Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:469 i lydelse enligt SFS 2018:260
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Lagen gäller endast för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen. Lag (2007:412).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

[S2]Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register. Lag (2018:260).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

Förhållandet till personuppgiftslagen

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Förhållandet till annan reglering

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

2 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, i den utsträckning som denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag inte innehåller föreskrifter som avviker från personuppgiftslagens motsvarande bestämmelser.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:260).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Rätten att göra invändningar

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

2 a §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:260).

Personuppgiftsansvar

3 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som inspektionen utför.

Ändamål

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

4 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter, om det behövs

  1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
  2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäkringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,
  3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning eller för uppföljning av sådana åtgärder,
  4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
  5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas, om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål. Lag (2017:592).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

4 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter, om det är nödvändigt

  1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
  2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäkringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,
  3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning eller för uppföljning av sådana åtgärder,
  4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
  5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Lag (2018:260).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

5 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla personuppgifter för att tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen eller till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2011:546).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

5 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

[S2]Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla personuppgifter för att tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen eller till någon annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. Lag (2018:260).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

5 a §  Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:260).

6 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen i 4 och 5 §§ samt om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

Statistik- och tillsynsdatabas

7 §  Inom verksamheten enligt 1 § vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt för de ändamål som anges i 4-6 §§ (statistik- och tillsynsdatabas).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

8 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och sådana personuppgifter som avses i 21 § samma lag, om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller annars är nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

8 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Lag (2018:260).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

9 §  I statistik- och tillsynsdatabasen får inga andra känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandlas än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa, personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en enskild, får behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

9 §  I statistik- och tillsynsdatabasen får inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) behandlas än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

[S2]Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa, personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en enskild, får behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Lag (2018:260).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

10 §  Sådana personuppgifter som avses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) samt uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716) får inte behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

10 §  Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får inte behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen.

[S2]Detsamma gäller uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för en åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716). Lag (2018:260).

Direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter

11 §  Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsynsdatabasen.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2007:412).

12 §  Uppgifter i statistik- och tillsynsdatabasen får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har föreskrivit att så får ske.

[S2]Om regeringen meddelar föreskrifter enligt första stycket får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, också meddela närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till enskilda.

[S3]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter.

Sökbegrepp

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

13 §  Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) samt sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket och 10 § denna lag får inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökandekategori eller anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas. Lag (2011:546).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

13 §  Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter och sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket eller 10 §.

[S2]Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökandekategori eller anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas. Lag (2018:260).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

Rättelse och skadestånd

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Tillgång till personuppgifter

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

14 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

14 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Lag (2018:260).

Gallring

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

15 §  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första stycket 1, 2, 3 och 5 ska gallras två år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos den handläggande myndigheten.

Om personuppgifter enligt första stycket behövs för statistiska eller vetenskapliga ändamål ska de gallras tio år efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om detta behövs för forskningens behov. Material med personuppgifter som omfattas av en sådan föreskrift ska lämnas över till en arkivmyndighet. Lag (2017:592).

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

15 §  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första stycket 1, 2, 3 och 5 ska gallras två år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

[S2]Om personuppgifter enligt första stycket är nödvändiga för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska de gallras tio år efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om detta är nödvändigt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Material med personuppgifter som omfattas av en sådan föreskrift ska lämnas över till en arkivmyndighet. Lag (2018:260).

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

Överklagande

/Upphör att gälla U: 2018-05-25/

16 §  Beslut av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:316, Bet. 2005/06:AU10
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:412) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 11 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2011:546) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:250, Prop. 2010/11:96, Bet. 2010/11:AU7
Omfattning
ändr. 5, 13 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:1589) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:89, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:AU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-03-01

Lag (2017:592) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:260) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Officiell autentisk version

Förarbeten
Rskr. 2017/18:235, Prop. 2017/18:112, Bet. 2017/18:AU12
Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmsta före 16 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 2, 14 §§; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2018-05-25