
 2. För utbildningar som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:727) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1001) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 9, 12 §§
Ikraftträder
2014-08-05

Förordning (2016:902) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-11-08

Förordning (2017:541) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2017-07-15

Förordning (2019:571) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2023:481) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1, 11 §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h, 9 i §§, rubr. närmast före 9 a, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 i §§, rubr. närmast efter 1 §
Ikraftträder
2023-07-26