Inaktuell version

Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Version: 2008:936

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2008-11-20
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

2 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.

3 §  Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande uppgifter ur statistik- och tillsynsdatabasen avseende de medlemmar i arbetslöshetskassorna som får arbetslöshetsersättning:

 1. personnummer, postnummer och arbetslöshetskassans beteckning samt, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som medlemmen tillhör,
 2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
 3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 4. beräknad normalarbetstid,
 5. arbetsutbud i timmar per vecka,
 6. antalet dagar med ersättning och karens,
 7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
 8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
 9. för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning, uppgift om detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller med stöd av 12 § första stycket 2 samma lag,
 10. om medlemmen utför eller deklarerar deltidsarbete,
 11. om 35 § första eller andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
 12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning samt uppgift om ersättningens storlek,
 13. om en medlem, som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden, av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
 14. om en medlem har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar samt inkomsten per vecka av bisysslan, samt
 15. om en medlem bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas.

4 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och denna förordning.

Ändringar

Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:543) om ändring i förordningen (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2011-07-01