Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-10-23
Ändring införd
SFS 2008:808 i lydelse enligt SFS 2013:983
Ikraft
2008-11-13
Upphäver
Förordning (2007:445) om kompletterande föreskrifter till bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EG:s delgivningsförordning).

2 §  Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt artikel 2.2 i EG:s delgivningsförordning med behörighet att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat. Förordning (2013:983).

3 §  Sändande organ enligt artikel 2.1 i EG:s delgivningsförordning är domstolar, Kronofogdemyndigheten samt andra svenska myndigheter som ska delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

4 §  Om handlingar har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver länsstyrelsen inte delge eller låta delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har översänts enligt överenskommelsen. Förordning (2013:983).

5 §  Handlingar som har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ behöver länsstyrelsen delge eller låta delge endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på svenska eller engelska. Förordning (2013:983).

6 §  Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt artikel 3 i EG:s delgivningsförordning. Förordning (2013:983).

7 §  I förhållande till Danmark och Finland gäller den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (SÖ 1975:42).

Ändringar

Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

CELEX-nr
32007R1393
Ikraftträder
2008-11-13

Förordning (2013:983) om ändring i förordningen (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2014-01-01