Upphävd författning

Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

Version: 2009:1036

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel, lämnas till

  1. en kommun,
  2. en enskild som bedriver förskola som har godkänts enligt 2 a kap. 13 § skollagen (1985:1100), eller
  3. Sameskolstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205).

[S2]Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.

3 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till förskollärare som

  1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en viss tid,
  2. deltar i utbildning enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för förskollärare eller motsvarande utbildning som anordnas av enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
  3. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som förskollärare hos huvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av en heltidstjänstgöring.

4 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar förskollärarens lön för den tid då förskolläraren deltar i utbildningen.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 §  Statsbidraget ska motsvara tre fjärdedelar av huvudmannens kostnad för lön enligt 4 §.

6 §  Kammarkollegiet beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från huvudmannen.

7 §  Statsbidrag betalas ut två gånger per termin för den utbildning enligt 3 § 2 som avses bli genomförd under den termin som bidraget avser.

Återkrav och omfördelning

8 §  En huvudman är återbetalningsskyldig, om

  1. en förskollärare som har fått statsbidrag avbryter utbildningen,
  2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
  3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

[S2]Om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket, får Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag.

[S3]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

Redovisning och uppföljning

9 §  En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

10 §  En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Bemyndigande

11 §  Kammarkollegiet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 §  Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2010:1876) om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:576) om ändring i förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:458) om upphävande av förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

Omfattning
upph.