Upphävd författning

Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
SFS 2008:81 i lydelse enligt SFS 2018:1034
Ikraft
2008-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte med stödet

1 §  För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) får stöd lämnas till en kommun eller en enskild för projekt där man anlägger kanalisation för IT- infrastruktur. Den som samtidigt anlägger kanalisation för annan IT-infrastruktur än den nu aktuella kan inte få stöd enligt denna förordning för båda kanalisationerna. Vid konkurrens mellan flera projekt som bedöms vara likvärdiga får företräde lämnas till det eller de projekt som samtidigt bedöms vara mest näringspolitiskt motiverade. Förordning (2010:389).

2 §  Stöd får bara lämnas för projekt där en utbyggnad av IT- infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom tre år från det att ansökan kom in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna förordning. Förordning (2009:1066).

Allmänna bestämmelser

4 §  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av den länsstyrelse som enligt 8 § beslutar om stöd. Förordning (2016:613).

5 §  I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 1416 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 1416 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2010:1761).

Underlag för stöd och stödets storlek

6 §  I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentering och liknande kostnader som är nödvändiga för att samtidigt anlägga kanalisationen. Kostnader för att utnyttja mark får dock inte ingå i det stödberättigande underlaget.

[S2]Stöd får lämnas med högst femtio procent av det stödberättigande underlaget.

[S3]Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till projekt som ska vara färdigställda och redovisade inom två år från det att stödet beviljades. Förordning (2009:1066).

7 §  Länsstyrelsen i Örebro län ska ansvara för fördelningen av stödbeloppet mellan länen. För beredning av sådana ärenden ska Länsstyrelsen i Örebro län biträdas av en arbetsgrupp som består av företrädare från tre länsstyrelser, landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller samverkansorgan. Regeringen förordnar dessa företrädare. Förordning (2010:1761).

Ansökan och beslut

8 §  En ansökan om stöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där projektet i huvudsak planeras att genomföras. Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet samt kostnaderna för de åtgärder ansökan avser. Länsstyrelsen beslutar om stöd och stödets storlek.

9 §  Stöd som beviljats betalas ut efter det att projektet genomförts och redovisats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska innan utbetalning medges kontrollera att stödet gäller avsett ändamål och att sökanden utfört arbetet i enlighet med föreskrivna villkor. Om länsstyrelsen konstaterar att det finns brister, får länsstyrelsen upphäva ett tidigare beslut eller ändra det och minska stödets storlek.

Krav på kanalisationen m.m.

10 §  Stödberättigande kanalisation ska utformas på ett sådant sätt att den kan användas samtidigt av två eller flera innehavare av IT-infrastruktur.

11 §  Den som innehar kanalisationen ska upprätthålla och förvalta dokumentation över den. Innehavaren ska hålla berörda länsstyrelser informerade om var dokumentationen finns tillgänglig samt om vilka innehavare av IT-infrastruktur som har utnyttjat kanalisationen. Dokumentationen hos innehavaren ska hållas allmänt tillgänglig under minst fem år från den dag då projektet färdigställdes.

12 §  Innehavare av IT-infrastrukturföretag ska ha tillträde till kanalisationen på ett icke-diskriminerade sätt. Detta krav på icke-diskriminerande behandling gäller under en period av fem år, som ska räknas från den dag då projektet färdigställdes. Kravet ska gälla hela perioden även om ägarförhållandena ändras, om inte annat följer av andra bestämmelser. Vid tillhandahållande av kanalisation där statligt stöd har lämnats, ska priset, om tillhandahållandet sker inom fem år från länsstyrelsens slutliga beslut, sättas med hänsyn till det statliga stödets storlek. Priset ska sättas utifrån självkostnad med skäligt vinstpåslag minskat med beviljat statligt stöd.

Återkrav

13 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren av stödet genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades,
  2. mottagaren av stödet på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp, eller
  3. stödet använts för något annat än det som avsetts.

14 §  Länsstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stöd som har betalats ut om återbetalningsskyldighet enligt 13 § föreligger. Stöd får dock inte krävas tillbaka när fem år har gått sedan stödets storlek har bestämts slutligt.

Tillsyn och uppföljning

15 §  Länsstyrelsen ska under en period av fem år efter projektets avslutande utöva tillsyn över den prissättning som stödmottagaren tillämpar vid uthyrning av utrymme i den IT- infrastruktur som byggts med hjälp av stödet.

16 §  Länsstyrelsen ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt gentemot en stödmottagare. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

18 §  Länsstyrelsen ska löpande föra statistik över antalet inkomna ansökningar. Det ska framgå av statistiken vilket belopp en ansökan avser och det beviljade stödets storlek. Förordning (2010:389).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008. Förordningen får dock tillämpas på alla projekt som planeras påbörjas under år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:85, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:TU1
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:1335) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1066) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas på ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen från och med den 1 januari 2009.
Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:389) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 18 §
Ikraftträder
2010-06-15

Förordning (2010:1761) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2016:613) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1034) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1972) om upphävande av förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.
  3. Det som sägs om länsstyrelsen i 9, 12, 1416 och 18 §§ och om samverkansorgan i 5 § ska efter utgången av 2018 i stället gälla landstinget eller Gotlands kommun. Detta gäller dock inte i fråga om beslut som avses i 12 § och som har fattats före utgången av 2018.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-01-01