lagen.nu

Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:592
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-07-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Lagen gäller endast för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen. Lag (2007:412).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:412

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, i den utsträckning som denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag inte innehåller föreskrifter som avviker från personuppgiftslagens motsvarande bestämmelser.

Personuppgiftsansvar

3 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som inspektionen utför.

Ändamål

(Upphör att gälla 2018-01-01 00:00:00)

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter, om det behövs

  • 1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
  • 2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäkringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,
  • 3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning eller för uppföljning av sådana åtgärder,
  • 4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
  • 5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas, om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål. Lag (2014:1589).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:412, 2014:1589, 2017:592
(Träder i kraft 2018-01-01 00:00:00)

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter, om det behövs

  • 1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
  • 2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäkringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,
  • 3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning eller för uppföljning av sådana åtgärder,
  • 4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
  • 5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas, om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål. Lag (2017:592).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:412, 2014:1589, 2017:592

5 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla personuppgifter för att tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen eller till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2011:546).

6 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen i 4 och 5 §§ samt om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Statistik- och tillsynsdatabas

7 § Inom verksamheten enligt 1 § vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt för de ändamål som anges i 4-6 §§ (statistik- och tillsynsdatabas).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

8 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och sådana personuppgifter som avses i 21 § samma lag, om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller annars är nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

9 § I statistik- och tillsynsdatabasen får inga andra känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandlas än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa, personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en enskild, får behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

10 § Sådana personuppgifter som avses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) samt uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716) får inte behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter

11 § Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsynsdatabasen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2007:412).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:412

12 § Uppgifter i statistik- och tillsynsdatabasen får lämnas ut till enskilda på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har föreskrivit att så får ske.

Om regeringen meddelar föreskrifter enligt första stycket får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, också meddela närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till enskilda.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter.

Sökbegrepp

13 § Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) samt sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket och 10 § denna lag får inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökandekategori eller anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas. Lag (2011:546).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:546

Rättelse och skadestånd

14 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

(Upphör att gälla 2018-01-01 00:00:00)

15 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första stycket 1, 2 och 4 skall gallras två år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos den handläggande myndigheten.

Om personuppgifter enligt första stycket behövs för statistiska eller vetenskapliga ändamål skall de gallras tio år efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om detta behövs för forskningens behov. Material med personuppgifter, som omfattas av en sådan föreskrift, skall lämnas över till en arkivmyndighet.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:592
(Träder i kraft 2018-01-01 00:00:00)

15 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första stycket 1, 2, 3 och 5 ska gallras två år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos den handläggande myndigheten.

Om personuppgifter enligt första stycket behövs för statistiska eller vetenskapliga ändamål ska de gallras tio år efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om detta behövs för forskningens behov. Material med personuppgifter som omfattas av en sådan föreskrift ska lämnas över till en arkivmyndighet. Lag (2017:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:592

Överklagande

16 § Beslut av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:469

Officiell version (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Förarbeten
Prop, 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10, rskr. 2005/06:316
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:469

Lag (2007:412) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 11 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:412
Rubrik
Lag (2007:412) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lag (2011:546) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7, rskr. 2010/11:250
Omfattning
ändr. 5, 13 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:546
Rubrik
Lag (2011:546) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lag (2014:1589) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:1589
Rubrik
Lag (2014:1589) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lag (2017:592) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:592
Rubrik
Lag (2017:592) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation